Skogsskifte i Jönköping

Areal: 21 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 9/11 2020
Sju kilometer söder om Axamo på vägen mot Taberg ligger fastigheten Skinnarebo 2:7. På fastigheten finns idag en anlagd golfbana som drivs av Skinnarebo Golf & Country Club, vilken också är ägare till fastigheten.
Klubben har nu beslutat att bjuda ut en mindre del av fastigheten till försäljning, nedan kallat Området. Området utgörs av ett talldominerat skogsskifte om c:a 21 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På Området finns en skogsbruksplan upprättad år 2020. Skogsmarken består enligt skogsbruksplanen av 16,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 2 160 M3sk. Trädslagsfördelning: tall 71%, gran 17 % och löv 12 %. Medelbonitet 6,4 M3sk/ha. Huvuddelen av skogsmarken utgörs av gallringsskog i 25 årsåldern. På Området finns även en myrmark/mosse om 4,4 ha. Inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Områdets jakträtt är utarrenderat t.o.m. 2021-06-30 och står därefter till köparens förfogande.

Vägar

I det fall köpare måste nyttja framfartsväg till Området över golfbanan får detta endast ske enligt separat överenskommelse med ansvariga företrädare för golfklubben.

Fastighetsbildning

Området är för litet för att bilda egen fastighet. Det krävs att köparen redan äger en skogsfastighet dit Området kan överföras genom fastighetsreglering. Köparen svarar för lantmäterikostnaderna.
Parterna är skyldiga att, utan förändring av köpeskillingen, tåla de mindre justeringar av gränser, areal eller dylikt som bestäms vid lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Jönköping Skinnarebo 2:7

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,2 ha
Myr/kärr/mosse 4,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 20,8 ha

Inteckningar

Området kommer att överlåtes fritt från penninginteckningar. Inga lån övertas av köparen.
För mer information se informationsblad.

Försäljningssätt

För mer information se informationsblad.

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Jägmästare

Karl Magnusson
Jägmästare
0636-16 76 42
070-536 76 25

Jag är intresserad av fastigheten Skogsskifte i Jönköping och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning