Tossåsen

Väl arronderat och växtligt skifte. 63 produktiv skog, 6 257 m³sk. Jakt medföljer.
Areal: 79 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 050 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2021
Växtligt och fint skogsskifte i Brånan, mellan Svenstavik och Åsarna, Bergs kommun! Skiftet är väl arronderat i ett område med stor andel tillväxtskog i huggningsklassen G1. Areal om totalt 79,1 ha varav 63 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 6 257 m³sk, varav 4 484 m³sk är G1 skog. Fastigheten är välskött och har för orten god bonitet. Bra ordnat med väg i anslutning till fastigheten och positivt rekreationsinslag med ån som skär genom skiftet. Ingår idag i viltvårdsområde om ca 1 830 ha.


Trevligt skifte för den som söker investering där skogen medger både god årlig tillväxt, kombinerat med äldre avverkningsbar skog som tillför kapital till de löpande driftskostnaderna. Till detta positiva rekreationsmöjligheter med jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juli 2021 av PL-planer, Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 63 ha och har ett virkesförråd om 6 257 m³sk varav 4 484 m³sk är G1 skog. Fastigheten har för området god bonitet (4,4) och utgörs av övervägande andel tillväxtskog, men även äldre skog från 750 år och äldre. Övervägande andel tall (46 %), men även gran och contorta är de dominerande trädslagen. Fastigheten är genomgående välskött, men röjningsbehov är angivet i skogsbruksplanen gällande avdelningarna 2 och 21.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten av lagstadgade föryngringsåtgärder gällande avd 8 som är 1,9 ha. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Byggnader

Finns äldre lada i sämre skick uppförd i trä med plåttak.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Enligt uppgifter i SeSverige finns det idag två nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Dessa finns inom avdelning nr 10 och nr 23, totalt ca 2,5 ha. Gällande avdelning nr 23 där har säljaren tecknat ett sk naturvårdsavtal och erhållit ersättning för detta intrång. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, forn och eller kulturminnen registrerade.

Planer och bestämmelser

Biotopskyddsområde 2006-08-15 2326-p97/3

Jakt

Försäljningsobjektet ingår idag i Säters viltvårdsområde som omfattar en areal om 1830 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Åsarnas fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Bergs-Tossåsen 1:9

Ägare

Lars-Erik Lundberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 63,0 ha
Skog med restriktion 1,2 ha
Impediment 14,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 78,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. OBS: Försäljningsobjektet utgör en del av en större fastighet och nedanstående taxeringsvärde har därför proportionerats utifrån stamfastighetens totala taxeringsvärde och är ej helt exakt. Skogsmark 1 112 553 kr, Skogsimpediment 20 000 kr, Skog med restriktion 4 000 kr, Summa 1 136 553 kr.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medfölja försäljningsobjektet. Försäljningsobjektet överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Tossåsen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning