Spelviks-Grinda

Historik och vida vyer
Areal: 35 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2022
Hus med anor i 1700-tal samt bördiga marker där dovhjortarna trivs.

Högt och fritt belägen på en kulle med hänförande utsikt över det böljande landskapet ligger gården Spelviks-Grinda. Fastigheten är välarronderad i ett rationellt skifte som inrymmer det mesta av det bästa som Sörmland kan erbjuda. Ägoslagen fördelar sig i huvudsak över 25 ha bördiga åker- och betesmarker samt 8 ha produktiv skogsmark. Gårdens byggnader är mycket väl underhållna och utgörs av en rymlig mangårdsbyggnad, med ursprung i 1700-talet, om sju rum och kök samt ett antal ekonomibyggnader som passar bra för såväl egen verksamhet som för eventuell uthyrning. Den jaktintresserade kan glädja sig åt spännande upplevelser bland landets tätaste klövviltstammar, där dovviltet alltjämt regerar. Människor har sedan tusentals år bott i dessa trakter vilka också lämnat intressanta spår efter sig, bland annat två välbevarade runstenar på fastigheten som kan berätta om vikingarnas äventyr. Spelviks-Grinda omger sig med lätt tillgänglig geografi där närmaste samhälle är Runtuna några kilometer bort, Nyköping finns 20 km söderut och Stockholm nås inom pendlingsbart avstånd om 90 km.

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Spelviks-Grinda

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Den ursprungliga byggnaden uppfördes sannolikt redan under första delen av 1700-talet men är senare bland annat ombyggd under 1800-talet. Grunden är en stensatt torpargrund med källare under del av huset, vilken nås dels inifrån huset via en trappa i hallen och dels utifrån via källaringång på östra långsidan.
Mangårdsbyggnaden är uppförd med en timmerstomme samt beklädd med stående träpanel som nyligen är skrapad och målad samt att läkten är utbytt. Sadeltakskonstruktion med yttertak av plåt och kopplade tvåglasfönster.

Uppvärmning via vattenburet system och radiatorer kopplade till bergvärmepump, men även vedpannan finns kvar i källaren och kan nyttjas. Enskilt avlopp med slamavskiljare samt Biorock markbädd godkänd 2014. Vatten från grävd brunn med spetsar och separat pumphus med hydrofor som förser hela gården med
vatten.

Huset är löpande väl underhållet och i gott skick, men ytskikt och inredning är av äldre standard. Mangårdsbyggnaden är rymlig och indelas i sju rum och kök. Det finns också gott om förvaring i platsbyggda garderober, klädkammare och kattvindar. Huset har en klassiskt sexdelad planlösning med entré från västra
långsidan till en välkomnande hall samt kök till höger innanför entréhallen och innanför köket ett rum som har fungerat som matsal. I entréhallen finns en toalett samt trappa ner till källaren och trappa upp till övre plan. Rakt fram från entréhallen finns salen med sin pampiga kakelugn och här bjuds även en fantastisk
utsikt österut över det öppna och inbjudande jordbrukslandskapet. Till vänster om entréhallen finns ett rum som åt norr ansluter till ett våtutrymme med dusch och tvättmaskin. Vidare genom det rummet nås ett sovrum med en väl tilltagen klädkammare. På övre plan finns en stor hall tillika allrum och åt norra
respektive södra gaveln finns varsitt sovrum. Tre kattvindar ger också gott om plats för förvaring. I mangårdsbyggnaden finns alltjämt spåren kvar av de historiska byggnadsåren med delvis synliga takbjälkar och äldre trägolv. Bostaden har en taxerad boarea om 181 kvm och samt biarea om 32 kvm.

Mangårdsbyggnaden ramas in av en välskött trädgård och husets vackra placering, högst upp på sin kulle, ger en fantastisk vy över det öppna landskapet med sina böljande odlingsmarker och lummiga skogspartier. Från den här positionen går det garanterat att följa naturens ständiga skiftningar från första parkett. Strax
nordväst om mangårdsbyggnaden finns en pool från Folkpool på 4 x 8 meter med solfångare och pooltak.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i anslutning till försäljningen.

Ingen energideklaration har upprättats i anslutning till försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: 29 600 kr, baserat på 14 800 kWh i förbrukning och ett snittpris på 2 kr/kWh
Renhållning: 1136 kr
Slamtömning: 2914 kr
Försäkring: 9 452 kr
Fastighetsavgift: 8 874 kr (2022)

Uppgifterna är baserade på ett hushåll med två personer och kostnader och förbrukning under 2021.

Uppvärmning/Hushållsel: 29 600 kr, baserat på 14 800 kWh i förbrukning och ett snittpris på 2 kr/kWh
Renhållning: 1136 kr
Slamtömning: 2914 kr
Försäkring: 9 452 kr
Fastighetsavgift: 8 874 kr (2022)

Uppgifterna är baserade på ett hushåll med två personer och kostnader och förbrukning under 2021.

Ekonomibyggnader

Ladugård/Maskinhall

Byggnad uppförd 1960 med stomme av hålsten i ladugårdsdelen samt trästomme och brädfodring i övrigt. Gjutet golv och sadeltakskonstruktion med yttertak av eternit. Byggnaden är indelad i olika utrymmen. Ladugårdsdelen finns kvar men utöver det finns tre förrådsutrymmen, ett övernattningsutrymme med kök,
dusch, kontor och sovrum samt ett mindre verkstadsutrymme. På övervåningen finns höskulle samt spannmålsmagasin. Byggnadens norra del utgörs av maskinhall med gott om plats för förvaring. Byggnadsarea om cirka 34 x 10,4 meter.

Loge

Äldre ekonomibyggnad sannolikt uppförd under 1700- eller 1800-talet. Trä- och timmerstomme samt är brädfodrad och har sadeltakskonstruktion med aluminiumplåt. Logen är indelad i olika utrymmen som nyttjas till förvaring. Vidbyggt förråds- och garageutrymme i vinkel. Byggnadsarea om cirka 24 x 8,5 meter
respektive 8,4 x 8,5 meter.

Snickarbod/Garage/F.d. magasin

Äldre ekonomibyggnad, belägen strax norr om mangårdsbyggnaden, med trä- och timmerstomme som är brädfodrad och har sadeltakskonstruktion med aluminiumplåt. Byggnaden är indelad i bland annat snickarbod, garage och förråd samt en övervåning som tidigare utgjorde spannmålsmagasin. Byggnadsarea
om cirka 17,4 x 5,3 meter.

Friggehus och Bod

Byggnader uppförda i trä med brädfodring under sadeltak med plåttak och Friggehuset är isolerat. Byggnadsarea om cirka 5,4 x 2,5 meter för Friggehuset respektive 3,0 x 2,5 meter för boden.

Förrådshus

Byggnad belägen öster om logen med trästomme och brädfodring samt plåttak. Byggandsarea om cirka 6,3 x 3,4 meter.

Bilgarage

Träbyggnad under plåttak, i anslutning till ladugården, som tidigare varit hönshus. Byggnadsarea om cirka 5,1 x 4 meter.

Småhus och trädgårdsbod

Det finns ytterligare tre byggnader uppförda i trä, varav två småhus och en trädgårdsbod, vilka har en byggnadsarea om cirka 8, 7 respektive 6 m². Småhusen är isolerade och samtliga byggnader har plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Från gårdscentrum ges fin överblick över fastighetens väl arronderade inägomark som enligt skogsbruksplanen omfattar cirka 25,2 ha. Av dessa utgör cirka 23,5 ha god åker och 1,7 ha bete, enligt bedömning i Lantmäteriets karttjänst SeSverige. Åkermarkens arrondering och dränering medger goda
förutsättningar för ett rationellt jordbruk.

Åkermarken är utarrenderad enligt skriftligt arrendekontrakt som löper med ett år i taget från den 15/3-14/3 med åtta månaders uppsägningstid. Årlig arrendeavgift är 26 040 kr exkl. moms som erläggs den 1/12. Stödrätterna är utlånade till arrendatorn, men ska återgå till markägaren då arrendet upphör.

Skogsmark

Skogsmarken på Spelviks-Grinda finns belägen i de norra och västra delarna av fastigheten.

En ny skogsbruksplan upprättades i maj 2022 av Foran Forest AB som avser planperioden 2022 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 8,0 ha och det totala virkesförrådet bedöms till cirka 1 972 m³sk, vilket innebär ett genomsnittligt virkesförråd om 246 m³sk/ha.
Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del granskog. Av virkesförrådet utgör 21 % tall, 53 % gran och 26 % löv. Medelboniteten bedöms till 7,0 m³sk/ha och den löpande tillväxten beräknas till 63 m³sk för första växtsäsongen. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden på cirka 1 000 m³sk, varav 700 m³sk föryngringsavverkning och 300 m³sk gallring. Inom huggningsklasserna G2-S2 finns totalt 1 409 m³sk. På skogsmarken har ett fåtal granar noterats angripna av barkborre.

Skogsbruket på Spelviks-Grinda är generellt sett välskött. Vissa bestånd är i behov av gallring, vilket bör prioriteras under planperioden. 1992 planterades björk på cirka 2 ha i norra delen av fastigheten och samma år planterades 1,5 ha tall i fastighetens södra del. Just björkbeståndet, som ligger invid väg 223, är
fantastiskt vackert och iögonenfallande och är förmodligen det bästa björkbeståndet i Sörmland, för att travestera ett känt danskt bryggeri.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Spelviks-Grinda är belägen i en del av Sörmland med mycket starka viltstammar, vilket särskilt gäller dovviltstammen. Fastigheten erbjuder därför fina möjligheter till spännande jaktupplevelser som bäst lämpar sig i form av smyg- och vaktjakt.

Fastigheten ingår i Öster Malma Älg- och Kronskötselområde och för närvarande är jakträtten upplåten via en muntlig överenskommelse. Jakttorn, anlagda åtelplatser med mera tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och medföljer således inte i fastighetsköpet.

Jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Övrigt

Trakterna kring Spelviks-Grinda har varit bebodda sedan urminnes tider, vilket också lämnat spår efter sig i form av olika fornminnen. Längs väg 223 finns i norra delen av fastigheten exempelvis en milstolpe i gjutjärn från Gustav den tredjes tid (slutet av 1700-talet) och i fastighetens södra del, cirka 100 m öster om väg 223 finns två väldigt fint bevarade runstenar från vikingatiden (omkring 1000-talet e.Kr.). Den norra stenen berättar i sin runskrift att ”Gudrun reste stenen efter Hedin, var brorson till Sven. Var han i Grekland, guld skiftade. Kristus hjälpte alla kristnas ande.” Den södra stenen återger i runskriften att ”Grytgård, Enride, sönerna gjorde åt fader käck. Gudve var västerut i England, gäld skiftade han. Borgar i Saxland sökte han manligen.” Hedin och Gudve på stenarna for således åt olika håll i världen. Hedin for till Grekland och förvärvade sig rikedomar, medan Gudve fick del av danagälden i England och passade sedan på att plundra städer i Saxland (Sydjylland).

Avseende service och skolor erbjuder centralorten Nyköping, cirka 20 km söder om Spelviks-Grinda, det mesta man kan önska sig av bland annat kommersiell service, bra grund- och gymnasieskolor, kultur- och sportaktiviteter, sjukvård och omsorg samt tåg- och flygförbindelser. Se vidare https://nykoping.se/ för mer
kommuninformation.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Spelviks-Grinda 1:1

Ägare

Magnus Fornander 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,0 ha
Inägomark 25,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 35,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 391 000 kr
Betesmark 20 000 kr
Skogsmark 581 000 kr
Tomtmark 550 000 kr
Ekonomibyggnader 400 000 kr
Bostadsbyggnader 1 671 000 kr
Summa: 4 613 000 kr

Inteckningar

Fastigheten omfattas av tre skriftliga penninginteckningar om totalt 162 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Spelviks-Grinda & vill bli kontaktad

Mäklaren för Spelviks-Grinda kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier