Slättemossa

Jord och skog i Järedabygden med bra tillväxt. 37 ha skog med 6 250 m3sk, 7,5 ha jord.
Areal: 46 ha
Kommun: Hultsfred
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 400 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2018
Skogsmark i Järedabygden med bra tillväxt. Slättemossa 2:2 utgör en skogsfastighet om totalt 46,5 ha varav produktiv skogsmark uppgår till 37 ha och ca 7,5 ha utgör inägomark. Virkesförrådet uppgår till totalt ca 6 250 m³sk varav ca 4 600 m³sk utgör G1 och G2 skog. Inga byggnader tillhör fastigheten. Fastigheten är belägen ca 4 km utanför Järnforsen, ca 8,5 km norr om Virserum. Jakt och fiskerätt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Ekonomibyggnader

Befintliga byggnader ägs av grannen. Servitut finns avseende markområde där byggnaderna är placerade.

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger i huvudsak i skogsskiftets norra del, fördelad på ett antal skiften insprängda i skogsmarken. Fastigheten har också två utmarker närmare Järnforsen, belägna mellan Järnsjön och Oppsjön i nära anslutning till Emån. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 7,4 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 7 ha och arealen betesmark till 3 ha. Brukandet av marken för bete och slåtter är muntligt upplåtet 2018. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark ligger väl samlad i ett skifte och betjänas av egen skogsbilväg. Fastigheten har en förhållandevis jämt åldersklassfördelning men domineras av skog i huggningsklass G1.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2015 av JR Skog genom Patrik Nilsson. Inför försäljningen har skogsbruksplanen räknats fram med teoretisk tillväxt samt att justering gjorts med gjorda uttag efter de avräkningar som lämnats.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 37 ha med ett virkesförråd om 6 232 m³sk (168 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 7,1 m³sk/ha och år och trädslagsför-delningen är tall 37%, gran 41%, björk 15 % samt övrigt löv och ädellöv 7 %. Årlig tillväxt är bedömd till totalt ca 220 m³sk. Volymen G1 skog uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt ca 3 600 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Det samägda skogsskiftet “Hästefällan“ om ca 7 ha bedöms innehålla ett virkesförråd om ca 1 200 m³sk efter tolkning i flygbilder och tillgängliga hybriddata.

Jakt

Fastigheten erbjuder bra marker för jakt. Omväxlande skog med insprängda inägomarker i norr och i söder mer skogsdominerat. Jakträtten tillfaller köparen från 2019-07-01. Fastigheten ingår i Järeda älgjaktslag inkluderade Järeda och Slättemossa med en areal om ca 1 500 ha. Fodertunna och belysning vid vildsvinsåteln kommer plockas bort av Säljaren.

Fiske

Fiskerätt i Emån och i Försjön på byvatten tillhörande Slättemossa by. Inkluderar även kräftfiske. Fastigheten tillhör Järnforsens fiskevårdsområdesförening med del i flera vattendrag och sjöar. Årsavgift erläggs om ca 50 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

HULTSFRED SLÄTTEMOSSA 2:2

Ägare

Gunnel Karlsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Inägomark 7,4 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 46,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 046 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 199 000 kr
Betesmark 28 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Summa: 2 308 000 kr

Inteckningar

Med fastigheten följer en penninginteckning om 200 000 kr.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Järeda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Slättemossa och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning