Sörbo

Välarronderad skogsfastighet om ca 13,0 hektar produktiv skogsmark med påbörjad timmerstuga belägen intill Anneforsån väster om Sörbo.
Areal: 13 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Bebyggd skogsfastighet i Bollnäs kommun med bilväg genom hela fastigheten. På fastigheten finns ett påbörjat fritidshus på en höjd ca 50 meter från Annerforsån som utgörs av en välgjord timmerstomme med en byggnadsyta om ca 60 kvm samt en äldre servicebyggnad. Fastigheten består av totalt två markområden om totalt ca 13,7 hektar mark varav 13,0 hektar produktiv skogsmark belägen väster om Sörbo intill Anneforsån. Virkesförrådet uppskattas till ca 1 928 m³sk vilket ger medelförråd om 148 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn fördelning mellan ungskogar, gallringsskogar och slutavverkningsbar skog. Fastigheten har jakträtt inom Bollnäs södra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (41)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Timmerstuga

Påbörjat fritidshus i 1-plan under uppförande med en byggnadsyta om ca 60 kvm. Timmerstommen utgörs av 7-tums hand bilat timmer utan skarvar som är grundlagt på uppmurad torpargrund. Grävd dränering runt grunden som leder till uppsamlingsbrunn. Byggnaden har i nuläget ett enkelt plåttak och saknar riktiga dörrar och fönster, samt förberett för altan. Bygglov finns.

El och vattenbrunn finns vid servicebyggnaden och det är förberett för att dras fram till timmerstugan med kopplingsbrunnar vid bägge byggnaderna. Avlopps- och vattenledningar är indraget i grunden till timmerstugan.

Byggnaden är tänkt att inrymma wc/dusch, sovrum, allrum med pentry och hall.

Ekonomibyggnader

Servicebyggnad

Äldre byggnad uppförd i slutet av 50-talet i 2-plan med en byggnadsyta om ca 40 kvm. Byggnaden är grundlagd på gjuten platta, murad stomme under plåttak.
El-abonnemang med 16 A finns vid byggnaden.

​Bredvid byggnaden finns en grävd, ca 7 m djup, vattenbrunn med betongringar. Brunnen har god vattentillströmning och vatten rinner för jämnan ut genom ett spillrör på ca 4 m höjd över botten.

Bro

Det finns även en enklare gångbro över Anneforsån.​

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad av Åke Nilsson, Skog & Fritid i maj månad 2014. Planen har därefter tillväxtberäknats till och med 2020 års tillväxt och uppdaterats i fält av Areal i Bollnäs i juni 2021.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiv skogsmarksareal till 13,0 hektar med ett beräknat virkesförråd om 1 928 m³sk vilket ger medelförråd om 148 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år samt att den löpande tillväxten uppgår till 69 m³sk per år. Trädslagsfördelning: Tall 56 %, gran 27 % samt löv ​17 %. Ca 1 100 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I avdelning 2 finns det spår av brand på flertalet träd.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn- och kulturlämning registrerad på fastigheten, med benämning fäbod, belägen i avdelning 4 i skogsbruksplanen (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår Bollnäs Södra viltvårdsområde som omfattar ca 7 300 hektar jaktmark. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med 1/7 2022.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg, Bollnäs Sörbo GA:8 som förvaltas av Strandvägens samfällighetsförening. Utdebiteringen brukar ligga på några hundra kronor per år för fastigheten.​​

Gränser

Någon ytterligare uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.​

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Städning och lös egendom

Byggnader och mark överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom. Kontakta ansvarig mäklare om ni vill se övervåningen på servicehuset eller den låsta vattenbrunnen.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Sörbo 11:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 13,0 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Summa: 13,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 744 000 kr
Summa: 744 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning