Stojby

Fint läge för byggnation nära Växjö stad. Virkesrik skog, åker samt fiske i Helgasjön.
Areal: 21 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 950 000 SEK
Anbudsdag: 23/4 2019
På spännande läge i Stojby, ett av finaste områdena runt Växjö stad, har vi nu glädjen att presentera en skogsfastighet till försäljning.

Ägorna omfattar ca 18 ha virkesrik skog och drygt 2 ha åkermark. Fiskerätt med kräftfiske i del av Helgasjön följer marken som idag är obebyggd. Här finns flera fina lägen för tänkbar byggnation. Fastighetens södra skifte ligger strax norr om Långarör och är i översiktplan utpekat som område för framtida stadsbebyggelse.

Försäljningen utgör ett av de sällan återkommande tillfällen att förvärva mark nära Växjö stad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Försäljningsobjekt

Fastigheten Växjö Stojby 6:2 med undantag av ett område under pågående avstyckning. Den salubjudna fastighetsdelen benämns i det följande försäljningsobjektet alternativt fastigheten.

Försäljningsobjektet har markerats på bilagd karta. Ansökan om avstyckning är ingiven i mars 2019 och Säljaren svarar för samtliga kostnader för avstyckningen.

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra maj 2016.

Inför denna försäljning har planen framskrivits och redigerats enligt följande. Skogsbruksplanen har av Södras planavdelning konverterats till planläggningssystemet PC-skog. Areal, Carl Westling, har därefter redigerat planen så att fastighetens gårdscentra som är under avstyckning frånskilts, därtill har planen uppräknats med tillväxt för de tre säsongerna 2016-2018. Vidare har utförd röjning i avdelningarna 23, 24 och 27 lagts in i planen. Vi vill uppmärksamma på att planläggningssystemet PC-skog ger ca 0,2 m3sk/ha högre medelbonitet än ursprungsplanen upprättad i Södras system S-plan. Den ursprungliga planen kan erhållas genom undertecknad fastighetsmäklare för intressent som så önskar.

Av den redigerade planen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 18,3 ha och virkesförrådet anges till ca 3 980 m3sk. Medelboniteten anges till ca 7,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 130 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges för kommande år till ca 120 m3sk vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,0%.

Skogsbruksplanen anger att ca 5,7 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 2 570 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Säljarna har under mars 2019 avverkat ca 7-8 m3fub vindfällen och torrträd som inte beaktats i ovan angivna siffror.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Skogsstyrelsens e-tjänst ”skogens pärlor” finns ej några registrerade nyckelbiotoper, ett sk område med naturvärde finns registrerat vid Fängsjön och redovisas som avd 19 i skogsbruksplanen. I avdelning 7 finns en gammal fin vattenkälla.

Jordbruksmark

På fastigheten finns ca 2,3 ha jordbruksmark enligt skogsbruksplanen. Marken är muntligt upplåten till och med 2019-12-31 och disponeras därefter av Köparen. Stödrätter för gårdsstöd saknas. Säljaren förbehåller sig arrendeavgift upplåtelsetiden ut.

Jakt

Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen.

Fiske

Andel i samfällt fiske, även kräftfiske, i ett vattenområde om ca 440 ha i Helgasjön. För vidare information om sjön och fisket besök fiskevårdsområdesföreningens hemsida: www.helgasjonfiske.se.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ STOJBY 6:2, med undantag av område under avstyckning.

Areal

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet och saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Tre penninginteckningar om sammanlagt 336 000 kr, fastigheten överlåtes obelånad.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Stojby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning