Jordbruksarrende Djursätra gård

Jordbruksarrende Djursätra gård
Areal: 117 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Arrende
Anbudsdag: 11/7 2022
Djursätra gårds åkermark utbjudes till arrende. Åkermarken omfattar drygt 116 ha på bördiga jordar med mycket bra arrondering.

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Jordbruksarrende Djursätra gård

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Arrende

Åkermark
Åkermarken uppgår till ca 116,9 ha enligt jordbruksverkets blockareal. Marken ligger väl samlad med mycket god arrondering och bördiga jordar strax söder om Värsås. Jordarten varierar med lerjordar av varierande styvhet.
Marken brukas i dagsläget ekologiskt av nuvarande brukare med spannmålsodling och vall.
Fastighetens dikning upplevs som väl fungerande där drygt 30 ha täckdikats under senare år. Ca 10 ha är sedan några år tillbaka nyodling som täckdikats.
Arrendet tillträds den 14 mars 2023 men arrendatorn kommer ges möjlighet att höstbearbeta och höstså marken efter skörd 2022. Marken tillträds således utan höstbearbetning i stubb eller i liggande vall. Brukande under innevarande brukningsår får endast ske i samråd med nuvarande arrendator så att det ej strider mot nuvarande brukares ekologiska åtaganden. Inga fleråriga åtaganden finns vid tillträdet.

Vägar m.m.​
Arrendeställets åkerskiften nås både via samfällda och enskilda vägar. Arrendatorn svarar för vägunderhåll och vinterväghållning avseende arrendeställets enskilda vägar för eget behov. För kostnader avseende vägsamfälligheter, dikningsföretag m.m. svarar jordägaren. Arrendatorn svarar för röjning av buskar och träd vid diken och vägrenar. Det åligger arrendatorn att tillse att dikesögon hålls öppna och att de vid behov rensas.

Arrende
Utarrendering avser del av Skövde Djursätra 3:18 och sker med en avtalstid om 5 år i taget. Arrendet tillträds den 14 mars 2023 men arrendatorn kommer ges möjlighet att höstbearbeta och höstså marken efter skörd 2022. Marken tillträds således utan höstbearbetning i stubb eller i liggande vall.
Arrendebetalning sker i förskott med halva beloppet den 14 mars och resterande belopp den 15 november arrendeåret. Jordägaren förbehåller sig rätten att söka dispens hos arrendenämnden gällande arrendators besittningsskydd med anledning av eventuellt självinträde av jordägaren eller familjemedlem, eller vid en eventuell försäljning av fastigheten. Arrendet avlämnas i stubb utan krav på höstbearbetning och höstsådd. Vid avträde skall dock en ny brukare av fastigheten ges möjlighet till höstbearbetning och höstsådd sista arrendeåret.
Nya fleråriga åtaganden för miljöersättningar eller dylikt utöver årlig SAM-ansökan kan endast ingås efter godkännande av jordägaren.
Arrendatorn har fri brukningsrätt för konventionell odling med undantag för salixodling eller för motsvarande gröda med djupt rotsystem. Arrendestället ska väl vårdas och underhållas av arrendatorn. Växtnäringsbalans ska upprätthållas under arrendeperioden. Slam från reningsverk får ej spridas på arrendestället.

Ägare
Magnus Carlsson och Jörgen Larsson.

Villkor
Intresseanmälan med angivande av anbud avseende årligt arrende exkl. moms ska inges senast måndagen den 11 juli 2022. Notera även något kort om planerad driftsinriktning på anbudsblanketten.
Anbud skickas via mail till Areal, Kristian Strandell, på e-post [email protected], märk ämnesraden ”Djursätra Arrende”.
Efter anbudsdatum presenteras samtliga inkomna anbud för jordägaren. Anbudsgivare kontaktas sedan för eventuella vidare anbud eller förhandling i det fall jordägaren så önskar. Jordägaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta förmedlingen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Visning och information
Visning av arrendestället sker på egen hand eller efter överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. För vidare information om arrendestället vänligen kontakta undertecknad.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Djursätra 3:18

Areal

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Jordbruksarrende Djursätra gård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Jordbruksarrende Djursätra gård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier