Södra Fjöle

Södra Fjöle vid Skasåsbron. Ca 7800 m³sk. Inga byggnader.
Areal: 60 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2021
Skog i två skiften en dryg kilometer öster om Skasåsbron i de södra delarna av Arvika kommun. Försäljningsobjektet utgörs uteslutande av skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 7 800 m³sk, huvudsakligen bestående av tall. Nästan 5700 m³sk är gallringsskog i huggningsklass G1.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (16)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsrolf AB i maj 2021. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksareal till 59,6 hektar med ett beräknat virkesförråd om 7 781 m³sk vilket ger ett medelförråd om 131 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 64 %, gran 21 % samt löv 15 %.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Avdelning 13 i skogsbruksplanen kommer att planteras under våren 2022 på säljarens bekostnad.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Älgjakt bedrivs i Södra Fjöle-Skasås VVO. Småviltsjakt bedrivs enskilt.

Vägar

Skogsbilvägen ingår i en vägsamfällighet där fastigheterna har ett andelstal om 14%.

Övrigt

Hela registerfastigheten Södra Fjöle 1:21 ska säljas. Därutöver ett område av Södra Fjöle 1:38. Försäljningen av området av Södra Fjöle 1:38 förutsätter fastighetsbildning.
Hela försäljningsobjektet, och enbart det som ska säljas, redovisas i den bifogade fastighetskartan samt skogsbruksplanen och dess sammanställningar.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Södra Fjöle 1:21

Ägare

Bengt Ekberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 59,6 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 59,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Södra Fjöle 1:21ingår i en samtaxering och Södra Fjöle 1:38 ska genomgå fastighetsbildning. Därför finns inget rättvisande taxeringsvärde att redovisa.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd i glesbygdsområde i Arvika kommun under de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Södra Fjöle och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning