Storgården

Sörmlandsgård vid Båven
Areal: 33 ha
Kommun: Flen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/10 2023
Anno 1890 på attraktiva Hyltingeö. Livet på landet väntar, 9 mil från Stockholm.

På attraktiva Hyltingeö, cirka en timmes bilresa från Stockholm, ligger Storgården vackert belägen mellan Inbåven i öster, Gölsjön i väster och ett trevligt viltvatten i sydväst. Hyltingeö nås antingen via bron några kilometer söder om Stjärnhov eller via en slingrande väg som ansluter till riksväg 57 väster om Stjärnhov. Storgården representerar med sina 33 hektar en gård med det mesta av det bästa som Sörmland kan erbjuda. Här finns trevliga skogsmarker, åker- och ängsmarker för djurhållning och lantbruk samt täta viltstammar av framför allt dovhjort vilka kan ge många spännande jaktupplevelser. Att fastigheten också har strand vid Inbåven, som är en del av Båven, samt vid Gölsjön med möjligheter till fantastiskt fiske av såväl insjöfisk som kräftor i sjöarna ger glädje åt tillvaron. Bostaden utgörs av en pampig mangårdsbyggnad från slutet av 1800-talet som är omgiven av en inbjudande trädgård med fruktträd och prydnadsxäxter. Söder om mangårdsbyggnaden finns ett antal äldre och karaktärsfulla ekonomibyggnader. I försäljningen ingår även en avstyckad tomtmark belägen cirka 150 meter nordväst om mangårdsbyggnaden.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Storgården

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Markus Forsbäck, Jens Agensjö och Krister Rangne

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Kuriosa

Nuvarande ägarfamilj köpte Storgården på 1950-talet med en önskan att på sikt flytta ut på landet. Familjen flyttade från Stockholm till gården och huset som var anpassat för generationsboende med två lägenheter fungerade bra för två familjer. Man köpte in maskiner och startade upp ett fungerande lantbruk. Storgården har sedan dess bebotts permanent av ägarfamiljen men nu, 70 år senare, är tiden inne för en ny ägare att ta vid och leva sin version av livet på landet.

Mangårdsbyggnad

Bostaden ligger vackert placerad på en höjd ovanför den grusväg som leder genom Hyltingeö och passerar de flesta gårdarna på ön. En grusgång leder från vägen upp till mangårdsbyggnaden genom en allé av fruktträd. Entrén på huset är belägen mot sydöst och i riktning mot Inbåven. Huset som ursprungligen sannolikt är uppfört runt 1890 och sedan tillbyggt på 1920-talet vilar på en stengrund och har källare under del av huset. Byggnaden är uppförd i timmer samt är reveterad med spritputs vilket ger ett pampigt och gediget intryck. Taket är ett valmat mansardtak och har enkupigt lertegel som taktäckning. Fönstren är kopplade tvåglasfönster och uppvärmningen sker via vattenburet system med radiatorer samt en luft/vatten-värmepump. Enskilt godkänt avlopp med slamavskiljare samt infiltration. Vattenförsörjning via borrad brunn.

En stilfull veranda leder in i huset och på entréplan är det en klassisk sexdelad planlösning. Innanför hallen finns en sal med en fin kakelugn med tilltagen hylla vilket är relativt sällsynt. Vidare in till vänster finns ett klassiskt bondkök med en vedspis från Wamsler samt funktionellt inrett med vitvaror och skåp enligt äldre standard. Från köket finns även en groventré med kapprum samt bakom huset är det utbyggt ett skafferi som också nås från köket. Efter köket finns ett rum där man har utsikt mot gårdsplanen samt entré. Från rummet går en trappa ner till källaren där man finner husets våtutrymme med dusch, tvättstuga samt pannrum. Till höger om salen finns ett sovrum där det tidigare stått en kamin men numera har fungerat som tv-rum. Direkt till höger från entrén finns ”gula rummet" som används som ett finrum med en fungerande öppen spis. På entréplan i anslutning till hallen finns även en toalett.

Den svängda trappan leder upp till hallen på övre plan där det finns ett sovrum åt vardera gavel i huset, varav det ena sovrummet har en kakelugn. Från respektive rum ser man åt två väderstreck via fönster på gavlarna samt takkupor åt sydost. Mitt i huset ligger ett kök från tiden då det var ett generationsboende. Köksspisen finns kvar och fungerar men genom årens lopp har köket använts som ett allrum. I anslutning till övre hallen finns också en toalett. Till respektive rum på övervåningen finns kattvindar och garderober med bra förvaringsutrymmen.

Samtliga eldstäder är fungerande men kakelugnen på övre plan har inte eldats i på länge och behöver därför provtryckas före användning. Övriga eldstäder är kontinuerligt eldade och sotade. Huset är i gott skick men tiden har satt sina naturliga spår i byggnaden och kan därmed efter en renovering bli ett mycket ståndsmässigt boende. Fiber finns indraget i bostadshuset. Boytan är enligt taxeringsuppgifter 220 kvm.

Röda huset

I vinkel intill mangårdsbyggnaden ligger det röda huset som är en länga inrymmandes redskapsbod, förvaringsbod, gamla tvättstugan, snickarverkstad samt ett rum med glasveranda. Byggnaden är uppförd på stengrund och delvis plintgrund med stomme av trä samt klädsel med brädfodring under sadeltak med plåtbeklädnad. I rummet med glasverandan finns en vedspis och i den gamla tvättstugan en pannmur. Dessa är inte sotade eller eldade i under de senaste åren. På ovanvåningen finns ett magasin. Byggnadsarea om cirka 14 x 6 m.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: 40 000 kr, baserat på 20 000 kWh uppskattad förbrukning
Renhållning: 3 275 kr
Slamtömning: 1 548 kr
Axalsalt (vattenavkalkning): 1 950 kr.
Sotning: 1 000 kr
Försäkring: 11 400 kr, varav 4 600 kr på rörelsedelen
Vägavgift: 0 kr
Fastighetsavgift: 9 287 kr (2023)
Fastighetsskatt (Överby 2:19): 1 680 kr (2023)

Beroende på antalet personer i hushållet kan driftskostnaderna avvika från ovanstående kostnader, vilka i huvudsak baseras på en person i hushållet.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnaden som är uppförd i vinkel, sannolikt från början av förra sekelskiftet med senare tillbyggnader, inrymmer en gammal mjölkladugård, hönshus och en logdel som nyttjas till förvaring. Byggnaden är uppförd på stengrund, samt gjutet golv i ladugård och hönshus, med stomme i timmer och trä samt brädfodring under sadeltak klätt med plåt. I ladugårdsdelen finns även inrett ett verkstadsutrymme och i logdelen är det högt i tak och här finns både brädgolv och grusat golv. Byggnadsarea om cirka 500 kvm.

Vedlider

Intill ladugården finns ett enklare vedlider i trä under pulpettak klätt med plåt. På ena gaveln finns ett utedass. Byggnadsmått om cirka 11 x 5 meter.

Garage

Mellan ladugården och röda huset finns ett garage med murad stomme på gjuten sula samt överbyggnad och gavlar i trä under sadeltak klätt med eternit. Enklare standard och grusat golv med plats för tre bilar. På övervåningen finns ett magasin som nås via en trappa på ena gaveln. Byggnadens mått är cirka 9 x 8 meter.

Jordkällare

Intill mangårdsbyggnaden finns en väl underhållen stensatt jordkällare med plåttak.

Vagnslider

Cirka 50 meter väster om gårdscentrum finns en enklare maskinhall/vagnslider med plats för uppställning av maskiner. Uppförd i stolpkonstruktion med brädfodring, grusat golv under sadeltak med plåt. Byggnadens mått är cirka 11 x 8 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken, som enligt skogsbruksplanen utgörs av 7,6 hektar, bedöms som åkermark då betesmarken planterades med björk på 1990-talet. Åkermarken är typisk för sörmländsk mellanbygd och varierar i både jordarter och arrondering. Den är muntligen upplåten men fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen som även kan söka stöd för marken kommande brukningssäsong. För den som önskar finns goda möjligheter att bedriva ett småskaligt jordbruk på Storgården då åkermarken kan nyttjas för antingen egen djurhållning, anläggande av viltåker eller för odling av sin egen mat och foder. På sydvästra delen av fastigheten har Storgården del i ett trevligt anlagt viltvatten. Någon ersättning utgår inte för viltvattnet då grannfastigheten ansvarar för hela dess skötsel.

Skogsmark

Storgården är välarronderad med fint varierande skogsbestånd. En ny skogsbruksplan upprättades våren 2023 av Billerud som avser perioden 2023 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarken bedöms enligt skogsbruksplanen till 24,4 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 4 744 m³sk, vilket ger ett medeltal om 194 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del granskog, men lövandelen är dock relativt hög med bland annat riktigt vackra björkbestånd på fastigheten. Av virkesförrådet utgör 23 % tall, 37 % gran och 40 % löv. Åldersklassfördelningen har sin tyngdpunkt i medelålders gallringsbestånd i åldrarna 30-50 år och det finns även äldre gallringsbestånd samt föryngringsavverkningsbestånd i åldrarna 60-80 år. Medelboniteten bedöms till goda 8,3 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 7,0 m3sk/år där första växtsäsongen adderar totalt 171 m³sk. Det finns 4,3 ha kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten vilket en ny ägare får överta ansvaret att återbeskoga med möjlighet att välja trädslag. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 1 689 m³sk, varav 1 107 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 582 m³sk utgörs av gallring. Inom huggningsklasserna G2-S3 finns totalt 3 847 m³sk.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten som är belägen utmed Gölsjöns strand och berör flera fastigheter. Den delen som berör Storgården är ca 0,6 hektar och återfinns inom avdelning 1 enligt skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

Jaktmarkerna på Storgården, med sin goda arrondering samt gräns mot två sjöar och viltvatten i väster, lämpar sig för både smyg- och drevjakt i det mindre formatet. Markerna hyser god tillgång på klövvilt främst dovhjort, rådjur och vildsvin men det är även bra möjligheter till småviltsjakt såsom hare, räv och fågeljakt. Jakten har varit muntligen upplåten till ett av jaktlagen på Hyltingeö men är fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen. Fastigheten har fiskevatten i Gölsjön samt i Inbåven. Fiskevattnet är inte skiftat i Båven utan fiskerätten gäller för fastigheter med strand i Båven och för deras familjemedlemmar och drivs av Inbåvens fiskevårdsförening. Fisket sker inom det område om cirka 107 ha som utgör samfälligheten Flen Överby S:1, i vilken Storgården har andel och ger möjlighet till fiske med fasta redskap efter insjöfisk och kräftfiske längs egen strandlinje. Båven hyser goda bestånd av signalkräftor och tidigare fanns det även flodkräftor i Gölsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

FLEN ÖVERBY 2:9, FLEN ÖVERBY 2:17 och FLEN ÖVERBY 2:19

Ägare

Margaret Österberg Db 1/1
Kristina Gustafsson 1/2
Louise Jonsson Österberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,4 ha
Inägomark 7,6 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 3,9 ha
Summa: 36,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 ¹ Skogsmark 1 135 000 kr Skogsimpediment 14 000 kr Åkermark 642 000 kr Betesmark 204 000 kr Ekonomibyggnad 99 000 kr Tomtmarksvärde 750 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 2 108 000 kr Summa 4 952 000 kr ¹) Avser Flen Överby 2:9, Överby 2:17 Typkod 210 (obebyggd småhusenhet), taxeringsvärde år 2021 ² Tomtmarksvärde 168 000 kr Summa 168 000 kr ²) Avser Flen Överby 2:19

Inteckningar

Fastigheten Överby 2:9 omfattas av två penninginteckningar om totalt 400 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Storgården & vill bli kontaktad

Mäklaren för Storgården kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier