Svineberg

Skogsbolag i Gräsmark
Areal: 116 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/10 2022
Två skogsfastigheter samlade i ett block. Produktiv areal 111 ha.

Möjlighet att förvärva alla aktier i Skogsbolaget Per Mattsson AB. Bolagets enda tillgångar är två skogsfastigheter som ligger samlade i ett block i Gräsmark i Sunne kommun. Den produktiva arealen skogsmark uppgår till 111 hektar med ett virkesförråd om knappt 11 000 m³sk. Försäljningen innebär ett sällsynt tillfälle att bli ägare till skog i bolagsform fri från förvärvstillstånd och stämpelskatt.

Fastigheterna gränsar mot varandra och bildar ett enda skifte med ett väl utbyggt vägnät. Skogens sammansättning domineras av ungskog med hög volymtillväxt.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Svineberg

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 111,3 hektar med ett beräknat virkesförråd om 10 690 m³sk. Detta ger ett genomsnittligt virkesförråd om 96 m³sk/ha. Virkesförrådet i huggningsklasserna S1 och S2 uppgår till 5 486 m³sk. Medelboniteten är 6,1 m³sk/ha och år. Den volymmässiga trädslagsfördelningen är 70 % tall, 24 % gran och 6 % Löv. För mer information om skogstillståndet, se det bifogade utdraget från skogsbruksplanen och dess tillhörande kartor. Skogsbruksplanen är upprättad av Henrik Gynnemo under juni månad 2022.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som berör avdelning 44 i skogsbruksplanen.

Reservatsbildning

Länsstyrelsen har uttryckt intresse för att bilda naturreservat av cirka 8,5 hektar av den nordligaste delen av fastigheterna. Det skulle alltså beröra avdelningarna 1, 2 och del av område 3 i skogsbruksplanen. Vid reservatsbildning genom intrångsersättning behåller markägaren jakträtten på området men rätten till skogsbruk upphör. Statens ersättning ska kompensera för fastighetens minskning av marknadsvärde med ett tillägg på 25 %.

Jakt

All jakträtt är upplåten under en femtioårsperiod med början från 1985 och gäller därmed fram till 2035. En årlig ersättning utgår om 500 kr per år. Fastigheterna ingår i Gettjärns viltvårdsområde som uppgår till 4298 hektar.

Skogsbolaget Per Mattsson AB

Bolagets preliminära balansräkning inför tillträdesdag

Tillgångar:
Skogsfastighet 8 101 650 kr,
Summa anläggningstillgångar: 8 101 650 kr,
Kassa och bank 38 220 kr,

Summa tillgångar 8 139 870 kr.

Eget kapital och skulder:
Aktiekapital 50 000 kr,
Balanserade resultat 494 717 kr,
Periodens resultat 39 153 kr,
Summa eget kapital 583 870 kr.

Periodiseringsfonder 151 000 kr,
Banklån 3 000 000 kr,
Skuld till koncernföretag 4 400 000 kr,
Upplupna kostnader 5000 kr,
Summa skulder 7 405 000 kr,
Summa eget kapital och skuld 8 139 870 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Svineberg 1:46 och 1:96

Ägare

Per Mattsson Invest AB 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 111,3 ha
Skogsimpediment 2,0 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 116,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 074 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 4 078 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 4 180 000 kr

Förvärvstillstånd

Försäljningen avser aktier och därmed krävs inget förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Svineberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Svineberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier