Spritsmåla

Gård i Älmeboda. Ett skifte, bra granmark och stor volym avverkningsmogen skog. Bostadshus med jordvärme och fiber, drängstuga och ett par små ekonomibyggnader.
Areal: 153 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 22/6 2022
Visning:
26/5 kl 18:00
Visning av byggnader. Anmälan till fastighetsmäklaren senast dagen före visning.
16/6 kl 18:00
Visning av byggnader. Anmälan till fastighetsmäklaren senast dagen före visning.
Rejäl gård i Älmeboda församling ca 55 km sydost om Växjö. Totalt 153 ha mark samlad i ett skifte med god tillgång till väg. Ägorna fördelas mellan 130 ha skog, 9 ha åker- och betesmark samt 12 ha övrig mark. Skogen
bedöms hålla ca 21 000 m³sk virke och stor andel av förrådet är moget för föryngringsavverkning.

Trevligt beläget gårdscentra med praktiskt bostadshus om sex rum och kök, jordvärme och fiberanslutning. Här finns även en gammal drängstuga i orört original samt två små nätta ekonomibyggnader.

Spritsmåla är en variationsrik och utvecklingsbar jaktmark med gräns i två små skogssjöar, jordbruksmark, ädellövskog och en anlagd damm.

OBS! I denna försäljning finns tilläggsinformation avseende pågående kraftledningsprojekt vilken beställs genom fastighetsmäklaren.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (27)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostaden på Spritsmåla är uppförd 1949 och kan sammanfattande beskrivas som ett praktiskt boende i äldre standard med sex rum och kök, hel källare, jordvärme och fiberanslutning. Enligt fastighetstaxeringsuppgifter är boarean 153 m² och biarean 93 m² .

Byggnadskonstruktion med betongplatta och murad grund, stomme av trä, 2-glas fönster, fasad av stående träpanel och tak av betongpannor. Husets ytskikt och
inredning är äldre. Under senare år då gården varit obebodd har huset hållits uppvärmt med underhållsvärme.

Nedre plan:
Huvudingång från glasveranda till hall. Matrum och vardagsrum i öppen anslutning, tv-rum med öppen spis (eldningsförbud), badrum/toalett med ursprunglig
inredning, stort kök med äldre inredning samt köksentré.

Övre plan:
Hall med utgång till balkong, två mindre sovrum samt två större sovrum. Toalettutrymme.

Källare:
Källare under hela byggnaden med såväl invändig som utvändig ingång. Inrymmer förrådsutrymmen, enkel tvättstuga, pannrum mm.

Vatten från grävd brunn med pump och hydrofor i källare.

Enligt Tingsryds kommuns inventering utgörs avloppsanläggningen av trekammarbrunn och stenkista. Anläggningen uppfyller ej gällande krav.
Uppvärmning sker med Termia värmepump ansluten till jordslinga. Anläggningen bedöms av säljaren vara installerad ca 2010. Äldre panna Euronom (eldningsförbud) med en tillhörande ackumulatortank/varmvattenberedare står kvar i källaren. I källaren finns även en tank från tidigare oljeeldning kvar.

Huset har fiberanslutning.

Gårdscentrat har ett naturskönt läge omgivet av åker- och betesmark. Belagd allmän väg fram till gården.

Drängstuga

Vacker gammal timmerstuga, orörd med ursprungliga detaljer väl bevarade. Tak av plåt. El och vatten saknas.
Stugan har tre rum och kök, vindsvåningen är oinredd. Två öppna spisar samt köksspis, samtliga har eldningsförbud.

Energideklaration

Energideklaration saknas. Säljaren kommer ej att upprätta någon energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnad bostadshus

El (14 000 Kwh) 42 000 kr/år
Renhållning 3 000 kr/år
Slamtömning 1 100 kr/år
Kommunal fastighetsavgift 4 950 kr/år
Försäkring 5 000 kr/år
Summa ca 56 000 kr/år

Då huset varit obebott med underhållsvärme saknas relevant information om historiska driftskostnader. Ovan angivna driftskostnader är säljarens grovt bedömda
driftskostnader utifrån allmänna normalvärden vid användning som åretruntboende för två personer.
Köparen skall vara medveten om att driftskostnaderna för ny ägare kan komma att skilja sig betydligt beroende på användning och investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Garage

Mindre traktorgarage med tak av plåt. Grusgolv.

Bod

Uthuslänga med tak av plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmarken är väl samlad invid gårdscentrat och omfattar enligt skogsbruksplan ca 9,3 ha. Marken är väl hävdad och det finns en muntligt upplåtelse för odlingssäsongen 2022. Säljaren förbehåller sig avkastningen innevarande säsong. Ny ägare disponerar marken från och med 2023-01-01.

Befintliga stängsel tillhör nuvarande brukare och följer ej fastigheten. Det följer ej några stödrätter för gårdstöd i försäljningen.

Skogsmark

Skogen på Spritsmåla kännetecknas av bra granmark och mycket stora volymer avverkningsmogen skog. Marken har god tillgång till skogsbilvägar. Röjningsbehov föreligger i de yngre bestånden.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Kent Dahlin-Volsing. Fältarbetet är utfört i juni-juli 2021.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 129,6 ha och virkesförrådet anges till ca 22 140 m³sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 22% tall, 62% gran och 16% löv. Medelboniteten anges till ca 8,0 m³sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 1 036 m³sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 741 m³ sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,3%.

Efter att skogsbruksplanen upprättades har enligt säljaren följande avverkningar skett:
Hösten 2021, slutavverkning del av avdelning 82 i anslutning till kraftledning samt viss skadad skog, totalt uttag ca 926 m³sk (772 m³fub).
Mars 2022, avverkning av vindfällen och skadad skog, totalt uttag enligt skördarrapport ca 212 m³sk (177 m³ fub).
Sammanfattningsvis bedöms fastighetens virkesförråd med ledning av ovanstående uppgå till ca 21 000 m³sk.
Utskotat virke vid bilväg ingår ej i överlåtelsen.

Ny kraftledning Nybro - Hemsjö

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning mellan Nybro och Hemsjö. Projektet beviljades i september 2021 nätkoncession och den planerade ledningen kommer att beröra Spritsmåla. Enligt ansökan kommer ledningen att läggas parallellt utmed befintlig kraftlednings sydöstra sida.
I skrivande stund pågår utsättning och stämpling av den framtida ledningsgatan. Ny ägare kommer att teckna avtal samt uppbära all intrångsersättning.

OBS! Tilläggsinformation såsom stämplingslängd och ersättningsförslag från Svenska kraftnät beställs genom fastighetsmäklaren. Materialet bedöms kunna
tillhandahållas från 2022-05-23.

För vidare information se Svenska kraftnäts hemsida: www.svk.se/nybro-hemsjo eller kontakta fastighetsmäklaren.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns följande registrerade områden:
Nyckelbiotop N 3906-1998, Blandsumpskog. Avd 30 i skogsbruksplan.
Nyckelbiotop N 3908-1998, Ädellövträd. Avd 67 och 68 i skogsbruksplan.
Naturvärde N 3896-1998, Ädellövskog. Avd 74 i skogsbruksplan.
Del av jordbruksmarken ingår i Jordbruksverkets ängs-och betesmarksinventering.

Jakt

På Spritsmåla finns ädellövskog, småbruten jordbruksmark, damm och vattennära miljöer som ger en varierad och utvecklingsbar jaktmark.

Jakten är fri för köparen att disponera från tillträdesdagen.

Jakttorn följer ej fastigheten.

Fiske

Gården bedöms ha fiskerätt i de vattenområden av Bjursjön och Blackagöl som ingår. Såvitt känt saknas utredning om fiskerätten i sjöarna.

Rättsförhållande

Fastighet

TINGSRYD SPRITSMÅLA 1:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 143,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 129,6 ha
Myr/kärr/mosse 1,2 ha
Inägomark 9,3 ha
Övrigmark 12,5 ha
Summa: 152,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 179 000 kr
Betesmark 58 000 kr
Skogsmark 8 814 000 kr
Skogsimpediment 50 000 kr
Tomtmark 80 000 kr
Ekonomibyggnader 40 000 kr
Bostadsbyggnader 580 000 kr
Summa: 9 801 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i sk glesbygd enligt jordförvärvslagen. Tillstånd erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Tingsryds kommun i någon av de tidigare församlingarna Almundsryd, Urshult, Tingsås, Södra Sandsjö, Älmeboda eller Linneryd, de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta fastighetsmäklaren.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Spritsmåla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning