Sven-Jonskojan

Välskött i Söderhögen
Areal: 186 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 900 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2024
Välarronderad skogsfastighet med hög tillväxt. 159 ha skog, 20 333 m³sk, och jaktstuga för jakt och rast.

Naturskönt belägen vid Sven-Jonskojan ligger denna välarronderade fastighet som erbjuder fina gallringsskogar på bördig mark. Fastigheten som är välskött och fint arronderad i ett sammanhängande skifte utgörs av stor andel växande gallringskogar (G1) samt har betydande andel äldre skog i huggningsklasserna S1 och S2. Finns även trevlig enklare jaktstuga för både jakt och rast. Av den totala volymen är S1 skogen och G1 skogen klart övervägande, vilket ger en trevlig kombination av möjlig direktavkastning kombinerad med volymtillväxt.

Fastigheten utgörs av 159 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 20 333 m³sk varav 11 512 m³sk är G1 skog och 7 141 m³sk är S1 och S2 skog. Hög årlig tillväxt om 700 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 4,4 m³sk per ha/år och har ett medeltal på 127 m³sk/ha/år. Dess stora andel äldre skog och växande gallringsskog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Ingår idag i mindre jaktlag.

Fastigheten erbjuder:
– Stor andel växande gallringsskog med hög årlig tillväxt, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Betydande andel äldre skog som ger möjlighet till direktuttag samt intäkter för den löpande driften.
– Fin arrondering i ett sammanhängande område med bra vägnät.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sven-Jonskojan

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Mycket trevlig och välskött fastighet i ett sammanhängande markområde om totalt 186 ha. Fastigheten har stor andel gallringsskog, men även betydande del skog i huggningsklasserna S1 och S2. Denna skogliga fördelning bör attrahera den spekulant som söker skoglig investering, med viss möjlighet till direktuttag och tillskott för löpande drift. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Anders Johansson, Bränna Natur AB. Planen är sedan uppräknad med tillväxt och justerad utifrån utförda åtgärder till och med dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 159,6 ha och har ett virkesförråd om 20 333 m³sk varav 11 512 m³sk är G1 skog och 7 141 m³sk är S1 och S2 skog. God årlig tillväxt om 700 m³sk och en där medelboniteten är beräknad till 4,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med 58 % tall, 20 % gran, 13 % contorta och 9 % löv. Åldersfördelningen visar på skog i alla åldrar med övervägande del växande gallringsskogar.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder om totalt 6,9 ha som är klassade som K1. Detta berör avdelningarna 27, 31, 35, 52 och 53. Säljarna kommer ej att åtgärda detta, utan det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Sven-Jonskojan

Enklare jaktstuga uppförd i trä med plåttak. Stugan har nyttjats för övernattning samt som rast koja vid jakt och när andra skogliga åtgärder bedrivits i området. Tillhörande förråd/vedbod.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Söderhögens jaktklubb som förfogar över en areal om ca 3 000 ha. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt 2025-07-01, under förutsättning att tillträde har skett.

Led

På fastigheten finns en sk Pilgrimsled som idag underhålles genom avtal med Svenska kyrkan. Säljarna har godkänt att leden underhålles genom buskröjning och borttagande av träd som står för nära leden.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Söderhögen 2:52

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 159,6 ha
Myr/kärr/mosse 25,3 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 185,8 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier