Sysslebäck

Skogsegendom i Klarälvsdalen
Areal: 2648 ha
Kommun: Torsby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 110 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/6 2023
Produktiv skogsmark med tall och gran. Virkesförrådet uppgår till 236 000 m³sk.

Skogsegendom med en sammanlagd landareal om 2 648 hektar varav 2 125 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 236 000 m³sk. Skogsbeståndet består till stor del av ung- och gallringsskog. Den uppskattade medelboniteten är 4,5 m³sk per hektar och år med en bedömd årlig tillväxt om drygt 9000 m³sk. Trädslagsblandningen har en jämn fördelning mellan tall och gran.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Sysslebäck

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Foto: Tomas Karlsson och Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Egendomens skogsmarksareal uppgår till 2 648,4 hektar varav 2 124,6 hektar utgörs av produktiv skogsmark och 493,1 hektar impediment. Egendomens totala virkesförråd är bedömt till 235 980 m³sk med ett medeltal om 111 m³sk per hektar. Skogstillståndet består till största del av ung och medelålders skog. Cirka 63 procent av arealen är under 50 år.

Medelbonitet 4,5 m³sk per hektar och år. Den bedömda tillväxten är 9 383 m³sk per år i dagsläget. Trädslagsblandningen utgörs av tall 43 procent, gran 47 procent och löv 10 procent. Det finns även ett litet inslag av contortatall. I huggningsklassen G1 uppgår det bedömda virkesförrådet till 133 282 m³sk. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår det sammanlagda virkesförrådet till 58 842 m³sk. Det finns även cirka 8000 m³sk fröträd. Egendomen har ett relativt utvecklat vägnät som bidrar till god tillgänglighet av skogsmarkerna.

Skogsbruksplanen

Fastigheternas skogsbruksplaner är ursprungligen upprättade vid olika tidpunkter. Uppdatering har utförts med stöd av laserscanning, utförd 2020 och 2021, i planprogrammet PC-skog. Därefter har beräknad tillväxt adderats fram till och med tillväxtsäsongen 2022.

För att säkerställa skogsbruksplanens innehåll genomfördes under november 2022 en fältkontroll av ett urval avdelningar i planmaterialet. Urvalet bestod av 260 bestånd om sammanlagt cirka 1 200 hektar. Urvalet grundades på avdelningar med ålder upp till 39 år. För varje enskild avdelning utfördes en ny okulärinventering som därefter jämfördes med laserscanningens uppgifter. Det som granskades på varje avdelning var huggningsklass, virkesvolym per hektar, ålder, ståndortsindex och trädslagsblandning. Kontroll genomfördes på cirka 90 procent av urvalet.

För att ta del av skogsbruksplanen i detalj, ta kontakt med fastighetsmäklaren.

Nyckelbiotoper

Egendomen berörs av registrerade nyckelbiotoper med en sammanlagd areal om 43,9 hektar.

Den största nyckelbiotopen omfattar en areal enligt skogsbruksplanen om 23,4 hektar. Den är belägen på fastigheten Havån 1:115, avdelning 228. Samtliga nyckelbiotoper är med i skogsbruksplanen och dess tillhörande kartor.

Byggnader

På Havån 1:53 ligger fäbodvallen Bennäset. Där ligger tre byggnader av enklare standard. De är i behov av underhåll och renovering.

Jakt

Egendomen spänner över två viltvårdsområden. Dels i Stranna viltvårdsområde som omfattar en areal om 7 523 hektar. Därutöver i Ovansjö viltvårdsområde som omfattar en areal om 33 665 hektar. Det finns upplåtna nyttjanderättsavtal avseende jakt.

Övrigt

Ytterligare information och material om egendomen erhålles genom kontakt med fastighetsmäklaren. Dit hör skogsbruksplan i efterfrågat format och fastighetsutdrag.

Rättsförhållande

Fastighet

Torsby Havån 1:109, 1:19, 1:53, 1:88, 1:108, 1:115, Torsby Fageråsen 1:17, Torsby Åberget 1:34 (del av)

Ägare

Ola Lander 2/3
Ulf Lander 1/6
Per Lander 1/6

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2 124,6 ha
Skogsimpediment 493,1 ha
Väg och kraftledning 17,6 ha
Övrigmark 13,1 ha
Summa: 2 648,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Fastigheten Havån 1:53 har typkod 122 (lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad) Med reservation för att inte hela fastigheten Åberget 1:34 ingår i försäljningen har fastigheterna följande taxeringsvärde, summa 42 922 000 kr. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Fastigheten Havån 1:53 har ett pantbrev om 530.000 SEK som övertas av köparen. Fastigheten Åberget 1:34 har fem uttagna pantbrev om sammanlagt 5.650.000 SEK som övertas av köparen. Fastigheten Havån 1:88 har inga uttagna pantbrev. Övriga fastigheter som utbjudes till försäljning ingår i en större saminteckning. Inför tillträdet kommer dessa fastigheter att frigöras från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glebygdsområde i Torsby kommun. Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Torsby kommun under senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Fageråsen 1:17 ligger dessutom inom omarronderingsområde. Där krävs förvärvstillstånd oberoende av vem som är köpare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sysslebäck & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sysslebäck kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier