Skrovensborg

Avskilt, lantligt, sjönära och 11 126 m3sk endast 2,5 mil från Stockholms innerstad.
Areal: 65 ha
Kommun: Huddinge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2022
I en sluttning vid sjön Orlångens södra strand ligger gården Skrovensborg vackert inbäddad i ett sagolikt skogslandskap. Trots gårdens avskilda läge är det endast ca 9 km med bil till Huddinge centrum och ca 25 km in till centrala Stockholm. Skrovensborg har en väl samlad ägofigur med en total landareal om 65,6 ha varav 50,5 ha produktiv skogsmark samt 1,3 ha inägomark. Gårdscentrum är bebyggt med en rejäl mangårdsbyggnad, ett torp samt ett flertal äldre ekonomibyggnader. Sammantaget erbjuder Skrovensborg en sällan återkommande chans att forma en egen boplats med allt som hör en gård till. Avskilt, lantligt, sjönära med närhet till huvudstaden och allt den har att erbjuda.

Välkommen till Skrovensborg!

Fastigheterna säljs samtidigt med en intilliggande skogsfastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (34)

Foto: Christian Boo samt Marcus Hallenberg och Markus Forsbäck, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Platsen där gårdscentrum ligger beläget kan inte beskrivas på annat sätt än hänförande vackert. Från mangårdsbyggnaden ses höga klippor resa sig i öst inramade av gamla ekar. Rakt norr om byggnaden breder sjön Orlången ut sig.

Gårdens mangårdsbyggnad ligger inbäddad i en lummig trädgård. Byggnaden är uppförd i ett plan med reveterad timmerstomme, på källare men också på torpargrund. Själva källaren är uppdelad i tre separata utrymmen som alla nås med egna dörrar belägna på byggnadens östra långsida, i den södra delen finns pannrum med oljepanna. Taket är ett valmat tak beklätt med tvåkupigt lertegel samt takkupor med plåtbeklädnad. I den ursprungliga delen av byggnaden finns kopplade 2-glasfönster och i tillbyggnaden är det kopplade 3-glasfönster. Uppvärmning med vattenburet system kopplat till en oljepanna. Vidare finns det en öppen spis som är godkänd att elda i. Avlopp genom en trekammarbrunn med infiltration belägen nordost om byggnaden. Vatten tas från en borrad brunn. Vid byggnadens norra kortsida finns en tillbyggnad med träreglar på plint, denna gjordes under 1980-talet. Mangårdsbyggnadens byggår är okänt. Byggnaden har följande yttermått: västra långsidan är ca 19,6 meter, södra kortsidan är ca 10 meter och norra kortsidan är ca 6,8 meter. Farstun har måtten 2,9 x 2,1 meter och tillbyggnaden vid den norra kortsidan 3 x 6,8 meter. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 152 kvm med biytor om 100 kvm. Byggnadens övre del utgörs av oinredd och oisolerad vind.

Via farstun vid byggnadens västra långsida nås hallen. Till vänster om hallen, via ett mindre rum nås en större sal med öppen spis. Längst in i hallen, till vänster, finns ett arbetsrum som även det leder till salen. Vidare från salen nås tillbyggnaden i norr. Ett härligt och ljust rum med många fönster och hänförande utsikt över sjön Orlången. Längst in i hallen, till höger, finns en toalett. Från farstun in i hallen, till höger, nås kök med matsalsdel. Vidare från köket nås ett sovrum. Till vänster från detta sovrum nås badrum och ytterligare ett sovrum.

Torpet

Äldre trähus uppfört i ett plan på krypgrund. Sadeltak beklätt med lertegel och fasad med stående träpanel. Byggnadens mått är cirka 7,5 x 6,3 meter. El och vatten finns indraget. Avlopp saknas. I byggnaden finns ett allrum/sovrum, kök samt sanitetsutrymme med mulltoa.

Strax öster om torpet finns ett utedass med förvaringsutrymme.

Äldre torp

I skogen, ca 250 meter öster om mangårdsbyggnaden, ligger ett äldre torp. Byggnaden är idag i dåligt skick och saknar el samt vatten. Två enklare förråd/vindskydd finns i torpets närmiljö.

Sjöstuga, redskapsbod och brygga

Ca 130 meter norr om mangårdsbyggnaden ligger en enklare sjöstuga. Byggnaden är uppförd i trä på plintgrund och har yttermått om ca 3,6 x 5 meter. Vid sjöstugans norra kortsida finns ett mindre soldäck.

I närheten av sjöstugan finns en enklare redskapsbod i trä med yttermått om ca 4 x 1,8 meter. Vid Orlångens strand finns en äldre flytbrygga som i dagsläget släppt och ligger längs strandlinjen.

Energideklaration

Några energideklarationer är inte upprättade för bostadshusen.

Driftskostnader

Olja för uppvärmning: 45 000 kr
El: 15 300 kr
Sophämtning: 5 000 kr
Vatten och avlopp: 3 500 kr
Försäkring: 18 800 kr

Ekonomibyggnader

Stall, loge och verkstad

Strax söder om mangårdsbyggnaden ligger en större ekonomibyggnad med stall, loge samt verkstad. Byggnaden är uppförd med hjälp av timmerstomme på grund med stenplintar. Sadeltak beklätt med plåt. Loge och verkstad har hårdgjorda ytor medan stalldelen i mitten av byggnaden är uppförd på gjuten platta. El och vatten finns indraget. Byggnadsmått om ca 7,7 x 40 meter.

I byggnadens södra del finns logen samt tillbyggt vedförråd. I den mellersta delen av byggnaden finns stall med sex boxar samt sadelkammare. I stalldelen uppskattas takhöjden vara ca 2,5 meter från golv upp till takbalk. I den norra delen av byggnaden finns verkstad med höskulle som nås via en trappa. Längs den västra långsidan finns en äldre gödselplatta, idag i dåligt skick.

Lilla stallet

Byggnaden ligger belägen rakt söder om mangårdsbyggnaden och är uppförd med timmerstomme, stalldelen på gjuten platta och logdelen på hårdgjord yta. Sadeltak beklätt med plåt. Byggnadsmått om ca 10 x 12 meter. I stalldelen finns fem boxar samt foderrum som senast använts för höns. Takhöjd från golv till takbalk uppskattas till 2,2 meter.

Dubbelgarage

Garaget ligger belägen söder om vägen upp mot mangårdsbyggnaden. Byggnaden är uppförd med tegel på gjuten platta under sadeltak beklätt med lertegel. El finns indraget. Yttermåtten är ca 8 x 8 meter.

Smedja

Rakt norr om garaget ligger en äldre smedja. Byggnaden är uppförd i trä på gjuten platta under sadeltak beklätt med plåt. El finns indraget. Yttermåtten är ca 10 x 6 meter.

Hönshus

Norr om smedjan ligger en ekonomibyggnad som genom tiden bl.a. använts som hönshus. Byggnaden är uppförd i trä på plint. Sadeltak beklätt med lertegel. El finns indraget. Yttermåtten är ca 10 x 3 meter.

Skog och mark

Historia

Om Skrovensborg, eller Skråfvensborg, går att läsa i boken Torp och Gårdar i Huddinge, utgiven av Huddinges hembygdsförening år 1999. I boken nämns att gården återfinns i husförhörslängderna sedan 1689, då som torp under Lissma Säteri. I jordeboken 1740 anges gården som frälse under Lissma. År 1890 bodde det på gården en sadelmakare med familj samt en torparfamilj. Någon gång mellan åren 1915 och 1920 avstyckades Skrovensborg till småbruk och in på 1930-talet fanns det på gården två hästar och fem kor. På 1940-talet bedrevs det på platsen en pälsdjursfarm. Nuvarande ägare kom till platsen 1976 och har därefter bott och verkat på gården.

Åker- och betesmark

Den inägomark, det vill säga åker- och betesmark, som hör till gården uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,3 ha. Inägomarken fördelas över ett skifte norr om mangårdsbyggnaden samt ett skifte öster om gårdscentrum. Skiftet norr om mangårdsbyggnaden ligger idag i träda. Skiftet öster om gårdscentrum används som betesmark för hästar. Inga stödrätter följer med fastigheterna.

Skogsmark

Skogsmarken inventerades i september 2021 av Per Larsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 50,5 ha med ett virkesförråd om hela 11 126 m³sk. Detta ger ett medeltal om 220 m³sk/ha. Åldersklassfördelningen är ojämnt fördelad med en stor andel skog äldre än 100 år. Medelboniteten bedöms till 5,6 m³sk/ha. Trädslagsfördelning är 40 % tall, 42 % gran och resterande del löv. Under planperioden föreslås föryngringsavverkningar om 6 960 m³sk och gallring om 189 m³sk. Arealen skog med målklassen PG är enligt skogsbruksplanen 80 %, med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 20 % är NO med mål att bevara och utveckla naturvärden. För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Nyckelbiotoper

Fastigheterna omfattas av del av en nyckelbiotop. Denna är belägen vid fastigheten Huddinge Lissma 4:312 norra gräns och har ärendebeteckning N 670-2002.

Jakt

Markerna erbjuder trevliga och kuperade miljöer. I området förekommer vildsvin och älg i varierande omfattning utöver vanligt småvilt. Vildsvinsjakten är idag muntligen upplåten med en månad i taget men kommer vara fri för en tillträdande köpare. Den åtel som finns belägen på den södra delen av fastigheten Huddinge Lissma 4:312 tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och ingår inte i försäljningen av fastigheterna.

Fastigheterna ingår idag inte i något älg- eller kronskötselområde. Några av fastigheterna i närområdet är anslutna till ett mixat älg- och kronskötselområde.

Fiske

Sjön Orlången har en yta om ca 2,58 kvadratkilometer, är som djupast 10,2 meter och ingår i tyresåns sjösystem där den är den näst största sjön. Orlången är känd för sitt goda gös- och gäddfiske. Vidare finns det även kräftor i sjön, detta utöver vanlig insjöfisk.

I en utredning avseende rätt till fiske i sjön Orlången från Stadsingenjörskontoret Huddinge kommun, daterad 1985-12-03 och med diarienummer U8:16/85, konstateras att fastigheten Huddinge Lissma 4:312 anses ha rätt till enskilt fiske inom ett vattenområde i Orlången. Detta omnämns på sidan 7 och 13 i utredningen. Utredningen är inte juridiskt bindande, för det krävs det en fastighetsbestämning.

Övrigt

Trafikverket planerar för en två mil lång ny mötesfri väg kallad Tvärförbindelse Södertörn. Vägen är tänkt att bli en mötesfri motortrafikled med separat gång- och cykelbana. Förbindelsen är tänkt att gå mellan E4/E20 vid Vårby Backe i kungens kurva ner till väg 73 vid trafikplats Jordbro. Vägdragningen sker söder om Skrovensborg. För mer information besök Trafikverkets hemsida.

Träd, grenar och ris som röjts undan vid och kring sjöstugan kommer lämnas kvar på fastigheten till en köpare.

Rättsförhållande

Fastighet

Huddinge Lissma 4:312, Lissma 4:370 och Lissma 4:387

Ägare

Margareta Drettner 1/2
Börje Drettners dödsbo Db 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,5 ha
Impediment 10,1 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 1,3 ha
Övrigmark 2,9 ha
Vatten 2,1 ha
Summa: 67,7 ha

Taxeringsvärde

För fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Fastigheten Huddinge Lissma 4:312 är intecknad med 37 stycken skriftliga pantbrev om totalt 304 500 kr. 36 av dessa pantbrev omfattande totalt 200 000 kr gäller även i fastigheten Huddinge Lissma 4:387. Dessa fastigheter är samintecknade. Fastigheten Huddinge Lissma 4:370 överlåtes fri från inteckningar. Fastigheten Huddinge Lissma 4:387 är intecknad med 40 skriftliga pantbrev om totalt 220 000 kr. 36 av dessa pantbrev omfattande totalt 200 000 kr gäller även i fastigheten Huddinge Lissma 4:312. Dessa fastigheter är samintecknade. Samtliga skriftliga pantbrev kommer överlämnas till en köpare på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Skrovensborg och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning