Skeppsmyra skog

Obebyggd med 38 ha produktiv skogsmark, 6 515 m3sk, jakt och strandlinje i Östersjön.
Areal: 50 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 700 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2019
Skeppsmyra skog är belägen på den södra delen av Björkö i Norrtäljes skärgård. Fastigheten är obebyggd, och omfattar cirka 50 ha i ett skifte, varav cirka 38 ha produktiv skogsmark med en bonitet om 6,1 m3sk/ha. Markerna ger också tillfälle till såväl jakt som naturupplevelser. Fastigheten har en lång strandlinje i Östersjön i öster.

Möjlighet finns även att bjuda på intilliggande Stärbsnäs Gård. Läs mer på areal.se, annonsen omnämns Stärbsnäs Gård.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan är upprättad över fastighetens skogsmark i mars 2019 av Foran Forest AB. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 38,3 ha och ligger väl samlad med en någorlunda jämn åldersklassfördelning. Virkesförrådet bedöms enligt skogsbruksplanen uppgå till 6 515 m3sk vilket ger ett medeltal om 170 m3sk/ha. Virkesförrådet utgörs av 54 % tall, 35 % gran och 11 % löv. Medelboniteten beräknas till 6,1 m3sk/ha.

Skogsbruksplanen är upprättad efter stormen Alfrida. Vindfällen som Alfrida lämnade efter sig kommer tas omhand om av säljaren innan tillträde och ingår inte i skogsbruksplanens angivna volymer.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Jakten bedrivs för närvarande inte i egen regi, men blir tillgänglig för en ny ägare vid tillträde. I markerna förekommer utöver vanligt småvilt vildsvin, rådjur och älg. Jakttorn tillfaller köparen.

Övrigt

På fastigheten finns en mindre betongbunker. Ägaren disponerar idag denna och har fått nycklar dit från Fortifikationsverket.

Förhandsbesked för bygglov

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus längs fastighetens södra gräns har inlämnats till Bygglovenheten på Norrtälje kommun. För mer information kontakta någon av handläggarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Skeppsmyra 11:28

Ägare

Margret Näsström 1/2
Björn Johansson dbo 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 48,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,3 ha
Impediment 10,9 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Summa: 50,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 280 000 kr
Skogsimpediment 20 000 kr
Summa: 2 300 000 kr

Inteckningar

Det finns fem stycken penninginteckningar uttagna i fastigheten om totalt 11 000 000 kr. Fastigheten är samintecknad med Norrtälje Stärbsnäs 1:21 och detta gäller för samtliga pantbrev. Två pantbrev om totalt 1 800 000 kr kommer följa med fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person såväl som för juridisk person (exempelvis aktiebolag) till följd av att fastigheten ligger belägen i glesbygdsområde.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Skeppsmyra skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning