Storholmen

Skog vid Bastnässjön
Areal: 28 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 21/11 2023
Skogsfastighet om 26 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 000 m³sk i Söderhamns kommun.

Obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om totalt ca 27,9 hektar mark varav 26,3 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen på södra sidan om Bastnässjön i Stråtjära, ca 30 km sydväst om Söderhamn. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 000 m³sk vilket ger ett medelförråd om 154 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,7 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga ungskogar och gallringsskogar men även ca 300 m³sk som är i slutavverkningsbar ålder. Fastigheten ligger inom Bastnäs Själstugas jaktlags marker om ca 2 325 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Storholmen

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under september månad 2023.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 26,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 4 041 m³sk vilket ger ett medelförråd om 154 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 5,7 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 208 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 24 % tall, 26 % gran och 50 % löv. Ca 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Bastnäs Själstugas jaktlags marker om ca 2 325 hektar jaktmark. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det en notering om en kolbotten.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Söderhamn Löten Ga:4, väg som förvaltas av Lötens samfällighetsförening.

Fastigheten har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning. Bastnässjövägen, denna vägsträckning förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Det finns en vägbom sista biten fram till skiftet. Om bommen skulle vara låst så kan ni kontakta ansvarig fastighetsmäklare Tomas Lusth, 070-002 59 71 för att erhålla kod till bommen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av en penninginteckning om 1 000 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Svedåker 1:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,3 ha
Myr/kärr/mosse 1,6 ha
Summa: 27,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 1 446 000 kr
Summa: 1 446 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-21
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier