Stackerud

På Tiomilaskogen
Areal: 64 ha
Kommun: Hagfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2023
Obebyggd skogsfastighet med ett virkesförråd om ca 7 300 m³sk. Belägen i viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet med produktiv skogsmark om ca 52 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 7 300 m³sk. Fastigheten utgörs av åtta skiften. Virkesförrådet är relativt jämnt fördelat mellan tall och gran. På fastigheten finns det ca 2 800 m³sk slutavverkningsbar skog. Fastigheten ingår i viltvårdsområde om cirka 6 200 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Stackerud

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den tillhörande åkermarken uppgår till en hektar och ligger samlad i ett skifte vid Klarälven i Stackerud. Åkermarken brukas.

Skogsmark

Av fastighetens åtta skiften är sju bevuxna med skog. Tre av skiftena är belägna nere i byn vid Klarälven medan resterande skiften ligger i nordostlig riktning mot Dalagränsen. Den totala landarealen uppgår till 63,7 hektar varav 51,9 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten har ett bedömt virkesförråd om 7 282 m³sk vilket motsvarar 140 m³sk/hektar. Medelboniteten är 5,2 m³sk per hektar och år. Trädslagsblandningen är jämn mellan tall och gran, tall 55 %, gran 37 % och löv 8 %. Skogstillståndet är relativt jämnt fördelat mellan ungskog, gallringsskog och slutavverkningsmogen skog. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår virkesvolymen till 2 778 m³sk. Trots fastighetens spridda skiften är tillgängligheten bra tack vare områdets utvecklade vägnät. Skogsbruksplanen är upprättad 2019 av Rolf Ljungberg. Därefter har den tillväxtberäknats fyra växtsäsonger i planprogrammet PC Skog och justerats efter utförda åtgärder.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop på fastigheten enligt Skogsstyrelsens kartprogram Skogens Pärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Stackerudsortens viltvårdsområde som omfattar 6 241 hektar enligt Länsstyrelsens Viltkarta. I viltvårdsområdet bedrivs småviltsjakt och älgjakt. Det krävs 100 hektar för att få ihop till en hel jakträtt för den som arrenderar jaktmark, men som markägare berättigar denna fastighet till en jakträtt.

Rättsförhållande

Fastighet

Hagfors Stackerud 1:72

Ägare

Per Bengtsson 1/3
Lars Bengtsson 1/3
Karin Tärnbrant 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,9 ha
Skogsimpediment 10,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 1,0 ha
Summa: 63,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 16 000 kr
Skogsmark 2 403 000 kr
Skogsimpediment 27 000 kr
Summa: 2 446 000 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev i fastigheten men dessa är under dödning och dödnings- processen kommer vara klar innan fastigheten tillträds. Inga pantbrev följer fastigheten och inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Hagfors kommun den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Mäklarassistent

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
070-634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stackerud & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stackerud kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier