Skattungbyn

Skogsfastigheter i Skattungbyns närhet. 62 ha produktiv skogsmark.
Areal: 103 ha
Kommun: Orsa
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 575 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2018
Två obebyggda skogsfastigheter belägna i och omkring Skattungbyn i Orsa kommun. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 62 ha med ett bedömt virkesförråd om 5 300 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är fördelad på tre områden. Ett område är beläget norr om Skattungbyn omkring Igeltjärnen. Ett andra mindre område strax söder om byn samt ett område från vägen till Kruppa och som sedan sträcker sig söder ut mot Storflot.

Skogsbruksplanläggning har utförts av Björn Hermansson vid Skogsstyrelsen år 2010. Ajourföring av skogsbruksplanen genom fältbesök har utförts av Back Albert Johansson i september år 2018. Enligt skogsbruksplanen består fastigheterna utav 62,6 hektar produktiv skogsmark med ett samlat virkesförråd om ca 5 300 m³sk vilket ger ett medeltal om ca 85 m³sk per hektar. Medelbonitet är bedömd till 5,0 m³sk per ha. Tillväxten beräknas förnärvarande till 328 m³sk per år. 85% av fastighetens produktiva skogsmarksareal finns i åldersklasserna 20 till 50 år.

Avdelning fyra, skifte två, är mark som kommer ingå/ingår Grunuflots naturreservat. Området redovisas som övrig mark i skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark

Det finns ett inägoskifte beläget i Skattungbyn om ca 0,45 ha.

Orsa Besparingsskog

Fastigheten Skattungbyn 18:3 äger andel i Orsa Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till bland annat skogsvårdsåtgärder såsom återbeskogning, röjning mm. Mer info finns på www.orsabesparingsskog.se eller tel 0250-552639.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper. Fastigheten berörs av ett antal sumpskogar.

Naturreservat

Säljaren har träffat avtal om intrångsersättning angående bildande av naturreservat med Länsstyrelsen Dalarna. Överenskommelsen gäller även ny ägare. Aktuellt område motsvarar ungefärligen avdelning fyra i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är upplåten på obestämd tid och utan ersättning.

Fiske

Fiskerätten är upplåten på obestämd tid och utan ersättning.

Rättsförhållande

Fastighet

ORSA SKATTUNGBYN 18:3, 18:13

Ägare

Alexander Denev 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,6 ha
Impediment 16,8 ha
Inägomark 0,5 ha
Summa: 79,9 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärden se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 200 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom Orsa kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Skattungbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning