Sunnanå

Stadsnära skog
Areal: 224 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 800 000 SEK
Väl samlad skogsfastighet i 3 skiften, strax utanför Skellefteå vid Falkträskets södra strand.

Sunnanå 12:4 är en stadsnära större skogsfastighet belägen vid Falkträskets södra strand strax utanför Skellefteå stadsgräns. Fastigheten har en väl samlad arrondering i tre skiften om sammanlagt cirka 224 ha varav produktiv skogsmark utgör 192,1 ha. Skogens åldersklassfördelning är jämn och skogsmarken är i huvudsak bevuxen med tallskogar. Virkesförrådet är skattat till 24 344 m³sk varav cirka 11 800 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Sunnanå

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens produktiva skogsmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 192,1 ha och har ett skattat virkesförråd om 24 344 m³sk. Skogsmarken består av skog representerad i nästan alla åldersklasser från plant- och röjningsskog till medelålders gallringsskog och äldre slutavverkningsbar skog. Tall och gran utgör 72 % respektive 12 % av virkesförrådet, resterande del utgörs av lövträd och främst björk. Fastighetens medelbonitet uppgår till 4,2 m³sk per ha och år vilket ger en årlig tillväxt om ca 723 m³sk. Skogsbruksplanen som beskriver skogstillståndet på fastigheten är upprättad under hösten år 2022.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanens åtgärdsöversikt har det föreslagits ungskogsröjning på ca 28 ha under planperioden. Åtgärden är en rekommendation och således frivillig.

Avverkning

Den slutavverkningsbara skogen (huggningsklasser G2, S1 och S2 enligt skogsbruksplanen) på fastigheten uppgår till 11 800 m³sk och kan avverkas i sin helhet utan att det strider mot skogsvårdslagens ransoneringsregler.

Nyckelbiotoper, fornminnen m.m.

Det finns en nyckelbiotop registrerad hos Skogsstyrelsen som berör avdelning 28 enligt skogsbruksplanen. Området uppgår till ca 2,5 ha och utgörs av 130-årig blockrik hällmarksskog. Registrerade forn- och kulturlämningar saknas.

Jakt och fiske

Jakträtten på fastigheten är utarrenderad enligt ett skriftligt avtal som sträcker sig till och med 2026-06-31. Arrendeavgiften uppgår till 1800 kr. Som skatteägare till fastigheten erhålls genom Sunnanå byamän fiskerätt i Lejonströms fiskevårdsområde.

Vägar

Fastigheten kan dels nås direkt från allmän väg som skär södra änden på fastighetens östra skifte, dels genom två befintliga skogsbilvägar som löper i öst-västlig riktning. Den södra skogsbilvägen har en relativt hög vägstandard och har en ordnad drift i en vägförening där fastigheten har en andel. Den norra skogsbilvägen har en något lägre standard. För den norra vägen pågår bildandet av en ny vägförening genom Lantmäteriets försorg. Förrättningskostnaden står Sunnanå byamän för.

Mast

På Falkberget står en mast med tillhörande byggnad. Rättsförhållandet oklart. Något arrendekontrakt finns inte.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Sunnanå 12:4

Ägare

Karl Enkvist 1/5
Per Olof Enkvist 1/5
Sture Enkvist 1/5
Nils Enkvist 1/5
Hans Enkvist 1/5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 227,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 192,1 ha
Impediment 5,4 ha
Berg/hällmark 19,5 ha
Väg och kraftledning 2,6 ha
Övrigmark 4,5 ha
Summa: 224,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har genomgått en lantmäteriförrättning sedan den senaste taxeringen och saknar därför aktuella taxeringsvärden.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 59 500 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-26

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sunnanå & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sunnanå kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier