Skog öster om Blidsberg

Virkesrikt och välskött
Areal: 60 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 350 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2023
60 ha skogsmark i bördig miljö.

Ca 3 km öster om Blidsberg i Ulricehamns kommun, ges nu möjligheten att förvärva 60 ha skogsmark med en tillhörande lada som enda byggnad. Skogen är välskött och består till största delen av medelålders till äldre granbestånd med en stor andel avverkningsmogen skog. Omgivningarna karaktäriseras av ett skogsdominerat landskap i småkuperad och bördig terräng.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skog öster om Blidsberg

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Försäljningen omfattar ca 59 ha produktiv skogsmark, fördelat i två skiften som nås via skogsbilväg i söder och via bilväg från norr. Skogsmarken utgörs huvudsakligen av småkuperad frisk mark med gran som det dominerande trädslaget. Medelboniteten uppgår enligt skogsbruksplan till hela 9 m³sk och den löpande tillväxten är för närvarande ca 330 m³sk/år. Inom fastigheten finns en relativt stor andel äldre skog där drygt 23 ha ligger inom huggningsklassen S2. Skogsskötseln är god. Dock föreligger ett röjningsbehov i ett par ungskogsbestånd. Avdelning 36 är nyligen avverkad och skall av säljaren återplanteras med gran under våren -23.

Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till ca 12 600 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 213 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är gran
79 %, tall 12 % och löv 9 %. Avverkningsförslaget ligger på ca 6 400m³sk varav ca 5 500m³sk som slutavverkning och resterande volym som gallringsuttag.

Lada och övrig mark

I den nordvästra delen av fastigheten finns en lada som ingår i köpet. Ladan är uppförd med trästomme , träfasad samt tak av aluminiumplåt. Invändigt finns plats för maskin- och redskapsförvaring.

Övrig mark omfattar 0,8 ha och utgörs av ledningsgata, vägareal samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakträtt

Försäljningsobjektet ingår idag i gemensamt älgjaktlag. Säljaren har ett önskemål om att få fortsätta vara med i detta jaktlag i ytterligare fem år. Övrig jakträtt överlåtes på köparen på tillträdesdagen.

Del av fastighet

Försäljningen omfattar en del av registerfastigheten Ulricehamn Blidsbergs-Alarp 12:1, varför köpet villkoras av en lantmäteriförrättning. Om köparen kan fastighetsreglera förvärvet till egen ägd fastighet, skall detta ske i första hand. Köparen ansvarar då för lantmäterikostnaden, men undviker samtidigt stämpelskatt på förvärvet. Om köparen ej kan fastighetsreglera förvärvet skall säljaren istället ansvara för och bekosta en avstyckning. Köparen söker sedan lagfart på förvärvet och erlägger stämpelskatt om 1,5 % på köpeskillingen (för privatperson). Observera att köpeavtalet skall villkoras av lantmäteriförrättningen och att tillträde kan ske först efter att detta villkor uppfyllts. Kontakta gärna ansvarig fastighetsmäklare för med information.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Blidsbergs-Alarp 12:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 59,9 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen endast avser en del av fastigheten Blidsbergs-Alarp 12:1 så saknas ett fastställt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Försäljningen sker fri från inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.

Karta

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier