Sörred

Gård/Exploateringsmark
Areal: 3 ha
Kommun: Göteborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Obebyggd lantbruksfastighet centralt belägen på Hisingen med möjlighet till exploatering.

Obebyggd lantbruksfastighet centralt belägen på Hisingen med möjlighet till exploatering. Fastigheten ligger inom område som kommunen utpekat för utveckling av bostäder. Arbete för exploatering har påbörjats såsom naturinventering, arkeologisk undersökning mm. Marken består av ca 2 hektar skogsmark och ca 1 hektar jordbruksmark. Fastigheten passar även för den som vill bygga upp egen gård med närhet till Göteborg.

Kontakta Areal

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sörred

Mikael Axelsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

På den södra delen av fastigheten finns en åkermark om ca 0,7 hektar som idag brukas för vall/bete. I nordvästra hörnet finns ett mindre område med betesmark. Jordbruksmarken är inte upplåten och brukningsrätten övergår till ny ägare på tillträdesdagen.

Skogsmark

Till fastigheten hör ca 2 hektar skogsmark. Marken är kuperad och omväxlande. Skogen består av en blandning av äldre tallskog samt lövskog. Uppskattat virkesförråd enligt Skogsstyrelsens laserskanning är ca 300 m3sk.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och övergår till ny ägare vid tillträde.

Exploatering

Fastigheten ligger inom område som utpekats för möjlig utveckling för bostäder, se utdrag ur kommunens utredning. Det har tidigare uträttats en hel del arbete för exploatering. Det har bland annat gjorts en naturinventering och arkeologisk undersökning. Dessa handlingar kan beställas från mäklaren.

Det har också tagits fram planer för hur fastigheten kan bebyggas på sikt. De föreslagna planerna innebär uppförande av ca 30 småhusbostäder (ca 15 parhus) med en väg som i två slingor går runt kvarteret se bilaga. Vägdragningen är utformad för att ta hänsyn till de fornlämningar som finns inom fastigheten. Vidare finns en stengärdesgård på fastigheten som åtnjuter kulturminnesskydd. I den framtagna, stora situationsplanen har gärdesgården föreslagits bli en del av fastighetsgränserna mellan parhustomterna. Gärdesgården är också ett tillhåll för den skyddade hasselsnoken.

Övrigt

Överlåtelse av fastigheten kommer i första hand att hanteras via konkursboet, som har fullmakt och full behörighet att avyttra fastigheten. Förvärvet kommer att ske på villkor som är sedvanliga vid konkursförsäljning dvs. med ytterst begränsade garantier och möjligheter att göra gällande krav med anledning av fel eller brist. Dock avser konkursboet att tillhandahålla en köpare samtliga handlingar avseende fastigheten som konkursboet har tillgång till. Det åligger dock intressenterna att själva göra de kommersiella överväganden som kan vara påkallade med anledning av förvärv av en utvecklingsfastighet.

Rättsförhållande

Fastighet

Göteborg Sörred 14:1

Areal

Areal enligt bedömning: Produktiv skogsmark 2,0 ha, Impediment skog 0,2 ha, Inägomark 0,8 ha, Summa landareal 3,0 ha.

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten finns fem stycken penninginteckningar om totalt 4 500 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier