Stenkvill

Välarronderad skog på udde belägen intill Klintedammen. Ca 4 100 m3sk, stor andel tillväxtskog. Kan förvärvas av juridisk person.
Areal: 25 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 950 000 SEK
Anbudsdag: 20/1 2021
Välarronderad udde i Klintedammen med bra tillväxt. Total areal om ca 25,5 ha varav produktiv skogsmark 23,6 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 4 100 m³sk.
Stor andel växtlig ungskog och gallringsskog. Hela 60 % av arealen utgörs av R2 och G1 skog. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.

Fastigheten är belägen ca 15 km norr om Vetlanda, ca 6 km nordväst om Skede.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (25)

Foto: Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 1,3 ha klassad som inäga/åker. Den öppna marken är belägen på Stenkvills utskifte som gränsar till Trolleboda 1:1 och består av igenväxande ängsmader.

Skogsmark

Välarronderad skogsmark med bra bonitet och växtliga ungskogar. God tillgänglighet via bra skogsbilväg.
På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från december 2020 av Areal, Claes Arvidsson.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 23,6 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 4 114 m³sk, motsvarande 174 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 45 %, gran 44 % och löv 11 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,3 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till 144 m³sk.

Det finns barkborreangripna granar på fastigheten. Säljaren kommer ej avverka dessa.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotop

En nyckelbiotop finns registrerade vilken berör avdelning 7, avdelning 9 samt avdelning 12. Avser bergbrant om ca 0,6 ha.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen den 1 juli 2021.

Övrigt

Stenqvills gruva ligger centralt belägen på fastigheten. Gruvhålet är stängslat, staten ansvarar för stängsling och skötsel av gamla gruvhål.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Stenkvill 2:5, Trolleboda 1:1

Ägare

Skånska Energi Vattenkraft Ab 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,6 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 25,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Stenkvill 2:5 är nybildad och taxeringsvärde saknas. Särskilt uppskattningsvärde är beställt från Skatteverket. Fastigheten Trolleboda 1:1 är taxerad i 0 kr med taxeringskod 499, Industrienhet med värde under 1 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Skogsmästare

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning