Stora Ramsjö

Tätortsnära skogsfastighet med många framtida intäkts- och utvecklingsmöjligheter.
Areal: 118 ha
Kommun: Heby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/11 2021
Denna skogsdominerade fastighet, som omger den norra delen av Morgongåva tätort, kan nu bli din! Den utgörs av två skiften om totalt 117 ha tillväxtskogar med övervägande tall. Det tätortsnära läget gör att marken kan vara attraktiv för bebyggelse av så väl bostäder som för verksamheter. Denna fastighet har många framtida intäkts- och utvecklingsmöjligheter. Nyfiken? Kontakta någon av handläggarna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (12)

Foto: Victor Vretlund, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen är till stor del i tillväxtfas så det finns stora möjligheter att genom skogsskötsel sätta sin egen prägel på den och skapa högkvalitativa tallskogar. Fastigheten har ett bra vägnät som möjliggör skogliga åtgärder under större delen av året. Marken är lätt kuperad men utan några större problem för drivning.

För fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Anemone Skog. Planen visar att den produktiva skogsmarken är 116,9 ha och 1,2 ha impediment. Den totala virkesvolymen uppgår till 20 139 m3sk. Detta ger ett medeltal på 172 m3sk per ha. Medelboniteten för fastigheten bedöms till goda 6,5 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 70 %, gran 15 %, löv 2 % och björk 13 %. Skogen har en tyngdpunkt i åldern 20 – 60 år, 91 % av arealen består av skog i denna ålderskategori. Huggningsklasserna domineras till 96 % av klasserna R2 och G1. Den löpande tillväxten per år beräknas till 741 m3sk under planperioden. För mer info se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Jakten på fastigheten är upplåten genom muntlig överenskommelse, till och med 2022-06-30.

Detalj- och översiktsplan

På fastigheten finns ett detaljplanerat område om ca 4 500 m2 för byggnation av bostadshus. Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 1992-09-30, genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

I Heby kommuns översiktsplan för Morgongåva från 2010 är delar av fastigheten inritad för tänkt förtätning av bostadshus. Under de senaste tio åren har verksamhetslokaler byggts i nära anslutning till fastigheten. Heby kommun arbetar med en ny översiktsplan för Morgongåva som för närvarande är ute på samråd. För mer information kontakta någon av handläggarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Heby Stora Ramsjö 1:17

Ägare

Sture Friberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 118,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 116,9 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 118,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 556 000 kr
Summa: 4 556 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 327 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Stora Ramsjö och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning