Skog Tavnäs

Virkesrik skogsfastighet
Areal: 140 ha
Kommun: Bräcke
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Välskött och obebyggd med 120 ha produktiv skog, 19 703 m³sk. Jakt om 1 770 ha.

Välskött och virkesrik skogsfastighet i Tavnäs, ca 9 km norr om Gällö! Fastigheten är obebyggd och har stor andel äldre skog, men även viss del gallringsskog med god tillväxt. Total areal om ca 140 ha, varav ca 120 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 19 703 m³sk, varav 14 506 m³sk är S1 och S2 skog. Virkesförråd per ha uppgår till 164 m³sk/ha och fastigheten har en årlig tillväxt om ca 591 m³sk/år. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 770 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Goda möjligheter till direktavkastning, utifrån dess stora andel äldre skog
– Bra placering med god årlig volymtillväxt
– Goda möjligheter till rekreation i form av jakt

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Skog Tavnäs

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är fördelad på två skiften, där ett skifte sträcker sig från Tavnäs by upp mot Storberget, och det andra går från Revsundssjön till Djupsjön. Ny skogsbruksplan har upprättats november 2021 av Folke Lindblom, PF skog. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 87 % produktiv skogsmark. Skogsmarken omfattar 120,4 ha och visar på stor andel äldre slutavverkningsmogen skog, samt viss del gallringsskog. Totalt virkesförråd om 19 703 m³sk varav 14 506 ha är S2 skog och 3 949 m³sk är G1 skog. Trädslagsblandning med i huvudsak gran och tall, men även viss andel löv och contorta.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper/Natur- och kulturvärden

Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag inte av några områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt. (Källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår i idag i jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 770 ha. Älg och småvilt jagas på hela arealen. Det är upp till en ny köpare att själv ansöka om inträde i ovannämnda jaktlag, angränsande jaktlag alt ansöka om egen jakt. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01, under förutsättning att tillträde har skett. Om ej tillträde skett till ovannämnda datum, övertar köparen jakträtten from tillträdesdagen.

Stuga

På östra skiftet som gränsar mot Revsundssjön, ligger en lite timmerstuga vid stranden. Denna stuga kommer att avstyckas från fastigheten och ingår således ej i denna försäljning.

Rättsförhållande

Fastighet

Bräcke Tavnäs 2:3, del av

Ägare

Ulf Taflin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 120,4 ha
Myr/kärr/mosse 17,2 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 138,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS! Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde. Nedanstående värde är en grov proportionering utifrån stamfastigheten. Skogsmark 4 300 000 kr, Skogsimpediment 41 000 kr, Summa 4 341 000 kr.

Inteckningar

Inga lån eller inteckningar kommer medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier