Torkelstorp

Bördig åkermark om ca 22 ha i rationella skiften.
Areal: 24 ha
Kommun: Skara
Objektstyp: Åker
Prisidé: 4 800 000 SEK
Anbudsdag: 27/3 2020
I det bördiga jordbrukslandskapet mellan Skara, Vara och Lidköping utbjudes nu åkermark om ca 22 ha. Med försäljningen följer även en mindre betesmark och lite övrig mark mot ån Flian. Allt är väl samlat och lätt att komma åt från väg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (17)

Foto: John Enander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Försäljningen utgör ca 21,9 ha bördig åkermark. Jorden består huvudsakligen av mellanlera som är dränerad med täckdiken från 60-talet. Idag ligger ett skifte om ca 11,5 ha i vall. Resterande areal fördelar sig i ett mindre och ett större skifte som är höstsådda. Marken är utarrenderad till 2021-03-14 och övertages därefter av köparen. Arrendatorn skall avlämna arrendet höstplöjt.

Dom om bevattning finns tillhörande försäljningsobjektet. Det är dock oklart till vilka volymer och bevattningsanläggning saknas.

Betesmark

Mellan det stora och det lilla skiftet väster om grusvägen, ligger en betesmark om ca 1,5 ha. På senare tid har denna ytan betesputsats årligen och även nyttjats av säljaren som väg ner till ån. Säljaren vill genom servitut förbehålla sig rätten att även framgent få nyttja väg över betesmarken för att ta sig till ån.

EU-stöd

Till försäljningen medföljer vederlagsfritt EU-stödrätter motsvarande den stödberrättigande åkerarealen. Dessa skall överlåtas på köparen inför 2021-års brukningssäsong. Till betesmarken saknas stödrätter.

Övrig mark

Övrig mark beräknas omfatta ca 0,5 ha och utgörs huvudsakligen av slänter mellan åkermarken och ån Flian.

Jakt- och fiskerätt

Jakträtten medföljer försäljningsobjektet på Tillträdesdagen. Fastigheten har del i samfällt fiske i ån Flian med tillgång av kräftor. Säljaren avser att behålla halva fastighetens andel i det samfällda fisket och överlåta resterande del med försäljningsobjektet.

Rättsförhållande

Fastighet

Skara Torkelstorp 1:18, del av

Ägare

Ulf Johansson 1/1

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av registerfastighet, saknas fastställt taxeringsvärde. Det beräknade taxeringsvärdet för försäljningsobjektet uppgår till ca 2 000 000 SEK.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer i köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Torkelstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning