Söräng

Skog med jakt i viltvårdsområde
Areal: 2 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 200 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2022
Obebyggd skogsfastighet om 2,5 hektar belägen i Söräng mellan Bollnäs och Alfta. Jakträtt i Bollnäs västra viltvårdsområden om ca 6 370 hektar jaktmark.

Obebyggd skogsfastighet i Bollnäs kommun. Fastigheten består av ett markområde om totalt ca 2,5 hektar mark varav 2,4 hektar produktiv skogsmark belägen i Söräng mellan Bollnäs och Alfta. Fastigheten är ungskogsdominerad med ett uppskattat virkesförråd till om ca 150 m³sk. Fastigheten är belägen inom Bollnäs västra viltvårdsområden om ca 6 370 hektar jaktmark som erbjuder trevliga jaktmarker. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Söräng

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst i Bollnäs, Erik Nyholmer under augusti månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 2,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 147 m³sk vilket ger medelförråd om 61 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 31 %, gran 13 % samt löv 66 %. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Markberedning / plantering

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering i avdelning 2, totalt 1,2 hektar. Säljaren ombesörjer och bekostar markberedningen. Det åligger köparen att överta ansvaret för och bekosta plantering.

Jakt

Fastigheten ingår i Bollnäs västra viltvårdsområde som omfattar ca 6 370 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. För kartor och mer information se viltvårdsområdets hemsida www.bollnasvastravvo.se

Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Söräng Ga:4, väg som förvaltas av Sörängsvägarnas samfällighetsförening.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av befintliga penninginteckningar. Fastigheten överlåtes därmed obelånad och fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Söräng 4:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 2,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 2,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 156 000 kr
Summa: 156 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 14 430 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-10
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier