Torsked

30 000 m3sk. 9,2 i medelbonitet. Vid Östra Örten.
Areal: 107 ha
Kommun: Karlstad
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2018
Skogsfastighet mellan Molkom och Älvsbacka i de nordligaste delarna av Karlstads kommun. Egendomen utmärker sig genom sina goda marker och höga virkesförråd. Torsked 1:32 består av 107 hektar varav 103 hektar utgör produktiv skogsmark. Markerna är kuperade och bördiga och ligger vackert belägna mot Östra Örtens västra strand där fastigheten har egen strandlinje om en dryg kilometer.

Virkesförrådet uppgår till ca 30 000 m³sk och marken har en medelbonitet om 9,2 m³sk per år och hektar. På fastigheten ligger sex arrendetomter. Inga byggnader hör till fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten ligger väl samlad i två skiften. Skogstillståndet domineras av huggningsklasserna G1, G2, S1 och S2, i åldrarna mellan 40 och 90 år. Stora volymer är i skogsbruksplanen rekommenderade för slutavverkning. Skogsbruksplanen är upprättad under 2016 av Henrik Gynnemo och framskriven med tillväxt och justerad för utförda åtgärder sedan dess.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 103,1 ha med ett virkesförråd om 30 572 m³sk (297 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 9,2 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 11 %, gran 83 %, samt löv 6 %. Den nuvarande löpande tillväxten per år beräknas till 979 m3sk. Se ytterligare information i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan fri att förfoga för en köpare på tillträdesdagen.

Fastigheten ingår i Näs älgjaktslag som omfattar cirka 1000 hektar och tillhör Mangstorps älgskötselområde. Småviltsjakten bedrivs enskilt.

Fiske

Torsked 1:32 har en andel om 52,9 % i fiskesamfälligheten Torsked FS:1. Ingår i Östra Örtens FVO-förening.

Rättsförhållande

Fastighet

KARLSTAD TORSKED 1:32

Ägare

Gunnar Robertson dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 103,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 103,1 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 1,5 ha
Summa: 106,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 5 433 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Åkermark 285 000 kr
Tomtmark 249 000 kr
Summa: 5 979 000 kr

Inteckningar

Det finns två stycken datapantbrev uttagna med ett sammanlagt belopp om 295 000 kr. Pantbreven övertas av köparen på tillträdesdagen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Jag är intresserad av fastigheten Torsked och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning