Smedsåsen

Skog i Nälden
Areal: 43 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2023
Trevlig tillväxtfastighet med 36 ha skog, 3 506 m³sk, och 5,8 ha inägomark. Jakt i jaktlag på 1 200 ha.

Trevlig tillväxtfastighet strax söder om centrala Nälden, Krokoms kommun. Fastigheten är obebyggd och har en total areal om 43 ha varav 36 ha produktiv skogsmark och 5,8 ha åker och betesmark. Totalt virkesförråd om 3 506 m³sk varav 1 431 m³sk är S1 skog och resterande volym ung och gallringsskog. Åldersklassfördelning visar på en klar tyngdpunkt mot växande tillväxtskog. Jakträtt.

Fastigheten bör ses som en lämplig ”prova på” fastighet för den skogs och jaktintresserade ”nya” skogsägaren som vill ha nära till fastigheten och ej binda upp sig i alltför stort ekonomiskt åtagande. Utöver jakten bör nämnas att den växande skogen är en fin kapitalplacering med årlig ökat virkesförråd, oavsett marknadsutveckling.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Smedsåsen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 5,8 ha åker och betesmark. Av dessa är ca 4 ha utarrenderad enligt skriftligt arrendeavtal. Arrendeavtalet är 5 årigt och med start 14 mars 2012. Avtalet löper vidare med 5 år i taget och skall sägas upp senast 1 år före avtalstidens utgång för att upphöra. Arrendeavgiften är 2 000 kr/år.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 av Norra Skog. Skogsbruksplanen är sedan uppdaterad med årlig tillväxt samt utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 36 ha och har ett virkesförråd om 3 506 m³sk varav 1 431 m³sk är S1 skog. Fastigheten är talldominerad (47 %) följt av gran (27 %) och löv (26 %). Skogsbruksplanen visar på en tyngdpunkt mot yngre växande skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 4,6 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag fornlämningar (fångstgropar) registrerade på fastigheten. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som jagar på ca 1 200 ha. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt senast 2024-07-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Smedsåsen 1:102, 1:110

Ägare

Pär Vejdeland 1/2
Maria Vejdeland 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Inägomark 5,8 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 43,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 127 000 kr
Betesmark 18 000 kr
Skogsmark 1 454 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Summa: 1 605 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheten med en total summa om 1 050 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier