Svanskog

Välskött skog på tillväxt
Areal: 116 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2023
114 hektar produktiv skogsmark med god arrondering. Virkesvolym är om cirka 15 600 m³sk.

Nordost om Svanskog i det böljande landskapet längs Eldan ges möjlighet att förvärva en tilltalande skogsfastighet med god arrondering. Försäljningen avser område av fastighet med en omfattning om 114 hektar produktiv skogsmark. Fastighetens bedömda virkesvolym är om ca 15 600 m³sk eller 138 m³sk/ha. Medelboniteten uppgår till 5,6 m³sk/ hektar och år. Skogstillståndet utgörs till största del av växtkraftig och välskött medelålders skog där ca 11 700 m³sk återfinns i huggningsklassen G1.

Kontakta Areal

Sven Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Svanskog

Sven Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Området har en total landareal om 114,9 hektar varav 114 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Den totala virkesvolymen uppgår till 15 681 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om 138 m³sk/hektar. Fastighetens medelbonitet är 5,6 m³sk/hektar och år. Trädslagsblandningen utgörs av 52 % tall, 19 % gran och 29 % löv. Skogstillståndet utgörs tillstörsta del av ung- och medelåldersskog då 82 procent av arealen är under 50 år. Övervägande delen av den totala virkesvolymen utgörs av välskött gallringsskog och cirka 11 700 m³sk återfinns inom huggningsklassen G1. I huggningsklassen S1 är det en bedömd volym om 1 800 m³sk. För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad av Foran Forest AB under mars 2020 och därefter har den uppdaterats med planprogrammets tillväxt och utförda åtgärder.

Nyckelbiotoper

I branterna mot Eldan finns en registrerad nyckelbiotop om 5,1 hektar. Terrängen är svår och är mer eller mindre ett tekniskt impediment. I nyckelbiotopen finns även spår av en “virkeskana” sedan tiden då sjön användas till att flotta virke. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida “Skog och historia”.
Nyckelbiotopen ligger i avdelning 20 i den bifogade skogsbruksplanen med ett bedömt virkesförråd om ca 800 m³sk.

Jakt

Området av fastigheten är inte belägen inom något viltvårdsområde utan jakten bedrivs enskilt. Älgjakt bedrivs tillsammans med grannfastigheter i älgjaktslag. Jakten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har andelar i fiskesamfälligheten Trönneviken FS:1.

Övrigt

Försäljningen avser område av fastigheten och kräver därför fastighetsbildning. Ansökan om avstyckning har skickats in till Lantmäteriet i juni månad 2023.Tillträde kan ske först sedan fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Ansökan om avstyckning kan ersättas med en ansökan om fastighetsreglering om en köpare redan äger en fastighet i Säffle kommun som det går att fastighetsreglera området till.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Säffle Trönneviken 1:6, skogsskifte om cirka 116 hektar.

Ägare

Yvonne Larsson 1/2
Joakim Larsson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 114,0 ha
Skogsimpediment 0,9 ha
Summa: 114,9 ha

Taxeringsvärde

Förmedlingen avser område av fastighet och därför finns inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten är under avstyckning, vilken kommer vara inteckningsfri. Därmed följer inga pantbrev. Inga lån ska övertas.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Säffle kommun den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Sven Tomas Karlsson
Sven Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Mäklarassistent

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Svanskog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Svanskog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier