Budgivning pågår!

Stömnesvallen

Första köpet?
Areal: 11 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 400 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2024
Obebyggt med avverkningsmöjligheter. Jakt i större vvo.

Budgivning

Budgivare 5 475 000 SEK 2024-06-24   kl. 14:06
Budgivare 1 470 000 SEK 2024-06-24   kl. 11:15
Budgivare 5 460 000 SEK 2024-06-24   kl. 10:52
Budgivare 2 450 000 SEK 2024-06-24   kl. 10:50
Budgivare 6 440 000 SEK 2024-06-24   kl. 10:41
Budgivare 4 435 000 SEK 2024-06-24   kl. 10:38
Budgivare 3 430 000 SEK 2024-06-24   kl. 10:32
Budgivare 1 420 000 SEK 2024-06-24   kl. 10:25
Budgivare 4 370 000 SEK 2024-06-23   kl. 11:40
Budgivare 3 400 000 SEK 2024-06-22   kl. 14:46
Budgivare 5 350 000 SEK 2024-06-20   kl. 18:42
Budgivare 2 410 000 SEK 2024-06-20   kl. 11:50
Budgivare 1 350 000 SEK 2024-06-18   kl. 21:38

Söder om Delsbo finns nu möjlighet att köpa en obebyggd skogsfastighet i fyra skiften intill Stömnesvallen och Storån. Fastigheten innefattar ca 9,3 ha produktiv skogsmark och har bra tillgänglighet med flera vägar som korsar och omringar skiftena. Dess åldersklassfördelning visar på en majoritet av växande ungskogar men där finns även en del äldre skog. Av det totala virkesförrådet om ca 1 000 m³sk utgör drygt 600 m³sk S2 skog, medelförrådet är 109 m³sk per hektar. Då fastigheten har en förhållandevis hög andel avverkningsbar skog ges möjligheter att finansiera en del av fastighetsköpet genom avverkning. Det gör fastigheten till ett lämpligt köp för den som vill påbörja sitt skogsägande. Jakträtt i Delsbo VVO.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Stömnesvallen

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad i maj 2022 av Mellanskog och har sedan tillväxtberäknats och uppdaterats med utförda åtgärder. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 9,3 ha och har ett virkesförråd om 1 015 m³sk varav 665 m³sk är S2 skog. Fastigheten har en förhållandevis hög bonitet som är beräknad till 6 m³sk per ha och år. Medeltal är 109 m³sk per hektar. Trädslagsfördelning: tall 57 %, gran 26 % och björk 17 %. Fastigheten utgörs mestadels av yngre växande skog, samt en viss del äldre som är avverkningsmogen.

Återbeskogning

På skiftet vid Storån finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelning 10 om totalt 0,8 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs och bekostas.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Delsbo VVO som omfattar 26 000 hektar. Här har man som fastighetsägare jakträtt för småvilt inom hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs genom gemensamhetsjakt och är fördelad på sex jaktlag. För mer information kontakta Charlie Sandin, tel: 073-0339276.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Dellenbygdens fiskevårdsområde. Mer information finns på www.dellenbygdens-fvo.se

Registrerade naturvärden

Avdelning 22 i skogsbruksplanen (ca 1,2 ha) berörs av skogligt biotopskyddsområde. Källa: Skogens pärlor (Skogsstyrelsen), SeSverige Intrångsersättning har erlagts för detta.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet. Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se.

Vägar

Bra tillgänglighet via flera vägar som korsar och omringar fastighetens skiften. Enligt säljaren brukar kostnaden vara mellan 200–300 kr per år.

Skattetal

0:16 Öresland/penningland.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Övrigt

Enligt fastighetsutdraget finns en anteckning om att lantmäteriförrättning pågår med ärende: 200427 – ärendet innebär att det har gjorts en förrättning för att inrätta gemensamhetsanläggningar för ett antal skogsbilvägar. Ärendet har överklagats och väntar nu på domstolens beslut. Ede 5:4 har fått andelstal i en av de vägar som behandlas i förrättningen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Ede 5:4

Ägare

Göran Kring 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,3 ha
Impediment 0,4 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 11,1 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är samtaxerat saknas separat åsatt taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-23. För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan lämnas senast 2024-06-23. För mer information, se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier