Torhyttan

Budgivning pågår!
Fastighet om 44 ha produktiv skogsmark och 5 473 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 44 ha
Kommun: Lekeberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 18/2 2020
Torhyttan har liksom många andra Kilsbergsbygder huserat en hytta. Nu har glöden i hyttan falnat och sjön Toren ovanför det gamla hyttområdet skänker nu skönhet till omkringboende och skogsbrukare istället för kraft till blåsbälgen. Direkt norr om sjön Toren ligger en välskött och obebyggd skogsfastighet som nu saluförs. Totalarealen enligt skogsbruksplanen är 44,3 ha varav 44,0 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten består av ett välarronderat skifte med väg in till en vändplan på den centrala delen av fastigheten. Skogen domineras av medelålders gallringsskog i god tillväxt som till stor del genomgallrats de senaste åren. Totalvolymen på fastigheten är 5 473 m3sk enligt uppdaterad skogsbruksplan. Välkommen att besöka skogsmarken på Torhyttan-fastigheten i det vackra Kilsbergen!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (20)

Foto: Mats Fröjdenstam, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken på fastigheterna uppgår till 44,0 ha enligt skogsbruksplanen som är uppdaterad i november 2019 (Mellanskog). Originalversionen av skogsbruksplanen upprättades i november 2015 (Mellanskog). I den uppdaterade versionen har Mellanskog räknat upp tillväxten teoretiskt samt justerat skogsbruksplanen efter de avverkningar och skogliga åtgärder som genomförts sedan skogsbruksplanens upprättande.

Totalt virkesförråd på fastigheten är 5 473 m3sk vilket motsvarar ett medeltal om 124 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Medelboniteten på fastigheten är bedömd till i genomsnitt 6 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 62 %, gran 26 % samt löv 12 %. Tillväxten den kommande tioårsperioden är enligt skogsbruksplanen 242 m3sk per år. Avverkningsförslaget under planperioden är 1 033 m3sk. Av denna volym består 525 m3sk av föryngringsavverkning och 508 m3sk av gallring. Skogsmarken domineras av medelålders gallringsskog samt även yngre röjningsskog. Fastigheten har även en del skog i övriga åldersklasser. Gallringsskogen domineras av tall på medelgoda boniteter som bör ha goda möjligheter att utvecklas till fint kvalitetsvirke.

Fastigheten är överlag mycket välskött utan några större uppdämda behov av skogliga åtgärder. De kommande tio årens skogsvårdsåtgärder, enligt planläggaren, är återväxtkontroll på 4,9 ha samt röjning på 6,2 ha. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder efter eventuella föryngringsavverkningar. Tillgången till väg är överlag god med en skogsbilväg som leder in till en vändplats på den centrala delen av fastigheten.

Fastigheterna berörs inte av några större naturliga drivningshinder som försvårar avverkning eller andra skogliga åtgärder. Sluttande partier samt fuktiga till blöta partier förekommer dock bitvis på innehavet vilket kan försvåra drivningen något.

Nyckelbiotoper och naturvärden

Fastigheten berörs ej av nyckelbiotoper eller naturvärden som finns registrerade i myndigheternas offentliga arkiv. Källa: Skogsstyrelsen.

Jakt

All jakt på fastigheten är upplåten tom 30/6-2020. Säljarna har sagt upp jakträtten och densamma tillfaller köparen den 1/7-2020. Jakträtten på fastigheten har varit upplåten tillsammans med flera av säljarens övriga fastigheter för ett vederlag om ca 57 kr/ha och år. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt.

Fiske

Fastigheten har andel i Lekeberg Torhyttan FS:1 (fiske i sjön Multen). Fisket förvaltas av Multens fiskevårdsområdesförening. Multen inhyser vanlig insjöfisk samt kräftor.

Driftskostnader

Säljarens kostnader för fastigheten har brutits ut ur ett större fastighetsinnehav. Nedanstående kostnader bygger på säljarens faktiska kostnader det senaste året.

Vägar: 840 kr/år.

Totala driftskostnader är 840 kr/år eller 70 kr/månad enligt säljarens uppskattning. Säljaren har även haft skogen försäkrad tillsammans med bostadshus och ekonomibyggnation. Säljarens kostnad för skogsmarken har ej gått att bryta ut ur denna samlingsförsäkring.

Rättsförhållande

Fastighet

Lekeberg Torhyttan 1:19

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 44,0 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 44,3 ha

Taxeringsvärde

Lekeberg Torhyttan 1:19 är samtaxerad med Lekeberg Kvistbro-Hinderstorp 1:3, 1:52, 1:69 som hela registerfastigheter med typkod 120 (Bebyggd lantbruksenhet). Taxeringsår 2017. Taxeringsvärdet för helheten är satt till 5 042 000 kr varav värdet taxeringsvärdet för skog är satt till 3 665 000 kr (84 ha). Ett taxeringsvärde avseende Lekeberg Torhyttan 1:19 går ej att bryta ut.

Inteckningar

Fastigheten har två pantbrev (datapantbrev) om totalt 730 000 kr. Dessa är samintecknade och även i Lekeberg Kvistbro-Hinderstorp 1:3, 1:69. Pantbreven medföljer inte i försäljningen. Dessa kommer att flyttas till att endast gälla i Lekeberg Kvistbro-Hinderstorp 1:3, 1:69.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson (fysisk person). Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd för lantbruksfastigheter enligt Jordförvärvslagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Jag är intresserad av fastigheten Torhyttan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning