Storön

Möjlighet för bolag eller fysisk person att förvärva merparten av Storön samt intilliggande mindre öar i östra Vänern, utanför Otterbäcken, i Gullspångs kommun. Drygt halva Storön utgörs av obebyggd skogsmark och resterande del av ön, den södra, är detaljplanelagd med inriktning för fritidsboende.
Areal: 146 ha
Kommun: Gullspång
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 500 000 SEK
I Vänerns glittrande vatten, strax utanför Otterbäcken i Gullspångs kommun, ligger Storön med omkringliggande öar.

Försäljningsobjektet utgörs av två fastigheter vilka är helägda av ett aktiebolag som möjliggör för förvärv av juridisk person. Möjlighet finns även att förvärva bolaget med tillhörande inkråm, fastigheterna. Fastighetsinnehavet består av sex mindre egna öar samt merparten av en större ö, Storön, om ca 122 ha.

Den norra delen av Storön består av obebyggd skogsmark. Enligt nyupprättad skogsbruksplan är det totala volyminnehållet på fastigheterna bedömt till 22 735 m³sk.

Den södra delen av Storön består till stor del av detaljplanelagt område med inriktning på fritidsboende. Första etappen, den västra delen, i detaljplanen är genomförd med avstyckningar och bebyggda fritidsfastigheter. Etapp två och tre, den centrala och östra delen, av detaljplanen är i sin linda. Här finns möjligheten för en ny ägare att på egen hand fortsätta förädla marken genom avstyckning och byggnation.

Välkommen att besöka Storön, östra Vänerns pärla!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (44)

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Allmän beskrivning

Den första beskrivningen av Storön går att finna i 1590 års jordebok där ön omnämns som Önna. Tidigare bedrevs här två jordbruk som var i drift fram till början av 1900-talet. 1940 skänktes ön som gåva till Storönastiftelsen som skulle verka för att anställda vid Bofors skulle få möjlighet till en trevlig semestervistelse.

Ön utvecklades med en stugby och under sina glansdagar fanns även restaurang, dansbana och konferensanläggning i bruk. Under många år trafikerades även Storön av en passagerarfärja vilket möjliggjorde för stugägare och sommargäster att komma till ön.

Efter en kortare period i kommunal ägo ägs numera öns två stora fastigheter av ett aktiebolag. Huvuddelen av öns fritidsfastigheter ägs av privatpersoner. Ön upplever nu en nyrenässans där äldre fritidshus renoveras och tomter bebyggs med bostäder i hög standard.

Spåren av den gamla jordbruksdriften på ön går att finna med öppna gamla inägor, stenmurar, rester av hamlade träd och övriga vårdträd. Numera finns återigen en permanentboende familj på ön som bedriver jordbruk i mindre skala.

Servicehuset

Mitt på den södra delen av ön, öster om stugbyn, finns ett servicehus uppfört ca 1960. Byggnaden är uppförd med träregelstomme på plintgrund under tak belagt med plåt. Utvändigt är väggarna plåtbeklädda. Byggnaden är under renovering. El-, vatten- och avloppsanslutning finns till densamma. Byggnadsarea på mark om ca 40 kvm.

Säljaren har även sålt bebyggda och obebyggda fastigheter i den intilliggande stugbyn. I samband med dessa överlåtelser har köpare av dessa fastigheter beviljats tillgång till servicehuset under 3 år med följande skrivelse i köpekontrakten. "Köpare har möjlighet att under 3 år, då man jobbar med anslutning av avlopp till sin stuga, nyttja gemensam wc/dusch i närliggande stuga som iordningställts för detta ändamål."

Stugor

Öster och norr om servicehuset, mitt på den södra delen av ön, finns elva stugor uppförda på 1940-60-talet. Byggnaderna är uppförda med träregelstomme på plintgrund under tak belagt med dubbelkupigt lertegel. Utvändigt är byggnaderna beklädda med locklistpanel. Anslutning till el, vatten och avlopp saknas i dagsläget. Byggnadsarea på mark, per stuga, om ca 22 kvm plus farstukvist under tak om ca 6 kvm.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns även flertalet byggnader som är uppförda på ofri grund. Desamma tillhörde från början fastigheterna som förmedlas men har genom lantmäteriförrättning införlivats i gemensamhetsanläggning. De berörda byggnaderna är det gamla vattenkraftverket (grön byggnad mellan ön Gåseskär och norra delen av stugbyn), avloppsreningsverk (röda ekonomibyggnader och uthus längst söderut på ön, invid gamla restaurangen), hamnbodar (intill hamnen) samt bastubyggnad (invid hamnen).

Gullspång Storön 1:2 har del i gemensamhetsanläggningar vilket ger fastighetsägaren möjlighet att tillsammans med andra delägande fastigheter utnyttja byggnader inom samfällighetsföreningen på lika villkor.

Energideklaration och besiktningsprotokoll

Fastigheternas byggnation berörs ej av krav på upprättande av energideklaration. Inga energideklarationer kommer att upprättas innan överlåtelsen av säljaren.

Inte heller några överlåtelsebesiktningar kommer att genomföras av säljaren innan överlåtelsen.

Driftskostnader

Driftskostnaderna bygger på säljarens faktiska kostnader det senaste året. Den fasta kostnaden för fastigheterna har endast utgjorts av försäkring samt kostnad för andel i samfälligheten för Gullspång Storön 1:2. Försäkringskostnaden nedan avser även fritidsfastigheter vilka säljaren har samförsäkrande tillsammans med skogen. Skulle försäkring endast tecknas för skog skulle densamma i praktiken vara lägre.

Försäkring: 13 882 kr/år.
Samfällighet: 12 000 kr/år.
Totalt: 25 882 kr/år eller ca 2 157 kr/månaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastigheterna berörs enligt upprättad skogsbruksplan av 1,8 ha inägomark. Marken har brukats som vall/slåttervall. Delar av inägomarken berörs av gemensamhetsanläggning där drift ska ske i samförstånd med samfällighetsföreningen. Stödrätter saknas för marken och medföljer ej i fastighetsöverlåtelsen. Jordart, morän med inslag av silt/lera.

Skogsmark

En skogsbruksplan är upprättad över fastigheten i maj 2021 av AB Stenmark & Jansson. Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen 121,5 ha.

Totalt virkesförråd på försäljningsobjektet är 22 735 m³sk enligt skogsbruksplanen. Detta ger ett medeltal om 187 m³sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på försäljningsobjektet är bedömd till i genomsnitt 5,3 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 5 %, gran 21 %, löv 56 %, klibbal 16 % samt ek och övrigt ädellöv 2 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 657 m³sk per år. Under den första tillväxtsäsongen bedöms tillväxten vara något högre, 736 m³sk. Avverkningsförslaget under planperioden är 5 562 m³sk. Av denna volym består 4 651 m³sk av föryngringsavverkning och 911 m³sk av gallringsuttag. Skogsmarken har god åldersfördelning, dock med dominans av yngre röjningsskog i 15-årsåldern samt äldre skog i 95-årsåldern (till stor del bestående av skog med naturvårdsmål).

Planläggaren har för den kommande 10-årsperioden lämnat som förslag att 56,2 ha ska röjas eller följdröjas. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder i samband med eventuell föryngringsavverkning.

Skogsvårdsåtgärder inom området som berörs av gemensamhetsanläggning ska ske i samförstånd med samfällighetsföreningen som har ett skötselansvar i direkt närhet till väg samt även inom gemensamma naturområden. Avverkat gagnvirke från vägområde eller naturområden tillfaller samfällighetsföreningen om inte annat överenskommes.

För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheterna berörs av flertalet nyckelbiotoper och naturvärden registrerade på Skogsstyrelsens sida ”Skogens pärlor”. Avdelning 1 berörs av 12,5 ha lövnaturskog (nyckelbiotop) som även är avsatt genom naturvårdsavtal (50 år från och med 2004-06-21). Avdelning 13–16 berörs av 19,3 ha lövskog (naturvärde) som även är avsatt genom naturvårdsavtal (50 år från och med 2005-01-31).

Avdelning 11 berörs av 1,4 ha barrskog (nyckelbiotop). Avdelning 3 berörs av 5,8 ha lövrik barrnaturskog (naturvärde). Avdelning 27 berörs av 0,9 lövrik barrnaturskog (nyckelbiotop) samt 1,0 ha örtrik allund (nyckelbiotop). Avdelning 19 berörs av 0,5 ha lövängsrest med hamlade träd (nyckelbiotop). Avdelning 36 berörs av 0,1 ha ädellövträd (nyckelbiotop).

Jakt

Jakträtten inom fastigheterna Gullspång Storön 1:2, 1:3 är ej upplåten. Densamma tillfaller köparen på tillträdesdagen. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Älgjakten är oregistrerad vilket innebär att det i dagsläget är möjligt att jaga kalv under en begränsad tid, högst fem dagar. Enligt information från Länsstyrelsen finns möjligheten att ansluta fastighetens älgjakt till något av de närliggande licensområdena. Detta skulle medföra en mer fördelaktig tilldelning av jakttid och tilldelning.

Fiske

Fastigheterna Gullspång Storön 1:2, 1:3 har andel i Gullspång Torsvid FS:5 (Amnehärads samfällighetsförening, fiske i Vänern). I praktiken består detta samfällda fiske av fem områden i Vänern, från Otterbäckens hamn till Åråsviken strax norr om Gullspång.

Storön-Vänerns samfällighetsförening

Gullspång Storön 1:2 har del i två gemensamhetsanläggningar som förvaltas av Storön-Vänerns samfällighetsförening. Syftet med gemensamhetsanläggningarna är att försörja södra delen av Storön med gemensamt vatten och avlopp samt inom samma gemensamma område hålla väg, naturområden, badplats, hamnområde, gatubelysning, bro (till Gåseskär) och bastu i skick.

Samfällighetsföreningen har rätt att utföra underhåll och tillsyn av gemensamhetsanläggningarna vilket bland annat innebär att de har rätt att avverka och röja bort träd och buskar i direkt närhet till vägområdet samt även avverka och röja inom naturområde i enlighet med skötselplanens intentioner.

Det gemensamma avloppet är dimensionerat för rådande detaljplan. Med andra ord ska kapacitet finnas för att stycka av ytterligare 70–80 bostadsfastigheter. Reningsverket för vatten har dock en kapacitet på max 200 personenheter och vid full exploatering efter rådande detaljplan kommer densamma behöva byggas ut.

Rättsförhållande

Fastighet

Gullspång Storön 1:2, 1:3

Ägare

Kontaktson: Måns Månsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret är för, Gullspång Storön 1:2: 40,4989 ha. Gullspång Storön 1:3: 70,424 ha. Totalareal: 110,9229 ha. Areal enligt fastighetskartan (Metria) är för, Gullspång Storön 1:2: 56,43 ha. Gullspång Storön 1:3: 89,99 ha. Totalareal: 146,42 ha. Areal enligt skogsbruksplanen. Produktiv skogsmark: 121,5 ha. Impediment: 13,3 ha. Inägomark: 1,8 ha. Övrig landareal: 6,9 ha Summa landareal: 143,5 ha. Arealdifferens ej utredd.

Taxeringsvärde

Fastigheten Gullspång Storön 1:2 är taxerad som del av registerfastighet. Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Taxeringsår 2020 med delvärden enligt nedan. Skog: 1 771 000 kr. Betesmark: 71 000 kr. Summa: 1 842 000 kr. Fastigheten berörs även av ett taxeringsvärde, del av registerfastighet, med typkod 821 (specialenhet, reningsanläggning). Taxeringsår 2019. Taxeringsenheten har taxeringsvärde 0 kr. Fastigheten Gullspång Storön 1:3 är taxerad som hel registerfastighet. Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Taxeringsår 2020 med delvärden enligt nedan. Skog: 4 387 000 kr. Skogsimpedimentmark: 95 000 kr. Summa: 4 482 000 kr.

Inteckningar

Fastigheterna Gullspång Storön 1:2, 1:3 är samintecknade med tre penninginteckningar om totalt 12 550 000 kr. Samtliga av dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Storön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning