Tommesbo

Tillväxt i södra Dalarna
Areal: 83 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 700 000 SEK
Anbudsdag: 17/11 2021
Tillväxtfastighet med ca 19 000 m³sk. Gallringsskogen, 65 ha har tyngdpunkten inom 40-55 år och motsvarar 69 % av arealen och 66 % av volymen. Tillväxten första året bedöms till 734 m³sk och de närmaste tio åren efter föreslagna åtgärder 660 m³sk/år. Bonitet 7,3 m³sk/ha, år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (11)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 2,3 ha muntligt utarrenderad t.o.m. 31 december 2021. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 80,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 18 981 m³sk, vilket motsvarar hela 236 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 51 % av virkesförrådet medan gran har 38% och lövträd har 11 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 734 m³sk, eller hela 9,1 m³sk per hektar. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord av Foran Forest AB september 2021. Vid den norra infarten till fastigheten finns en vägbom med kodlås. Maila eller SMS:a ansvarig mäklare för koden.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av några nyckelbiotoper, Källa: SeSverige.

Jakt

Fastigheten ingår Tommesbo Viltvårdsområde på ca 480 ha. Tommesbo Viltvårdsområde jagar tillsammans med Horndals Jaktvårdsförening. Totalt bedrivs jakten på ca 1 700 ha.
Kontaktperson: Lars Erik Bergdahl 073-800 52 36

Fiske

Samfällt fiske i Avesta Tommesbo FS:7

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs enligt Skogens pärlor inte av några nyckelbiotoper, naturvärden eller fornlämningar.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Servitut/nyttjanderätter m.m.

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut avseende utfartsväg för virkestransporter till förmån för Avesta Tommesbo 6:1

Muntlig arrendeupplåtelse föreligger avseende jordbruksmarken tom 31 december 2021.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Tommesbo 3:2

Ägare

Mats Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 72,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,3 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 2,3 ha
Summa: 83,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 32 000 kr
Skogsmark 4 553 000 kr
Summa: 4 585 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 600 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom s.k. glesbygdsområde. Ansökningsavgift 4 600 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 7 100 kr, såvida inte egendomens värde överstiger 10 miljoner kr. Avgiften är då 15 900 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Tommesbo och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning