Stora Högarp

Stora Högarp, en av Smålands vackraste gårdar. Stilfullt med tillhörande jakt och fiske.
Areal: 63 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 500 000 SEK
Stora Högarp, en av Småland vackraste gårdar, ligger högt med milsvid utsikt, naturskönt och ostört belägen som sista gård i Högarps by. Byggnadsbeståndet utgörs av en modern och stilfull mangårdsbyggnad uppförd 2003 om 289 m²boyta, äldre undantagsstuga, ladugård, bod från 1700-talet och garage. Gårdscentrum omgärdas av artrika och vackra ängs- och hagmarker. Total areal om ca 63 ha varav produktiv skogsmark 53 ha och 8 ha jordbruksmark. Goda jaktmarker med älg, dovhjort, vildsvin, rådjur och småvilt samt fiskerätt i sjöarna Saljen, Skärvetesjön och Narrveten.

Fastigheten belägen ca 32 km öster om Vetlanda och 7 km väster om Virserum.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (83)

Foto: H. Gunnarsson, C.Arvidsson, P.Svensson Dailykommunikation.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Klassisk Smålandsgård uppförd i lösvirke 2003 av lokala snickare, stilmässigt slutet 1700/ början 1800-talet. Grund med gjuten platta och vattenburen golvvärme, fasad med stående röd träpanel, bra isolerat. Specialfönster från Tanums fönsterfabrik. Tak med enkupigt lertegel. Vatten från borrad brunn (2003) med vattenfilter, godkänd avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Uppvärmning från bergvärme med värmepump Thermia Diplomat från 2003.
Taxerad boyta om 289 m². Sju st. öppnaspisar etc.

Nedervåningen innefattar entré/hall med trapp till övervåningen samt rörspis, anslutande gästtoalett/wc och garderob, matsal/lounge med öppen spis, salong med öppen spis. Fullutrustat kök med matplats, öppen spis, köksö, spishäll på bänk av kolmårdsmarmor, två ugnar och hörnkylskåp. Gästrumsavdelning med två sovrum, hall och badrum med wc och dusch. Fullutrustat kök med matplats samt köksö, öppen spis och hörnkylskåp mm. Groventré med diskbänk, frysskåp, tvättmaskin och torktumlare samt bänkar och förvaringsskåp.

På baksidan finns ingång till teknikrummet innefattande vv-beredare, hydrofor, vattenfilter och värmepump.

Trägolv i hela nedervåningen förutom toaletter och groventré där det är klinkergolv.

Övervåningen innefattar hall, två rejäla sovrum med öppen spis, garderober, badrum med badkar och dusch samt bibliotek med öppen spis samt utgång till balkong. Trägolv hela övervåningen.

Undantaget

F.d. pig- och drängstuga med timmerstomme, stenfot, plåttak och fasad med röd träpanel. El, ej vatten. Innefattar snickarbod, före detta kök, två rum med öppna spisar (ej fungerande) samt oinredd råvind.

Energideklaration

Finns upprättad.

Driftskostnader

Årlig energiförbrukning ca 24 000 kWh. Taxor för sophämtning och slamtömning, se Njudung Energis hemsida, www,njudung.se.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä/timmer, murat och vit putsat fähus samt plåttak. El och vatten. Nyare elinstallationer samt elskåp med jordfelsbrytare etc. Innefattar förråd, loge med trägolv och belysning, f.d. mjölkrum, fähus med äldre träinredning samt gjutet golv. I fähuset finns isolerad slaktbod med gjutet golv, kyl och frys, elradiator, vv-beredare, bänkar mm.

Garage

Murat garage från 1950-talet med träöverbyggnad, gjutet golv och eternittak. El, ej vatten. Reservkraftverk. Innefattar förrådsutrymme samt garageplats för en bil.

Bod/Vedbod

Uppförd i trä/timmer med plåttak samt jordkällare. El, ej vatten. Vällingklocka.

Skog och mark

Åker- och betesmark

I anslutning till byggnadscentrum finns den natursköna och artrika jordbruksmarken belägen. Marken är i sin helhet belägen inom kulturreservatet Högarps by. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 8 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen för Högarp 1:2 och 1:3 uppgår arealen åkermark till 5 ha och arealen betesmark till 10 ha. Utarrenderat till 2020-12-31, arrendet uppsagt av arrendatorn. Inga stödrätter följer fastigheten. Ersättningen för 2020 tillfaller Säljaren.

Skogsmark

Skogsbruksplan Google: https://drive.google.com/open?id=1z5tKnrpcOlI6AtBfubhas12CFdDwC9fk&usp=sharing

Fastighetens skogsmark fördelas på dels ett rent skogsskifte om ca 24,5 ha samt dels skogsmark på hemskiftet. Skogen har höga naturvärden och stort inslag av lövskog, bl.a. ingår ca 10 ha ädellövskog av hagmarkskaraktär i skogsmarksarealen.
På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad i januari 2016 via SÖDRA. Inför försäljningen har skogsbruksplanen räknats upp med teoretisk tillväxt samt att avräkning och justering gjorts med gjorda uttag och utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 53,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 5 909 m³sk, motsvarande 111 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 16 %, gran 39 %, löv inkl. björk och asp 31 % samt ädellöv, ek/bok, 14 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,6 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 265 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.

Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 1 900 m³sk. 27 % av arealen är skog i huggningsklass G1 med bra tillväxt.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Kulturreservat

År 2010 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att förklara inägomarken i byn för kulturreservat.

Syftet med kulturreservatet Högarps By är att
- Bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap genom skydd och vård
- Åskådliggöra ett äldre kulturlandskap, representativt för en by i den småländska skogsbygden, med dess strukturer, odlingshistoria, hävdformer och bebyggelsehistoria. Det tidsskick som primärt skall eftersträvas är det tidiga 1900-talet till 1950.
- Bevara, åskådliggöra och utveckla det biologiska kulturarvet som är knutet till det gamla odlingslandskapet, samt uppnå gynnsam bevarandestatus för områdets Natura 2000 – habitat och arter.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Njudungs älgskötselområde. Tillgång på rådjur, dovhjort, vildsvin, älg mm.

Fiske

Fiskerätt i Saljen, Skärvetesjön, Narrveten, Skirösjön samt åar och vattendrag där emellan. Bra kräftfiske samt även på gös, abborre mm.

Historik

Högarp ha en lång historia som boplats. Anledningen är goda odlingsförhållanden på grund av den för växtligheten gynnsamma bergarten grönsten och förekomsten av källsprång. Det äldsta belägget för att gården brukats är ett ägoröse från bronsåldern (”Tornkullen”).

Stora Högarp ingick på 1500-talet i Ervalla lantbohemmanskomplex, som ägdes av Britta Jönsdotter Roos och utbyttes till kronan av hennes dotterdottersdotter Christina Bielke år 1641. Genom donation gick Stora Högarp år 1666 till Gustav Hård, herre till Farstorp i Nye socken och redovisades under åren 1668 – 1679 som säteri. År 1682 reducerades donationen men livstidsförlängdes till Hårds änka Dorotea von Weiren, som dog 1690. Samma år drogs gården in till kronan och tilldelades Smålands Ryttare. Avkastningen gav oxar, smör, råg och humle.

I slutet av 1700-talet började kronan sälja ut gårdar och Stora Högarp förvärvades av fyra bönder från trakten. De nya ägarna utskiftade gården 1819 och ärvde samtidigt plikten att tillhandahålla torp för indelta soldater. Högarp har haft nio torp och soldaterna fick ofta namn som Högstedt, Höglind och Höglander. Nämnas kan att Smålandspoeten Pälle Näver, vars namn var Josef Högstedt, växte upp på torpet Vetan. Han lär enligt legenden ha skrivit ”Sången om Småland” på Tornkullen.

År 2002 köptes Stora Högarp av de nuvarande ägarna som avsåg att renovera mangårdsbyggnaden. Det visade sig att huset var i mycket dåligt skick och revs. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppförde 2003 av lokala hantverkare och arkitekturen är sent 1700/tidigt 1800-tal, där man återknutit till lokala designdetaljer såväl exteriört som interiört. Som exempel kan nämnas, att fönstren mäter tre fot i bredd och de öppna spisarnas utformning liksom snickeridetaljer är unika för Stenbergatrakten.

Inägomarken som delvis var tätt bevuxen med sly restaurerades åren 2004 till 2007 och återställdes med kartuppgifter från 1905 som förlaga. Äldre träd återhamlades, nya träd hamlades och bärande träd och buskar blev frilagda. Ett kärr grävdes ut för att gynna större vattensalamander. År 2010 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att förklara inägomarken i byn för kulturreservat.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Högarp 1:2, 1:3

Ägare

Carl Samuelsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,2 ha
Inägomark 8,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 62,1 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten Högarp 1:2 finns fem (5) penninginteckningar om totalt 2 900 000 kr och i fastigheten Högarp 1:3 finns två (2) penninginteckningar om totalt 1 400 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Stenberga församling/Stenberga socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning