Tallåsen

Skog och jakt
Areal: 14 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 975 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2023
Mindre skogsfastighet med medelålders skogar och jakt i två områden.

Här säljs en mindre skogsfastighet fördelad på fyra skiften belägna nordväst om Ljusdal. Skiftena är geografiskt spridda varav ett är vackert beläget mot Björktjärnen där det även finns en stomme med tak till en rastkoja uppförd. Fastighetens virkesförråd domineras av tall och utgörs huvudsakligen av medelålders skogar. Möjlighet till jakt inom två områden med en sammanlagd areal om ca 27 000 ha.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Tallåsen

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Rastkoja

På skiftet vid Björktjärn finns stomme till en mindre rastkoja. Fräsch timmerstomme med yttertak av plåt men där fönster, dörr och interiör saknas. Efter färdigställande kan den erbjuda vilplats i samband med skogsarbete eller utflykter.

Byggnaden kan ej inredas för fritidsboende, för det behöver strandskyddsdispens om möjligt erhållas.

Skog och mark

En skogsbruksplan har upprättats i maj 2023 av Jan Andersson Skogstjänster. Den anger att fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till 14,4 ha och virkesförrådet har beräknats till 2 569 m³sk, vilket motsvarar 178 m³sk per hektar. Skogen återfinns huvudsakligen i åldersklasserna 30-59 år och domineras av tall som utgör 85% av virkesförrådet. Boniteten anges till 5,2 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten beräknas till 102 m³sk per år under planperioden.

Skiftena vid Rolfhamre och Björktjärn har skötta gallrade bestånd. På skiftet vid Hamran finns behov av underväxtröjning inför kommande gallring samt röjningsbehov av det mindre beståndet på skiftet vid Fnaskberget.

För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Fastigheten är belägen inom två jaktområden, Ljusdals södra och västra viltvårdsområde respektive Björnbergets jaktklubb.

Ljusdals södra och västra viltvårdsområde omfattar totalt ca 22 000 ha och där bedrivs älgjakt uppdelat på fem jaktlag, småviltsjakt utövas över hela området. Roland Fredholm, 070-601 07 64, är ordförande i viltvårdsområdet och kan svara på frågor.

Försäljningsobjektet ingår för närvarande även i Björnbergets jaktklubb om ca 5 200 ha, vilket ger möjlighet att utöva småviltjakt inom hela området. För älgjakt behövs en areal om 100 ha för deltagande. Ny ägare har att själv undersöka möjligheterna för fortsatt ingående i jaktklubben samt arrende för att deltaga i älgjakt. Kontaktperson är Lennart Henriksson, ordförande, telefon: 070–3403327.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Ljusdals fiskevårdsområde. För mer information, se www.ljusdalsfvo.se

Forn- och kulturlämningar mm

Fastigheten berörs av en fornlämning i form av en kolningsanläggning, belägen på skiftet vid Rolfhamre. (Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet)

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. (Källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i följande gemensamhetsanläggningar avseende vägar:
Ljusdal Åkersta GA:2, skifte Björktjärn
Ljusdal Sandvik GA:3, skifte Björktjärn
Ljusdal Onsäng GA:2, skifte Fnaskberget
Ljusdal Onsäng GA:6, skifte Hamran
Ljusdal Ygsbo GA:3, skifte Rolfhamre
De sammanlagda vägavgifterna har uppgått till ca 800 kr/år under de senaste åren.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Råggärde 2:42

Ägare

Rolf Mattsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 14,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 14,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 603 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 605 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För vidare information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-28

Öppen budgivning

Ja
För vidare information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier