Stråtorp skog

Välskött f.d. bolagsskog med 11 800 m3sk. Trevlig jakt, obebyggd, del i tre sjöar.
Areal: 87 ha
Kommun: Gnesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2019
Stråtorp skog är belägen i det natursköna sörmländska skogslandskapet cirka 20 km fågelvägen nordväst om Gnesta.

Fastigheten är obebyggd, och omfattar 87 ha i ett rationellt skifte, som i huvudsak fördelas över 79 ha växtlig skogsmark. Markerna ger även rika tillfällen till såväl jakt-, fiske som naturupplevelser, inte minst tack vare de tre sjöar som ansluter mot fastighetens östra del.

Fastigheten Stråtorp skog, som utgör del av Gnesta Öllösa 2:20, är under fastighetsbildning och bedöms kunna tillträdas under första kvartalet 2020.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Nyköping
Västra Kvarngatan 62
611 32   Nyköping
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (21)

Foto: Jens Agensjö, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En ny skogsbruksplan har i januari 2019 upprättats via OL-Skogsdata, Ove Larsson, Linköping. Planen följer det område av fastigheten som nuvarande ägarfamilj 1994 förvärvade från Holmens Bruk AB, där den västra gränsen nu är markerad med vit snitsling.

Enligt skogsbruksplanen beräknas virkesförrådet till cirka 11 800 m3sk fördelade på 79,3 ha produktiv skogsmark, vilket medför ett genomsnittligt virkesförråd om 149 m3sk per ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrskogsdominerad och anges till 62 % tall, 31 % gran och 7 % löv. Medelboniteten beräknas till 6,8 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till cirka 469 m3sk per år, vilket motsvarar en tillväxt om ca 4,0 % relativt aktuellt virkesförråd.

Nyligen gjorda föryngringsavverkningar inom avdelningarna 3, 9 och 15 omfattar cirka 8,9 ha i huggningsklass K1. Ny ägare får överta ansvaret att återbeskoga dessa och i angiven prisidé för fastigheten finns beaktat den latenta skogsvårdskostnaden. Den GROT som finns i upplag invid avdelning 14 tillhör säljaren och ingår inte i fastighetsköpet. Sedan planen upprättades har gallringsuttag skett om totalt cirka 70 m3sk i avdelningarna 5, 6 och 7.

Traktorvägen som ansluter från nordvästra delen av fastigheten samt skogsbilvägen i östra delen av fastigheten, mot Tångtorp, ger god tillgänglighet till skogen. Skogsbilvägen mot Tångtorp är inte en formell vägsamfällighet, utan den markägare som eventuellt orsakat körskador på vägen har också sett till att återställa vägen i ursprungligt skick.

För vidare information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller objekt med höga naturvärden finns registrerade hos Skogsstyrelsen avseende Stråtorp skog.

Inga fornlämningar finns registrerade hos Riksantikvarieämbetet, men kulturminnen som rester av kolmilning finns på fastigheten.

Jakt

Stråtorp skog representerar goda möjligheter till spännande jaktupplevelser. Fastigheten ingår i Mälarmårdens älg- och kronhjortsskötselområde. Jakträtten på fastigheten är upplåten till 2019-06-30, vilket innebär att jakträtten är tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen.

Vilttillgången utgörs främst av älg, kronvilt, rådjur och vildsvin, vilka finns frekvent på markerna. Dovhjort förekommer sporadiskt.

För en ny ägare av Stråtorp skog kan, om så önskas, sannolikt möjligheter finnas att ansluta sin mark till något av de jaktlag som är verksamma kring fastigheten.

Fiske

Sjön Tången samt Stora och Lilla Kalvsjön kan leverera trevliga fiskestunder efter de vanligaste insjöfiskarna. Vattnet är enskilt, medan fisket är samfällt och ger således markägaren rätt att fiska var man vill i sjöarna med stöd av sin strandrätt.

Övrigt

Stråtorp skog är under fastighetsbildning och kommer antingen via avstyckning eller fastighetsreglering att avskiljas från nuvarande fastigheten Gnesta Öllösa 2:20. Lantmäteriets fastighetsbildningskostnad kommer att delas lika mellan säljare och köpare.

Rättsförhållande

Fastighet

Gnesta Öllösa 2:20, del av

Ägare

Göran Thorin 1/3
Brith Thorin 1/3
Björn Thorin Gustafsson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 79,3 ha
Skogsimpediment 7,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Vatten 9,9 ha
Summa: 96,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten kommer sannolikt att få typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), men taxeringsvärde saknas för närvarande för Stråtorp skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Jag är intresserad av fastigheten Stråtorp skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning