Torpa

Omväxlande skogsmark, strand i sjö, extra inkomst från mast, jaktmöjlighet.
Areal: 41 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/10 2021
En spännande skogsfastighet som är omväxlande både vad gäller marker och skogar. Här finns en stor del äldre avverkningsmogen skog men också anlagda växtliga skogar. Bland annat finns ett par fina lövskogsbestånd med björk och al i gallringsålder. Åtkomligheten är god med befintliga vägar. Högst upp på Lunneås finns en mobilmast som genererar en bra årlig intäkt. Jakten är muntligt upplåten och kan övertas av ny ägare vid tillträde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (12)

Foto: Mikael Axelsson och Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattar totalt 41 ha varav 32,4 hektar utgör produktiv skogsmark. Skogen fördelas på två större skiften samt ett mindre utskifte som ligger knappt en mil nordost om övrig mark vid Öxared. Det mindre skiftet är på 0,27 ha och är inte med i skogsbruksplanen varken med areal eller volym. Skogsmarken har en bedömd virkesvolym om totalt ca 3 900 m³sk. Det finns en skogsbruksplan som är upprättad i augusti 2019 av Södra. Skogsbruksplanen har uppräknats med tillväxt till och med 2021. Inga åtgärder har gjorts i skogen efter skogsbruksplanens upprättande. En stor andel av skogen är slutavverkningsmogen skog och i skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på 1 100 m³sk för den aktuella 10 års-perioden. I övrigt består skogen av växtlig yngre och medelålders skogar med stort inslag av lövskog.

Den årliga tillväxten är beräknad till 111 m³sk och markens genomsnittliga bonitet är uppskattad till 4,9 m³sk per ha och år. Skogsvolymen fördelas på gran (15%), tall (62%), löv (23%) och ädellöv (1%). För mer skoglig information se bilagd skogsbruksplan. Efter skogsbruksplanens upprättande har det styckats av
två tomter utefter Torpa Ryetvägen (i bestånd 6 och 7).

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten ligger i ett område med god tillgång på vilt av olika slag. Här finns gott om älg, vildsvin och rådjur samt övrigt småvilt. Jakten är för närvarande muntligt upplåten och den är tillgänglig för ny ägare vid tillträde. Älgjakten bedrivs i älgjaktslag.

Jakttorn och utfordringsanordning som finns på marken tillhör jaktlaget.

Fiske

Fiske i Torpasjön.

Övrigt

Det finns en arrendeupplåtelse till en mobilmast och teknikbodar på toppen av Lunneås. Upplåtelsen gäller tillsvidare och förlängs årsvis. Total årlig intäkt från mastarrende och arrende för teknikbod uppgår för närvarande till ca 57 000 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Torpa 12:8

Ägare

Lena Kaneby 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,4 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 7,4 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 41,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är ombildad genom lantmäteriförrättning och har inte blivit åsatt ett nytt taxeringsvärde. Den kommer att få typkod 110, obebyggd lantbruksenhet.

Inteckningar

I fastigheten finns tre uttagna pantbrev om sammanlagt 370 000 kr varav ett är ett skriftligt pantbrev som finns hos säljaren. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Torpa och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning