Sörbo

Trevlig fastighet med växtlig och tillgänglig skog. Bra jakt med viltrika marker.
Areal: 44 ha
Kommun: Uddevalla
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 3/12 2021
Trevlig fastighet med mycket växtlig och tillgänglig skog. Dåligt bostadshus på solig och ostörd tomt med mäklarens idé om att bygga nytt är det bästa. Enkel men funktionell större garage/verkstads byggnad samt två mindre stugor i dåligt skick samt ca 4,9 ha åker i ett lättbrukat stycke. Större delar av jordarna på fastigheten är av sandiga/lättare karaktär, lämpade för enklare djurhållning även vintertid om så önskas. För den som är intresserad av jakt finns goda möjligheter för detta. Viltrika marker med älg, rådjur och gris samt övrigt småvilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (15)

Foto: Torbjörn Mellin

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset ligger högt och soligt i ett skyddat och trevligt läge. Själva bostadshuset är mycket dåligt och helt utan moderniteter. Ingen har bott i bostadshuset på många år, så troligen är det lämpligast att riva och bygga nytt på platsen. 1 1/2 plan, traditionellt bostadshus med byggår 1909 och boarea 75 kvm (enl taxering). Byggnadssätt: Torpargrund, trästomme, träklädsel under ett etternittak. Planlösning är har i detta prospekt ej beskrivits då byggnaden är i renoverings/rivningsskick.

Vatten, Avlopp, Uppvärmning och eldstäder

Vatten finns i äldre grävd brunn i anslutning till gårdens byggnadscentrum. Dock finns inget vatten indraget i någon av fastighetens byggnader. Avlopp saknas i samtliga gårdens byggnader. Murstock och äldre vedspis finns i beskriven bostadsbyggnad men är ej använda på många år. Ingen fungerande uppvärmning finns i fastighetens bostadsbyggnad och i de små stugorna har el värme använts.

Fiber

Fiber finns framdraget till tomtgräns och är betald. Inkoppling och framdragning till ev. bostadsbyggnad bekostas av köparen om han så önskar detta.

Energideklaration

Någon energideklaration är ej aktuell att göra då fastighetens skick ej medger detta.

Kommunikation och service

Förskola och skola klass 1-6 i Lane Ryrs Skola ca 4,5 km. Klass 7-9 och gymnasium i Uddevalla ca 15 km.

Till Uddevalla är det ca 14 km, till Trollhättan ca 20 km och till Vänersborg ca 23 km. Service så som livsmedel, bank och post finns i Uddevalla. Sjukvård i Uddevalla och närmaste sjukhus är NÄL ca 10 km.

Driftskostnader år 2020

El: 2196 KWh = 6533 kr
Vägavgifter: ca 200 kr (uppskattad)
Försäkring: 3278 kr
Driftskostnader totalt: 10011 kr

Kommentarer till driftskostnaden
Inga kostnader finns för uppvärmning, vatten, avlopp, sopor, slamtömning och sotning mm. då fastighetens bostadsbyggnad varit obebodd. Endast lite el till ekonomibyggnaden och ev. stugorna har åtgått. Likaså är vägavgiften om 200 kr den faktiska för 2020. Kostnaderna är givetvis betydligt högre om man bosätter sig på fastigheten.

Stugor

Två mindre stugor i friggebodsstorlek finns på fastigheten i anslutning till de andra byggnaderna. Byggnaderna som är äldre har inte använts på senare år och är i behov av renovering. El finns i båda stugorna (funktion osäker) vatten och avlopp saknas. Byggnaderna har främst använts som jaktstugor när man varit och jagat på fastigheten. Stugorna har trästommar och träklädsel samt plåttak.

Två mindre stugor i friggebodsstorlek finns på fastigheten i anslutning till de andra byggnaderna. Byggnaderna som är äldre har inte använts på senare år och är i behov av renovering. El finns i båda stugorna (funktion osäker) vatten och avlopp saknas. Byggnaderna har främst använts som jaktstugor när man varit och jagat på fastigheten. Stugorna har trästommar och träklädsel samt plåttak.

Ekonomibyggnader

Garage/verkstad

Rejäl garage/verkstads byggnad med tre stora portar. Bra takhöjd, grusat golv, plåtklädsel under ett plåttak. Ej isolerad och uppvärmd. El och ljus finns i byggnaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark samt EU-stöd

Åkermaken ligger i ett styck och med bra arrondering, i sydväst gränsar åkern mot Risån. Åkermarken är i dagsläget gräsbevuxen och varje år putsad och skött. Jordarna i området är huvudsakligen lätta jordar, med ett ganska stort inslag av sand i marken. Dräneringsstatusen på fastighetens åkermark är okänd. Areal ca 4,9 ha och lika många stödrätter finns och följer fastigheten. År 2020 var EU-stöds intäkterna ca 10380 kr. Fastigheten ligger inom kompensationsområde 8.

Tjärn

Utmed fastighetens norra gräns ca 500 m från byggnaderna finns en mindre tjärn. Del av denna ligger på fastigheten. Detta är en fin och rofylld plats och i anslutning till tjärnen finns en liten grillplats alldeles intill vattnet. Om grillplatsen ligger på fastigheten eller på grannmarken är svårt att avgöra! Besök gärna plats.

Skogsmark

Detta är en riktigt väl beskogad fastighet med både äldre gran/tall skog, mogen för avverkning samt en stor andel av arealen i de mycket växtliga åldersspannet 15 - 50 år, där tillväxten och värdeökningen är riktigt bra framöver. Skogsbruksplan (sbp) upprättad 2018-12-10 av Skogsfakta/Arne Mattson. Inget är avverkat sedan planen upprättandes. Med 3-års tillväxt blir den uppräknade volymen hösten -21 ca 6840 m3sk. Var av ca 3000 m3sk är äldre än 80 år. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till ca 8,3 m3sk/ha/år. Fastigheten har väg rakt igenom fastigheten, vilket gör skogsmarken tillgänglig och lätt brukad. Se vidare utdrag från sbp nedan, samt komplett sbp på www.areal.se/sorbo (Alla uppgifter ovan härrör från nämnda sbp).

F.d. grustäckt

På fastigheten finns en f.d grustäckt, denna har ej varit i drift under en längre tid. Enl. säljaren är täkten igenfylld och återställd enl. länsstyrelsens önskemål sedan många år tillbaka. Området ligger ca 3-400 meter ”ovanför” fastighetens byggnads centrum. Beskriven telekommunikationsmast ligger på detta område. Området håller idag på att växa igen med företrädesvis tall. Område är fortfarande taxerat som industrimark. Se också taxeringsuppgifter nedan samt rubriken telekommunikations mast nedan.

Nyckelbiotoper, kulturlämningar, sumpskogar mm

Inga kända nyckelbiotoper eller andra naturvårds restriktioner finns registrerade på fastigheten enligt ägarna. 2 st Forn och kulturlämningsområden finns på fastigheten samt i nord öst berörs fastigheten av ett mindre sumpskogsområde. Dessa uppgifter kommer från Skogsstyrelsens ”skogens pärlor” samt från Metrias register över natur, kultur och sumpskogar. Se även under rubrik Planer, bestämmelser och fornlämningar nedan. Samt karta på www.areal.se/sorbo

Telekommunikationsmast

På fastigheten finns ett anläggningsarrende undertecknat i februari 2003. Avtalet gäller en telekommunikationsmast som är belägen strax innan den gamla grusgropen. Intäkterna för detta avtal var år 2020 9990 kr. I dagsläget utgår ej moms på detta belopp.

Ytterligare ett anläggningsarrende, bod, finns på fastigheten. Detta gäller en mindre byggnad (teknikbod) i anslutning till masten. Avtalet är undertecknat i september 2004. Intäkterna var år 2020 4409 kr. Moms utgår ej på detta belopp.

Avtalen finns i sin helhet att ta del av på Areals hemsida www.areal.se/sorbo

Jakt

Jakträtten följer fastigheten och är tillgänglig för köparen efter att denne tillträtt och till fullo betalt fastigheten. Fastigheten erbjuder en varierande jakt, med allt ifrån småvilt till rådjur, gris och älg. Fastigheten ingår i Lane- Frände älgskötselområde och älgjakten är registrerad i Hovens jaktlag. Småvilt jagas själv på var och ens egen fastighet.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning Uddevalla Sörbo Ga:1 och Uddevalla Sörbo Ga:3 Dessa ihop utgör den väg som går längst fastighetens norra gräns och börjar vid landsväg 696 i väster och går till väg 698 nord-öst om fastigheten. Början på denna väg (från väster) är uppfartsvägen till fastighetens byggnader. Fastigheten har del i Torvrukans vägsamfällighet som är del av dessa vägar.

Rättsförhållande

Fastighet

Uddevalla Sörbo 1:4

Ägare

Villy Severinsson 1/3
Anna Andersson 1/3
Christer Severinsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,4 ha
Impediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 5,6 ha
Övrigmark 1,5 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 44,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), tax år 2020: Tomtmarksvärde 173 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 230 000 kr, Skogsmark 2757 000 kr 30 ha, Skogsimpediment 5 000 kr 2 ha, Åkermark 224 000 kr 5 ha, Betesmark 16 000 kr, 1 ha Ekonomibyggnad - kr, Övrig mark - kr, 4 ha, Summa 3 405 000 kr, 42 ha. Typkod 443 (industrienhet övrig byggnad för radiokommunikation) tax år 2019: Byggnadsvärde 221 000 kr, Summa 221 000 kr.

Inteckningar

5 st inteckningar (pantbrev) om ett sammanlagt värde av 424 300 kr följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Sörbo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning