Stugubyn

Fin tallskog
Areal: 215 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/1 2024
Välskött och fint arronderad med 201 ha skogsmark, 20 541 m³sk, och god årlig tillväxt. Jakt på 3 500 ha.

Mycket fin och välskött skogsfastighet med både växande gallringsskog och äldre avverkningsmogen skog, allt i ett skifte! Fastigheten som omfattar ca 215 ha ligger naturskönt belägen strax väster om Stugun, Ragunda kommun. Vidare utgörs fastigheten av 201 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 20 541 m³sk varav 9 613 m³sk är S1 och S2 skog och 8 152 m³sk är G1 skog. Dess stora andel växande gallringsskog och även äldre skog ger en ägare goda valmöjligheter i sitt brukande av fastigheten. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,9 m³sk per ha och har en god årlig tillväxt om 771 m³sk. Fina rekreationsvärden med del i Holmsjön samt väl utbyggt vägnät på fastigheten. Fastigheten ingår i Stuguns viltvårdsområde som omfattar ca 3 500 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Ett sammanhängande skifte med stor andel växande gallringskog vilket ökar den årliga volymen med ca 770 m³sk=värdet på fastigheten
– Relativt stor andel äldre avverkningsbar skog som kan ge bra tillskott till löpande driftskostnader och direktavkastning
– Goda jaktmöjligheter med jakt inom viltvårdsområde om 3 500 ha

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stugubyn

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Thorens Skogstjänst. Skogsbruksplanen är fältuppdaterad och uppräknad med tillväxt samt korrigerad med utförda åtgärder till och med dags datum. Fastigheten som är fint arronderad håller genomgående skog med god kvalitet och sträcker sig från Indalsälven i norr över Lidhöjden ner mot Holmsjön i söder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 201,1 ha och har ett virkesförråd om 20 541 m³sk varav 9 613 m³sk är S1 och S2 skog och 8 152 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,9 m³sk per ha. Åldersklassfördelning med tyngdpunkt på gallringsskog och äldre avverkningsbar skog. Fastigheten är talldominerad (88 %) följt av gran (7 %) och löv (5 %). Fastigheten är välskött med utförda röjningar och gallringar och har ett väl utbyggt vägnät.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning om 13,4 ha. Detta gäller markberedning under frötallar. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av en fäbod vid Uddbodarna, denna återfinns i avdelning 12 i skogbruksplanen. Det finns även en nyckelbiotop benämnd barrskog av karaktär ”värdefull kärlväxtflora", denna återfinns inom avdelning 11 i skogsbruksplanen. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med fornlämningar, höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Stuguns viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 3 500 ha. Småviltsjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten sker i organiserad form inom jaktlag. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2024-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fäbodvall

På fastigheten finns äldre enklare fäbodstuga. Stugan är uppförd i timmer och står på natursten. Plåttak och fönster av typ enkelglas.

Övriga byggnader

Finns även ett flertal äldre enklare timmerbyggnader vid Holmsjön av olika skick och karaktär. Samtliga byggnader är äldre och i sämre skick.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns två jakt/fiskestugor med tillhörande förrådsbyggnad, belägna vid Holmsjön. Dessa byggnader står på så kallad ofri grund vilket betyder att dessa byggnader ägs av annan person än säljaren. Byggnaderna ingår således ej i denna försäljning. För mer information gällande detta vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Stugubyn 10:9

Ägare

Jan Mattias Lilja 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 220,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 201,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,2 ha
Vatten 13,4 ha
Summa: 215,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 5 731 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 5 764 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 150 000 kr på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier