Skräddrabo

Skogsfastighet om ca 232 hektar belägen i Skräddrabo söder om Alfta i Ovanåkers kommun.
Areal: 232 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2022
Skogsfastighet om totalt ca 231,9 hektar mark, varav 212 hektar produktiv skogsmark. Innehavet är välarronderat, välskött och lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 32 500 m³sk vilket ger medelförråd om 154 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar men även ca 18 000 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Alfta södra viltvårdsområde vilket omfattar ca 21 000 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Allmänt

Fastigheten består av ett sammanhängande skifte om ca 222 ha som sträcker sig från Skräddrabo österut till Grannäs och ett skifte om ca 9 ha beläget på Styggbonäset, vid Skräddrabo. I direkt anslutning till sjön Grannäsen finns ett mindre skifte bebyggt med ett enklare fritidshus.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer på uppdrag av Mellanskog under juli månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 212,0 hektar med ett beräknat virkesförråd om 32 548 m³sk vilket ger medelförråd om 154 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 52 %, gran 39 % samt löv 9 %. Ca 18 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med 2022-07-01.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns det flera kolbottnar och kojruiner på fastigheten.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden registrerade på fastigheten. En del av fastigheten är belägen inom Stormyran-Grannäsen Natura 2000-område som totalt omfattar 1 517 hektar (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Mållångssta Ga:4 som förvaltas av Mållångens samfällighetsförening. Fastigheten har även del i vägsystemet som leder till fastighetens östra område vid Grannäsen. Detta vägsystem omfattas av en pågående lantmäteriförrättning med syfte att bilda en gemensamhetsanläggning för Finnskogsvägarna.

Stuga

På fastigheten finns en äldre stuga som stått oanvänd i många år. Stugan är vackert belägen vid sjön Grannäsens strand. Byggnaden är uppförd på plintar, stomme i trä under plåttak. Vatten, el och avlopp saknas.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen bildats genom avstyckning från Malvik 3:15 och har ännu inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Malvik 3:35

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 226,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 212,0 ha
Myr/kärr/mosse 18,0 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Summa: 231,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-06-07
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning