Skog i Bäckaby

Obebyggd skogsfastighet, bra bonitet och 4 000 m³sk samt tillhörande jakträtt.
Areal: 37 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2021
Fastigheten Bäckaby 2:3, Bäckaby-Rösås 1:10, utgör en obebyggd skogsfastighet med bra bonitet och god tillväxt, belägen i tre skiften i anslutning till Bäckaby. Fastigheten omfattar totalt 37 ha varav 34 ha produktiv skogsmark med 4 000 m³sk och 1,5 ha jordbruksmark. Växtlig skogsmark med bonitet om 9,1. 72 % av arealen mellan 5 och 25 år och av virkesförrådet utgör 2 000 m³sk skog i huggningsklass G1. Jakt- och fiskerätt följer.
Fastigheten belägen ca 27 km sydväst om Vetlanda, ca 15 km söder om Landsbro.

Möjlighet finns att lämna anbud på försäljningsobjektet i sin helhet, alternativt fastigheterna var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (28)

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 1,3 ha klassad som inägomark. Marken ej i aktivt bruk.

Skogsmark

Skogsfastighet med tillgängliga skiften och bra bonitet. Stor andel växtliga ungskogar och gallringsskogar. Fastigheten betjänas av skogsbilväg.

På fastigheten finns en av SÖDRA nyupprättad skogsbruksplan från april 2021.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 33,8 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 3 808 m³sk, motsvarande 113 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 35 %, gran 60 % och löv 5 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 9,1 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till 190 m³sk.

Med 2021 års tillväxt adderad bedöms virkesförrådet vid försäljningstidpunkten således uppgå till totalt 4 000 m³sk.

Av arealen utgör skog i huggningsklasserna R1 och R2 34 % samt G1 39 %.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

På fastigheten Bäckaby-Rösås 1:10 finns en nyckelbiotop om 0,7 ha avseende bergbrant. Berör avdelning 19 enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Bäckaby älgjaktlag.

Övrigt

Mer information om Bäckaby med omnejd kan finnas på www.backaby.se samt www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Bäckaby 2:3, Bäckaby-Rösås1:10

Ägare

Mårten Svensson Risdal 1/2
Jakob Kjellberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,8 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 1,8 ha
Summa: 38,8 ha

Taxeringsvärde

Fastighetens taxeringsvärde är under omprövning.

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknade med ett skriftligt pantbrev om 60 000 kr vilket är förkommet. Ansökan om dödning är inskickad till Lantmäteriet. Inga inteckningar följer således fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning