Trehörningen

Budgivning pågår!
Ett sammanhängande skogsskifte med flera fina sjöar och tjärnar.
Areal: 101 ha
Kommun: Smedjebacken
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2018
Välskötta skogar i ett sammanhängande skifte beläget 12 km söder om Smedjebacken i södra Dalarna. Området karaktäriseras av ett kuperat skogslandskap med myrområden, små tjärnar och hällmarker där 400 år av bergsbruk, järnhantering och skogsbruk satt sin prägel. Flera fina tjärnar och sjöar finns på skiftet. Skogsskiftet har bra skogsvägar och omfattar totalt 101 ha mark varav 84 ha skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om 9 600 m3sk. Inga byggnader finns på skiftet. På markerna jagas älg och skogsfågel. Öring och abborre finns att fiska i egna bäckar och tjärnar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sandviken
Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader finns på skogsskiftet.

Skogsmark

Till skogsskiftet hör enligt skogsbruksplanen 84,1 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 9 607 m3sk, vilket motsvarar 114 m3sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 88 % av virkesförrådet medan gran har 12 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,2 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 443 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i november 2016 och har uppdaterats i december 2017 med beräknad tillväxt. Planläggare är Andreas Wistrand på Anemone Skog.

Terrängen är småkuperad med välskötta tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet. Skogens fördelning på åldersklasser visar på stor andel i åldersklasserna 40-50 år och 10-20 år.

Nyckelbiotoper och naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Skiftet ingår med tre jakträtter i de marker som Österbo jaktlag jagar på. Jaktmarken omfattar enligt rapporteringssystemet Jaktrapport totalt 873 ha mark och ingår i Norrbärke Västra älgskötselområde. På markerna jagas främst älg och skogsfågel men även rådjur. Under jaktåret 2017/2018 sköts tre älgar av Österbo jaktlag. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan övrig jakt får bedrivas enskilt. Jakträtten är inte upplåten. Nuvarande ägare jagar i jaktlaget. Kontaktperson är Erik Forsberg, 070-624 17 76.

Fiske

Ägaren har fiskerätt i sjöarna på skiftet. Abborre och öring går att få på kroken.

Malingsbo-Klotens naturreservat

Skiftet ligger i norra delen av Malingsbo-Klotens naturreservat. Syftet med reservatet är dels att bevara områdets karaktär av mellansvenskt skogslandskap dominerat av barrskogsbestånd i olika åldrar, dels att underlätta allmänhetens möjligheter att vistas i området samt att bevaka naturvärden i speciellt skyddsvärda områden. Enligt uppgift från säljaren har detta inte inneburit några inskränkningar i skogsbrukandet av skiftet. Info om skogsbruk i området kan lämnas av Johan Baudou på Skogsstyrelsen, 0225-636 75.

Rättsförhållande

Fastighet

Smedjebacken Österbo 3:7, del av

Ägare

Hans-Ola Bjarme 1/2
Margareta Markdahl Bjarme 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 84,1 ha
Skogsimpediment 15,2 ha
Berg/hällmark 0,7 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Summa: 101,5 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Jag är intresserad av fastigheten Trehörningen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning