Budgivning pågår!

Stömnesvallen

Skog och jakt intill Råberget
Areal: 73 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/6 2023
70 ha produktiv skogsmark i 2 skiften. Virkesförråd om 10 366 m³sk.

Budgivning

Budgivare 2 3 650 000 SEK 2023-07-10   kl. 13:22
Budgivare 1 3 600 000 SEK 2023-07-07   kl. 17:07
Budgivare 2 3 550 000 SEK 2023-07-07   kl. 14:43
Budgivare 1 3 500 000 SEK 2023-07-03   kl. 13:55

​​Två obebyggda skogsskiften i närhet till varandra om totalt 72,9 ha varav 70,9 ha är produktiv skogsmark. Skiftena är belägna söder om Delsbo och är tall- och granskogsdominerade.

Totalt bedömt virkesförråd om 10 366 m³sk varav ca 7 100 m³sk består till övervägande del av röjnings- och gallringsskogar (R2 och G1) samt S2 skog på frisk skogsmark. Bonitet om 5,8 m³sk/ha. God tillgänglighet genom de skogsbilvägar som korsar skiftena. Försäljningsobjektet erbjuder jakträtt inom Delsbo VVO.

Skiftena försäljes genom skriftlig intresseanmälan till ett utgångspris om 4 200 000 kr. Mer om detta finns att läsa i fastighetsinformationen.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Stömnesvallen

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Robert Danhard-Rundquist

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsbruksplan

Skogsmarken är inventerad i maj 2023 av Jan Andersson skogstjänster. Enligt skogsbruksplanen har skiftena en total areal om 72,9 ha varav 70,9 ha är produktiv skogsmark.

Virkesförrådet uppgår i planen till 10 366 m³sk vilket ger ett medelförråd om 146 m³sk/ha. Skog i alla åldrar med huvuddelen i 15-55 år samt 100-120 år.
Medelboniteten är skattad till 5,8 m³sk/ha och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 420 m³sk/år. Trädslagsfördelning är 45 % tall, 49 % gran och 6 % löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på skiftena per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Skiftenas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Återbeskogning

På fastigheten finns kalmark efter avverkning som utförts av säljaren. Det gäller avdelningarna 28 och 33 om totalt 4,6 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Delsbo VVO som omfattar 26 000 hektar. Här har man som fastighetsägare jakträtt för småvilt inom hela viltvårdsområdet. Älgjakten är fördelad på sex jaktlag, ny ägare har att själv undersöka möjligheten för ingående i jaktlaget, kontaktperson är Charlie Sandin, tel: 073-0339276. Jakten är upplåten till 2023-12-31 och tillgänglig för ny köpare efter att tillträde har genomförts.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Dellenbygdens fiskevårdsområde. Mer information finns på www.dellenbygdens-fvo.se

Vägar

Försäljningsobjektet har andel i Hudiksvall Delsbo-svedja GA:1, avseende vägar. Enligt säljaren sker utdebitering en gång per år och avgiften för hela fastigheten har varit 4 335 kr per år. Detta kommer att proportioneras efter avstyckning.
Enligt fastighetsutdraget finns en notering om lantmäteriförrättning i Hudiksvall Delsbo-svedja GA:1, detta avser en fastighetsreglering berörande Hagen 5:19 och Östertolbo 8:1

Forn- & kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på försäljningsobjektet.

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan lämpligen överföras till annan fastighet som sedan tidigare ägs av köparen. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på skiftena när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Sävsholm 1:2, del av

Areal

Areal enligt fastighetsregistret saknas då försäljningsobjektet utgör område av fastighet.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varvid inget fastställt taxeringsvärde finns för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stömnesvallen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stömnesvallen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier