Storkåge

Skogsfastighet i Kåge
Areal: 33 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 150 000 SEK
Produktiv skogsmark i 3 skiften med god tillgänglighet. Timrad lada. Jakträtt.

Skogsfastighet om cirka 33 ha med jakträtt i viltvårdsområde om cirka 4000 ha belägen i Kåge strax norr om Skellefteå. Fastigheten består av tre skiften och är endast bebyggd med timrad lada. Den produktiva skogsmarken uppgår till 31,2 ha och virkesförrådet 3 216 m³sk. Befintligt vägsystem ger god tillgänglighet för skötsel och tillsyn. Fastigheten har en andel i Storkåge samfällighetsförening

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Storkåge

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark är fördelad på tre skiften och uppgår enligt skogsbruksplanen till 31,2 ha med ett skattat virkesförråd om 3 216 m³sk. Skogen består i huvudsak av yngre till medelålders växande skogar i åldern 10-60 år och där äldre slutavverkningsbar skog utgör en mindre andel om cirka 500 m³sk. Fastighetens medelbonitet uppgår till 4,2 m³sk per ha och år vilket ger en årlig tillväxt om närmare 140 m³sk.

Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2020 och har reviderats med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande samt har tillväxtframräknats till att omfatta 2022 års växtsäsong.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen rekommenderas röjning av 9 ha skog.

Nyckelbiotoper, fornminnen m.m.

Registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt saknas på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). Likaså saknas fornminnen och kulturlämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ingår i Kåge viltvårdsområde som disponerar cirka 4000 ha. Ägare till fastigheten har en jakträtt och kan jaga både småvilt och älg. Arrendet från viltvårdsområdet uppgår för närvarande till cirka 10 kr/ha.

Samfälligheter

Fastigheten har andel om 1,026 % i flera samfälligheter som sköts av Kåge byamän. Samfällighetsföreningen äger bland annat en skogsfastighet Storkåge 68:2 om ca 620 ha.

Vägar

De skogsbilvägar som berör fastigheten underhålls och bekostas av Kåge byamän. Uttransport av virke skall ske på frusen vägbana om inget annat har förordats och är förknippat med en avgift om 3 kr/m³fub.

Byggnader

Timrad lada med plåttak.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Storkåge 60:1

Ägare

Carina Wåhlberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,2 ha
Impediment 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 33,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen genomgått en lantmäteriförrättning och saknar relevant taxeringsvärde.

Inteckningar

En penninginteckning om 560 000 SEK.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-14

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Storkåge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Storkåge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier