Stråmurs fäbodar

Stråmurs fäbodar
Areal: 172 ha
Kommun: Sandviken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2023
Större skogsegendom i Högbo. Inga byggnader.

Produktiva skogsmarker i två skiften belägna i Högbo, strax norr om Sandviken. Totalt 172 ha mark varav 158 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 19 500 m3sk. Skiftena har god tillgång till bra skogsvägar. Området karaktäriseras av ett småkuperat skogslandskap med tall som dominerande trädslag. Enkel fäbodstuga med renoveringsbehov finns på södra skiftet. Bra jakt i Högbo VVO.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stråmurs fäbodar

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

En enkel fäbodstuga i sämre skick finns på det södra skiftet vid Stråmurs fäbodar.

Åker- och betesmark

Vid Stråmurs fäbodar finns gamla inägor som inte har brukats på flera år.

Skogsmark

Till skogsskiftena hör enligt skogsbruksplanen 158,0 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 19 500 m³sk, vilket motsvarar 123 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 70 % av virkesförrådet medan gran har 21 % och löv 9 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 785 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad sommaren 2020 och har därefter uppdaterats med tillväxt och utförda åtgärder i maj 2022 av planläggare Kristoffer Lager.

Terrängen är småkuperad med välskötta tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogens fördelning på åldersklasser har viss övervikt mot medelålders gallringsskog.

Köparen övertar avverkningskontrakt tecknade med AB Karl Hedin, se nedan under Övriga nyttjanderätter.

Vägar

De flesta vägar som berör skogsskiftena ingår i gemensamhetsanläggningen Sandviken Överbyn GA:3 som förvaltas av Överbyvägarnas Samfällighetsförening. Två vägar som går in på norra skiftet ingår inte i gemensamhetsanläggningen. Del en stickväg från Stråmursvägen som går in på skiftet norrifrån och dels Drögenvägen som går in på skiftet österifrån. Vägarna har byggts gemensamt av markägarna. Inga servitut finns inskrivna.

Naturvärden

På skogsskiftena finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Skogsskiftena ingår i Högbo VVO som jagar på drygt 4 200 ha jaktmark. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Bra jakt på främst älg, rådjur, hare och skogsfågel, kryddat med spännande jakt på björn. Kontaktperson Ove Högberg, 073-064 90 22.

Rättsförhållande

Fastighet

Sandviken Överbyn 6:15, del av

Ägare

Lennart Bertilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 158,0 ha
Impediment 13,3 ha
Inägomark 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 172,8 ha

Taxeringsvärde

Skogsskiftena är en del av fastigheten Sandviken Överbyn 6:15 och har inget eget taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stråmurs fäbodar & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stråmurs fäbodar kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier