Skog vid Mien

Variationsrik skogsfastighet med strand och fiske i Mien. 18 800 m3sk. Byggnadsfri.
Areal: 158 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 500 000 SEK
Grönadal, obebyggd skogsfastighet om 158 ha belägen på sjön Miens östra sida ca 15 km söder om Tingsryd. 147 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 18 800 m3sk. Variationsrik skogsmark där den absoluta huvuddelen av fastigheten är starkt produktionsinriktad men där några vackra partier med ädellöv, fina miljöer utmed Miens strand samt fiskerätt bidrar med mjuka värden.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (15)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns 1,4 ha jordbruksmark. Marken är fri för köparen att disponera från tillträdesdagen. Inga stödrätter för gårdsstöd följer fastigheten.

Skogsmark

Grönadal har variationsrik skog där marken delvis är kuperad och i partier något blockig. Den absoluta huvuddelen av fastigheten är starkt produktionsinriktad men här finns också några vackra partier med ädellöv samt fina miljöer utmed Mien som bidrar med mjuka värden. Skogsmarken har god åtkomst från befintliga skogsbilvägar. Åldersklass fördelningen visar på skog i alla åldersklasser men skog upp till 50 års ålder dominerar.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Harald Rooth, Flakulla Skogstjänst. Fältarbetet är utfört under januari 2020.

Ur planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 147,3 ha och virkesförrådet anges till ca 18 800 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 20% tall, 55% gran, 2% bok, 8% ek och 15% övrigt löv. Medelboniteten anges till ca 7,7 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 1 130 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges vid tidpunkten för planens upprättande till ca 768 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,1%

Skogsbruksplanen anger att ca 32,1 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 8 360 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Det kan nämnas att under våren 2019 genomfördes en ny laserscanning över området. Se vidare Skogstyrelsens e-tjänst ”skogliga grunddata” på www.skogsstyrelsen.se.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns en registrerad nyckelbiotop och ett sk naturvärde inom fastigheten. Båda objekten berör avd 39.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2021-08-31 och disponeras därefter av köparen. Ersättning för upplåtelsen är erlagd i förtid och tillfaller säljaren.

Jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör nuvarande jägare och följer ej fastigheten.

Fiske

Grönadal har andel i samfällt fiske i två områden av sjön Mien. Fiskeområdena omfattar ca 309 ha enligt uppgift ur fastighetsregistret. Se vidare information nedan under punkt Rättsförhållanden.

Mien är en rejäl sjö med god vattenkvalitet som erbjuder fina möjligheter till bad, båtliv och fiske. Sjön sägs vara en nedslagskrater från en meteorit vilket bildat den nästan cirkelrunda sjön. Arealen uppgår till ca 19,9 km2 och sjön har ett största djup om 42 m.

Rättsförhållande

Fastighet

Tingsryd Tingsås-grönadal 1:15

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 156,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 147,3 ha
Myr/kärr/mosse 2,9 ha
Inägomark 1,4 ha
Övrigmark 6,5 ha
Summa: 158,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har under 2019 genomgått lantmäteriförrättning (fastighetsreglering) varför aktuellt taxeringsvärde saknas.

Inteckningar

En inteckning om 2 000 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad.

Förvärvstillstånd

Fysisk person, som är bosatt i Tingsryds kommun i någon av de tidigare församlingarna Tingsås, Södra Sandsjö, Älmeboda, Linneryd, Urshult eller Almundsryd.behöver ej förvärvstillstånd. För övriga köpare krävs förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. Ansökningsavgift utgår med 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Skog vid Mien och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning