Solvik

Solvik med vackert läge, jord, skog och jakt.
Areal: 49 ha
Kommun: Enköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2021
På en sydsluttning vid vägs ände ligger gården Solvik inramad av det vackra och småbrutna uppländska landskapet som är typiskt för de norra delarna av Enköpings kommun. Gården är väl samlad i en rationell ägofigur med en total landareal om 49,5 ha varav 27,8 ha produktiv skogsmark samt 18,6 ha inägomark. Gårdscentrum består av en trevlig stuga, en rejäl loge samt några övriga uthus. I norr, vid infarten till fastigheten, finns två separata registerfastigheter bebyggda med ett torp samt två ekonomibyggnader.

Sammantaget erbjuder Solvik goda möjligheter att utforma en egen boplats med allt som hör en gård därtill, avskilt och med ett vackert läge vid vägs ände.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (26)

Foto: Marcus Hallenberg och Victor Vretlund, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Byggnaden är ursprungligen uppförd i 1-plan med oinredd vind med stomme av liggande timmer på en torpargrund. Därefter har ett extrarum samt farstu byggts till på den västra kortsidan. Tillbyggnaden är uppförd med plank på plintgrund. Fasad beklädd med stående träpanel och sadeltak med tvåkupigt lertegel. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 50 kvm men bedöms till 43 kvm, allt fördelat över ett sovrum, kök, hall och farstu. Vatten och el finns indraget. Uppvärmning med elradiatorer, vedspis och rörspis. Vatten tas från en grävd brunn. Avlopp för gråvatten genom äldre avloppsbrunn.

Torp

På fastigheten Enköping Mjölkebo 2:2, på den norra delen av försäljningsobjektet, ligger ett torp uppfört i 1 1/2 plan på torpargrund. Sadeltak beklätt med tegel och plåt, fasad av masonitskivor. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 80 kvm, med yttermåtten 6,8 x 7,5 meter. Vatten och el finns indraget. Vatten tas från en egen brunn. Mulltoa i badrummet på nedervåningen. Avlopp för gråvatten genom äldre avloppsbrunn.

På det nedre planet finns sällskapsrum, kök, hall och badrum och en trappa upp sovrum, ett större sällskapsrum samt förvaringsutrymmen.

Energideklaration

Inga energideklarationer har upprättats för någon av bostadsbyggnaderna på försäljningsobjektet.

Drifstkostnader

Uppvärmning och el 30 000 kr
Avfallshantering 350 kr
Försäkring 3 500 kr

Ekonomibyggnader

Ladugård

På gårdscentrum finns en större ladugård med loge. Ladugårdsdelen, som utgör den södra delen av byggnaden, har yttermåtten 16 x 9,5 meter och är uppförd i två plan varav det nedre planet med stomme av betong på gjuten platta. Det övre planet har en stomme av stolptimmer. Ytterväggar på det övre planet är beklädda med masonit. Logdelen, som utgör den norra delen är uppförd i stolpverk av timmer och har yttermåtten 20 x 9,5 meter. Sadeltak med tvåkupigt lertegel.

Större delen av logen har en öppen långsida och används främst till förvaring av maskiner. Ladugårdens nedre del är idag inredd med verkstad, bastu, badrum samt ett flertal övriga utrymmen som främst används till förvaring. En trappa upp, på det övre planet, finns ett stort öppet utrymme med möjlighet för kontor eller större middagar. Den södra kortsidan är försedd med stora fönsterpartier vilket ger en panoramavy över det öppna landskapet. Vidbyggt den södra delen av byggnaden finns en balkong. Ladugårdsdelen värms med ett vattenburet system kopplat till en bergvärmeanläggning samt med luft/luft-värmepump. Avlopp genom en trekammarbrunn med infiltrationsanläggning anlagd 2003. Vatten och el finns indraget. Ladugårdsdelen är ej att betrakta som permanentboende då det saknas bygglov.

Magasin/jordkällare

Magasinsbyggnad uppförd i 1 1/2 plan med stomme i timmer på en jordkällare. Sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden har yttermåtten 5 x 7,4 meter.

Pumphus

Byggnaden är uppförd med murad betong på en betongplatta under sadeltak beklätt med eternit och innehåller två rum som idag används till förvaring. Vatten och el finns indraget. Avlopp finns indraget. Yttermåtten är 3,8 x 7,4 meter.

Vagnslider

På fastigheten Enköping Mjölkebo 2:2 finns ett vagnslider med förvaringsutrymmen. Byggnaden är uppförd med stomme i timmer i 2 plan på plintgrund. Sadeltak beklätt med tvåkupigt tegel. Yttermåtten är 9,2 x 6,5 meter.

Ladugård/loge

På fastigheten Enköping Mjölkebo 2:3 finns en äldre ladugård med loge. Byggnaden har måtten 9,7 x 23 meter. Ladugårdsdelen är uppförd i en murad konstruktion på gjuten platta. Logdelen är uppförd med stomme i stolptimmer. Sadeltak beklätt med tvåkupigt lertegel.

Uthus

Längs vägen mot gårdscentrum finns ett mindre uthus uppfört i en träkonstruktion under sadeltak beklätt med tegel. Byggnaden är i ett sämre skick.

Jordkällare

Strax söder om torpet finns en äldre jordkällare.

Skog och mark

Jordbruksmark

Den inägomark, det vill säga åker- och betesmark, som hör till gården uppgår enligt skogsbruksplanen till 18,6 ha och ligger till största del samlad söder om gårdscentrum.

Marken brukas idag av en lantbrukare i närområdet. Upplåtelsen är muntlig och markägaren erhåller ingen ersättning. Inga stödrätter följer med fastigheten.

Skogsmark

Skogsmarken inventerades i början av november 2021 av Andreas Wistrand, Anemone Skog. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 27,8 ha med ett virkesförråd om 5 257 m³sk. Detta ger ett medeltal om 189 m³sk/ha. Åldersklassfördelningen är ojämnt fördelad med en stor andel skog äldre än 75 år. Medelboniteten bedöms uppgå till 5,9 m³sk/ha. Trädslagsfördelning är 46 % tall, 38 % gran, 12 % björk och resterande del övrigt löv. Under planperioden föreslås föryngringsavverkningar om 3 343 m³sk och gallring om 146 m³sk.

Målklassen PG-skog är enligt skogsbruksplanen 89,5 %, med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 10,5 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Solvik bjuder på variationsrika miljöer med täta skogar av vildmarkskaraktär i norr och öppna marker i söder, något som ger goda förutsättningar till omväxlande och spännande jaktupplevelser. Större delen av fastigheten Enköping Mjölkebo 2:1 består idag av ett vilthägn uppfört i början av 1980-talet. Hägnet är idag ej i drift och har på vissa ställen öppnats upp, tillstånd att hålla djur saknas och anläggningen är idag i ett sämre skick. För mer information om vilthägnet kontakta någon av handläggarna.

Inom närområdet finns älg, vildsvin och rådjur i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt. Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Enköping Mjölkebo 2:1, 2:2 samt 2:3

Ägare

Bertil Nordström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,8 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 18,6 ha
Övrigmark 1,6 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 49,8 ha

Taxeringsvärde

För fastigheternas respektive taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Fastigheten Enköping Mjölkebo 2:1 omfattas av två stycken penninginteckningar om sammanlagt 850 000 kr. Fastigheten Enköping Mjölkebo 2:2 omfattas ej av några penninginteckningar. Fastigheten Enköping Mjölkebo 2:3 omfattas av en penninginteckning om sammanlagt 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Solvik och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning