Trollbo

Skogsmark norr om Ljusdal
Areal: 56 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Skog med god tillväxt och väl utbyggt vägnät.

Bebyggd och växtlig skogsfastighet fördelad på tre skiften belägen norr om Ljusdal. Fastigheten har en areal om 56 ha varav 53 ha produktiv skogsmark och består till stor del av gallringsskog och ungskog. Virkesförråd är beräknat till 5 251 m3sk varav 2449 m³sk är G1 skog och 1398 m³ är S3 skog. Medelboniteten är uppskattad till 5,6 m3sk/ha och år och fastighetens årliga tillväxt uppgår till 224 m3sk. Ett väl utbyggt vägnät bestående av både samfällda och enskilda vägar.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Trollbo

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: Robert Danhard-Rundquist

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Jaktstuga

Jaktstuga
Enkel jaktstuga med en byggyta om ca 5,60x4,10 meter. Stugan består av ett förmak med plats för förvaring av bland annat ved och övrig utrustning samt storstuga innehållande två platsbyggda våningssängar, eldstad med äldre järnkamin och bord med två bänkar. El, vatten och avlopp saknas.
Stugan är placerad på det mellersta avlånga skiftet. Avd. 13 på skogskartan.

Vedbod
I anslutning till jaktstugan.

Utedass
I anslutning till jaktstugan.

Övrig

Lada, södra skiftet

Lada
På det södra skiftet (Avd. 35 på skogskartan) intill bilvägen finns en lada med en byggyta om ca 9,50x8,00 meter.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats i slutet av augusti 2022 av Henrik Österdahl, Norränge skog och natur AB. Den är sedan uppdaterad och uppräknad med tillväxt tom 2023-08-29 av Areal. Fastigheten består av tre skiften med en total areal om 56,6 ha varav 53,3 ha produktiv skogsmark. Skiftet längst norrut har formen som en kvadrat och ligger strax väster om Kajvallen mot Venåsberget. Det andra skiftet är långsmalt (ca 4,5 km långt) och sträcker sig från Partmyran i norr (strax nordost om Torkelsbo) till Börsvall i söder. Det tredje skiftet ligger i Sjöbo, vid Sjöbotjärn. Det totala virkesförrådet för fastigheten beräknas till 5 251 m³sk och består till 61 % av tall, 33 % gran och 6 % björk. Fastigheten är starkt ungskogsdominerad och består till 60 % av skog under 20 år. Vidare har fastigheten en god medelbonitet om 5,6 m³sk/ha och en årlig tillväxt om 224 m³sk/ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

Jakträtten är idag arrenderad till tre olika jaktklubbar:

-Gillermyrans Jaktklubb, arrenderar enligt avtal 37 ha. Upplåtelsen förlängs ett jaktår i sänder till dess att uppsägning sker av någondera part. Sådan uppsägning skall ske skriftligen senast 31 mars före det jaktår uppsägningen avser. Gillermyrans jaktklubb förfogar över ett område om ca 3 200 hektar. Småvilt bedrivs på hela området, kontaktperson Jonas Winder, jaktledare, tel 070–3215502. Ny ägare har själv att undersöka möjlighet för ingående i jaktlaget.

-Venåsvallens Jaktlag, arrenderar enligt avtal 13,6 ha. Arrendet gäller fem år i sänder räknat från 1985-07-01 fram tills dess att uppsägning sker av någondera part. Uppsägning skall ske senast 31 mars 2025, om uppsägning ej sker förlänges arrendet med ytterligare 5 år. Jaktlaget förfogar över ett område om ca 1 800 hektar. Småvilt bedrivs på hela området, kontaktperson Jan Olof Strandell, sekreterare, tel: 070-3752560. Ny ägare har själv att undersöka möjlighet för ingående i jaktlaget.

-Kläppaåsens Jaktklubb, arrenderar enligt avtal 4,5 ha. Arrendet gäller fem år i sänder räknat från 1985-07-01 fram tills dess att uppsägning sker av någondera part. Uppsägning skall ske senast 31 mars 2025, om uppsägning ej sker förlänges arrendet med ytterligare 5 år. Kläppaåsens jaktklubb förfogar över ett område om ca 2 800 hektar. Småvilt bedrivs på hela området, kontaktperson Anders Johansson, jaktledare tel 070–2731155. Ny ägare har själv att undersöka möjlighet för ingående i jaktlaget.

Fiske

Fisket i området administreras av Ljusdals fiskevårdsområde. Se mer information på www.ljusdalsfvo.se

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa: SeSverige

Forn- och kulturlämningar

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Skattetal

2:5 4/5 Öresland/penningland

Vägar

Fastigheten har ett bra vägnät till alla sina tre skiften och har andel i Ljusdals Norra vägsamfällighet (Ljusdal Åkersta GA:2 och Ljusdal Sandvik GA:3) med en årlig vägavgift som för år 2023 var 658 kr.
Södra Sjöbovägen angränsar till det det södra skiftet och norra skiftet har vägar vars vändplatser angränsar från både väster och öster. Det avlånga skiftet har vägar som går genom skiftet på fyra olika ställen varav tre vägar ingår i Ljusdal Åkersta GA:2 och den fjärde och sydligaste vägen i skiftet tillhör Svenska kraftnät (avtal om marköverlåtelse finns).

Övrigt

INHÄGNAD
Stor del av det långsmala skiftet ingår i en stor inhägnad för tamboskap som får ströva fritt i skogen. Denna inhägnad berör skiftet från vägen (som går in mot Torkelsbo) och Norrut. Skriftligt avtal saknas.

SKOTERLED
Muntlig upplåtelse finns avseende skoterled över försäljningsobjektets södra skifte intill Sjöbotjärn, se bifogad karta märkt ”skoterled” där dess sträckning framgår. Ingen ersättning utgår.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL TÄLLE 2:12

Ägare

Ingrid Borin 1/6
Sven Åke Höök 1/6
GRANÉRS DÖDSBO, KARIN BIRGITTA 1/3
Hans Granér 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,3 ha
Skogsimpediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 1,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 57,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 18 000 kr
Skogsmark 1 628 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Ekonomibyggnader 22 000 kr
Summa: 1 670 000 kr

Inteckningar

Inteckningar/lån Inteckningsdatum: 1931-07-20 Belopp: 5 000 kr Skriftligt pantbrev: ja men är förkommet, säljaren ombesörjer dödning av pantbrevet. Summa inteckningar: 5 000 kr Fastigheten övertas fri från lån

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-12-29

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Fastighetsmäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier