Slarsta

Skog & fritidsgård i Stråtjära
Areal: 35 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/10 2023
Skogsdominerad fritidsgård i Stråtjära ca 25 km söder om Söderhamn. Fastigheten omfattar ca 35 ha mark med två bostadshus och ekonomibyggnader.

Nu finns möjligheten att förvärva gården Slarsta, belägen norr om Stråtjära ca 25 km sydväst om Söderhamn. På gården som är avskilt belägen och inbäddad i åker och skogslandskapet finns 2 äldre bostadshus, ekonomibyggnader och med en rymlig trädgård för odlingar. Fastigheten är skogsdominerad och fördelad på 2 skiften om totalt ca 35,1 hektar mark, varav 28,3 hektar produktiv skogsmark och 6,3 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 700 m³sk vilket ger medelförråd om 167 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar men har även ca 2 500 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jaktmöjligheter i Lövtjära-Norrbo viltvårdsområde som omfattar ca 1 100 hektar.

Välkommen på visning

28Sep
Tors 15:30
Bokad visning - Anmälan sker till mäklaren via mail eller telefon.
Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Slarsta

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1-½ plan med en uppskattad byggnadsyta om ca 115 kvm. Byggnaden är uppförd på en stenlagd torpargrund med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett tegeltak och enkelglas med innanfönster. Detaljrik farstukvist över huvudentrén. Installation av fiber är beställt till byggnaden och kommer bekostas av säljaren.

Huset har inte nyttjats för permanentboende under en längre tid och håller en äldre standard med behov av renovering för att kunna nyttjas för mer än fritidsboende. Uppvärmning genom elelement och braskamin. I bostaden finns även en vedspis, bakugn och öppenspis med okänd status. Indraget vatten och avlopp saknas. Det finns en äldre vattenbrunn i närheten av gårdscentrumet med okänd vattenkvalitet.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall, kök med skafferi, ett rum och groventré, ett oinrett rum och vedbod. Övre plan är en oinredd vind.

Rymlig trägårdstomt med träd och buskar.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Äldre bostadsbyggnad

Äldre bostadsbyggnad i 2-plan med en uppskattad byggnadsyta om ca 100 kvm. Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme i timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett tegeltak och enkelglas med innanfönster. Detaljrik farstukvist över huvudentrén. Installation av fiber är beställt till byggnaden och kommer bekostas av säljaren.

Huset har inte nyttjats för boende under en längre tid och håller därmed en äldre standard med behov av renovering för att åter kunna nyttjas för boende. Byggnaden saknar indraget vatten och avlopp samt modernt el och uppvärmningssystem.

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall, kök, sal och ett rum. Övre plan inrymmer hall och två rum.

Ekonomibyggnader

Förrrådsbyggnad

Uthusbyggnad med en uppskattad byggnadsyta om ca 25 kvm. Byggnaden är uppförd på sten med en stomme i trä som är klädd med stående träpanel under ett plåttak. Byggnaden inrymmer förvaringsutrymmen.

Lada / Maskinhall

Lada med en uppskattad byggnadsyta om ca 75 kvm. Byggnaden är uppförd på sten med en stomme i trä/timmer som är klädd med stående träpanel under ett plåttak. Byggnaden inrymmer förvaringsutrymmen.

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugård med en uppskattad byggnadsyta om ca 130 kvm. Byggnaden är uppförd en stomme i trä/timmer under ett plåttak. Byggnaden är i dåligt skick.

Övriga byggnader

På gården finns en jordkällare, ett dass och ett växthus. På fastigheten finns även en täktlada uppförd på sten med en stomme i trä under plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under juli månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 28,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 4 725 m³sk vilket ger ett medelförråd om 167 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,6 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 214 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 28 % tall, 17 % gran och 55 % löv. Ca 2 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Lövtjära-Norrbo viltvårdsområde som omfattar ca 1 100 hektar jaktmark.

Jakträtten är för närvarande upplåten och tillgänglig för köparen från 2024-07-01.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 6,3 hektar. Inägomarken består av både åker- och betesmark är fördelad på flera områden i anslutning till gården.

Marken är för närvarande muntligen upplåten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Söderhamn Lövtjära Ga:2, vägar som berör hemskiftet och förvaltas av Böle-Lövtjära samfällighetsförening.

Det finns en vägbom som kan vara låst på vägen in till gården, kontakta fastighetsmäklare Daniel Leanders, 070-002 59 70 för mera information.

Fastigheten har även del i väg som inte omfattas av någon gemensamhetsanläggning. Skidtjärnsvägen, stickvägen från Haga-Lövtjäravägen som berör skogsskiftet. Denna vägsträckning förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Byggnader och mark överlåtes utan ytterligare städning. Säljaren kommer att lämna en hel del lösöre i byggnaderna. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Skogs-Böle 2:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,3 ha
Inägomark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 35,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 154 000 kr
Skogsmark 1 355 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 96 000 kr
Summa: 1 608 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-10-17
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier