Smedsgård Gynnås

Trevligt belägen gårdsmiljö, skog och öppen mark vid Gynnås.
Areal: 56 ha
Kommun: Gnosjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 750 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2020
Visning:
8/9 kl 17:00-18:00
Anmälan till visning sker till mäklare Per Josefsson,
I lantlig omgivning c:a 3 km norr om Gnosjö ligger Smedsgård i byn Gynnås. Gårdsdel med två boningshus samt ekonomibyggnader, verkstad och maskinhall. Den öppna marken ligger i direkt anslutning till byggnaderna med möjlighet till enklare djurhållning efter erforderlig anpassning av ekonomibyggnader. Det goda vindläget genererar årligen arrendeintäkter från det vindkraftverk som är uppfört på fastigheten vid Knuts kulle. Skogen är belägen i ett sammanhängande skifte med bra vägar. Total areal om 56 ha varav 47 ha skogsmark och 7 ha jordbruksmark. Fastigheten är något för dig som söker en skogsgård med boende i lantlig miljö med möjlighet till enklare djurhållning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (31)

Foto: Per Josefsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbostad

Byggnaden är uppförd 1909 i 1,5 plan med stomme av timmer och med fasad av stående träpanel. Byggnaden genomgick under 1950-talet en omfattande renovering med bl.a. utgrävning och murning av källare, installation av centralvärme mm. Byggnaden har 2-glasfönster och takbeklädnad av betongtegel. Taxerad boyta om 130 m2 och biyta om 50 m2. I början av 1980-talet byggdes en carport, taket lades om och på den södra väggen byttes fasaden och fönstren ut. Uppvärmning med vattenburen värme. I källaren finns pannrum med vedpanna och elpatron samt ackumulatortank, vattenpump, hydrofor och expansionskärl. Uppvärmning har under senare år skett genom kulvert från panncentral belägen i det andra bostadshuset. Vatten från grävd brunn, enskilt avlopp i äldre
3-kammarbrunn. Besiktning av murstock krävs innan eldning återupptas.

Nedervåningen omfattar entré in till trapphall. Kök med enklare standard med mindre vedpanna. Genom garage/carporten når man in till groventré med intilliggande toalett. Tre vardagsrum varav ett med öppen spis.

Övervåningen utgörs av tre sovrum med intilliggande snedgarderober/kattvindar som utgör fina förrådsutrymmen. Renoverat badrum från 2001 med klinker och kakel.

Bostad 2

Denna bostad ligger strax intill huvudbyggnaden och är uppförd 1959 i reglad stomme med fasad av eternit, takbeklädnad av betongtegel och fönster av typ 2-glas. Taxerad boyta 136 m² och biyta om 64 m² . Uppvärmning med vattenburen värme från äldre flispanna med ackumulatortank och kulvert finns in till huvudbostaden. Vatten från grävd brunn med vattenfilter placerat i verkstadsdelen. Gemensam vattentäkt med huvudbostad, enskilt avlopp av enkel standard.

Nedervåningen omfattar entré från södersidan in till mindre trapphall. Kök med ordinär standard, groventré från intilliggande carport med gjuten platta, toalett med dusch och våtrumsdel, tv-rum samt ett sovrum. Uteplats i söderläge.

Övervåningen utgörs av trapphall, fyra sovrum samt ett badrum där renoveringsarbeten påbörjats.

Båda bostadsbyggnaderna har en relativt enkel standard.

Fiberanslutning finns indraget till båda byggnaderna. Noden är aktiverad i den gråa byggnaden men inte den vita. Fiberkabel mellan byggnaderna är nedlagd i kulvert.

Energideklaration

Då säljaren är ett dödsbo och byggnaderna de senaste åren ej nyttjats som permanentbostad kommer ingen energideklaration att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av plåt. F.d. fähusdel samt logdel som idag används som förråd. På södra gaveln finns garage samt verkstadsdel. Kör bro upp till ränne.
I ladugården finns el men ej indraget vatten.

Övriga byggnader

Äldre träbyggnad inrymmande f.d. brygghus, garage samt flisförråd med gjuten platta och tak av plåt.
Byggnad med verkstadsdel samt garage med indraget vatten och el.
Bakom ladugården har påbörjats grundarbeten i form av gjuten sockel mm för anläggande av ny maskinhall. Av säljaren anskaffat byggmateriel härför i form av takstolar, vägg- och takmateriel mm ingår i köpet.
Jordkällare

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 7,4 ha åker- och betesmark som ligger i anslutning till gårdscentrum. Jordbruksmarken är muntligen upplåten till arrendator t.o.m. 2020-12-31. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en av Sydved upprättad skogsbruksplan från 2016, vilken reviderats under våren 2020 inför försäljningen. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 47,5 ha med ett beräknat virkesförråd om 7 613 m3sk vid tidpunkt för planens revidering. Med hänsyn tagen till årets tillväxt beräknas det aktuella virkesförrådet vid försäljningstidpunkten uppgå till c:a 7 900 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,7 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 77 %, tall 14 % samt löv 9 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Fastighetens jakträtt är muntligen upplåten t.o.m. 2021-06-30 och står därefter till köparens förfogande. Fastigheten ingår i älgjaktlag som är anslutet till älgskötselområde.

Fiske

Fiskerätt i Mossasjön. På fastigheten finns även en damm belägen strax väster om gårdscentrum.

Vindkraft

Fastigheten omfattas av ett anläggningsarrende avseende ett vindkraftverk som är beläget på fastigheten med ett bra vindläge. Verket ingår i vindkraftsparken Knuts kulle AB vilken omfattar ytterligare två verk. Vindkraftsverket uppfördes under 2013 och är placerad i fastighetens norra del. Arrendeavtalet är tecknat 2009-09-28 och belöper på 25 år. Arrendelikviden tillfaller säljaren avseende tiden före Tillträdesdagen och därefter köparen.

Arrendeavgiften baseras på 3,5 % av bruttoersättningen, inklusive elcertifikat, av den i vindkraftverket producerade elenergin.
Arrendeintäkt har hittills utfallit enligt följande:
2013: 65 420 kr (del av startår)
2014: 122 399 kr
2015: 95 615 kr
2016: 74 889 kr
2017: 81 847 kr
2018: 89 647 kr
2019: 71 226 kr

Vägar

Fastigheten har del i vägsamfällighet avseende vägen förbi gårdscentrum samt skogsbilvägar till skogen. Dessa vägsamfälligheter är ej registrerade med andelstal utan administreras gemensamt med berörda fastighetsägare enligt överenskommelse avseende skötsel och underhåll.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Rättsförhållande

Fastighet

Gnosjö Gynnås 3:6

Ägare

Ove Kristofferssons dödsbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,5 ha
Inägomark 7,4 ha
Impediment 0,2 ha
Kraftverksmark 0,5 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 56,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 808 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Åkermark 109 000 kr
Betesmark 55 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 1 013 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Summa: 4 160 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns sex uttagna penninginteckningar (datapantbrev) om totalt 69 700 kr. Inga lån övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Smedsgård Gynnås och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning